Sunset Kartal için geri say?m ba?lad?! Kartal'a 1.200 yeni konut geliyor!

Avrasya Uluslararas? ?n?aat’?n, Kartal’da toplam 45 bin metrekare alan üzerinde in?a edece?i yeni projesi için geri say?m ba?lad?.

Sunset Kartal için geri say?m ba?lad?! Kartal'a 1.200 yeni konut geliyor!

Avrasya Uluslararas? ?n?aat’?n, Kartal’da toplam 45 bin metrekare alan üzerinde in?a edece?i yeni projesi için geri say?m ba?lad?.

Sunset Kartal için geri say?m ba?lad?! Kartal'a 1.200 yeni konut geliyor!
09 Ekim 2022 - 22:02

Avrasya Uluslararas? ?n?aat’?n, Kartal’da toplam 45 bin metrekare alan üzerinde in?a edece?i yeni projesi için geri say?m ba?lad?.

Sunset Kartal ad?yla hayata geçirilecek olan proje yakla??k 2 milyar liral?k yat?r?mla yükselecek.
Merakla beklenen yeni projeleri ile ilgili önemli aç?klamalar yapan  Avrasya Uluslararas? ?n?aat Yönetim Kurulu Ba?kan? Ali Sesli, in?aat alan?n? 200 bin metrekareye ç?kard?klar?n? dile getirerek, sektörde arz aç???n?n oldu?u bir dönemde bu denli büyük bir projeye ba?laman?n gururunu ya?ad?klar?n? kaydetti.

Yapt??? aç?klamada Kartal Kentsel Dönü?üm Alan? ile ilgili geli?meleri yak?ndan takip ettiklerini dile getiren Ali Sesli, kentsel dönü?üm bölgesindeki yasal imar haklar?na ili?kin çal??malar?n sonuçlanmas?ndan sonra Sunset Kartal Konutlar?’n?n temelini atacaklar?n? da söyledi.
Gayrimenkul sektöründe ayr?cal?k olu?turabilecek projeler tasarlay?p hayata geçirdiklerini dile getiren Ali Sesli yapt??? aç?klamada Sunset Kartal Konutlar?’n?n tasar?m?n? Türkiye’nin en iyi mimari ofislerinden birisinin yapt???n? söyleyerek, "Ak?ll? ?ehircilik felsefesiyle sürdürülebilir ya?am? merkeze koyan Sunset Kartal Konutlar?, alternatif kaynaklarla kendi enerjisini üretebilen, enerjisini verimli kullanan, do?al ???ktan maksimum düzeyde yararlanan, ye?il alan yo?unlu?una sahip, at?klar?n? geri dönü?türebilen bir mimariye sahip olacak” diye konu?tu.

?n?aat sektöründe 20 seneyi a?k?n deneyime sahip Avrasya Uluslararas? ?n?aat, teknik haz?rl?klar? bitmek üzere olan yeni karma projesi Sunset Kartal'da geri say?ma ba?lad?. ?stanbul Anadolu Yakas?’n?n en güzide lokasyonlar? aras?nda yer alan Kartal sahil band?nda yükselecek olan projede 1.200 konut ile birlikte ticari üniteler ve butik bir al??veri? merkezine de yer verilecek. 
Proje ile ilgili olarak aktar?lan detaylara göre, Sunset Kartal Konutlar? için global müteahhitlik firmalar?yla ve en elit mimarl?k ofisleriyle i?birli?i yapt?klar?n? dile getiren Ali Sesli, ?stanbul’a ileri teknolojiyle modern mimariyi bütünle?tiren ak?ll?, sürdürülebilir ve çevreci bir ya?am alan? kazand?racaklar?n? da belirtti.
Merakla beklenen yeni projeleri Sunset Kartal’?n ak?ll? ?ehircilik konseptiyle tasarland???n? kaydeden Ali Sesli, temelden ba?layarak projenin her her a?amas?nda sürdürülebilirli?e odakland?klar?n? dile getirdi.

Detayl? Bilgi ?çin; www.intavrasya.com