Sat?n Al?nan Evde Kirac? Varsa Süreç Nas?l ??ler?

Sat??a almak istedi?iniz evde kirac?yla kar??la?abilirsiniz. Bu yaz?m?zda kirac?y? da ma?dur etmeden ev sahibi olarak kirac? ile nas?l bir yol izlenece?ini inceleyece?iz.

Sat?n Al?nan Evde Kirac? Varsa Süreç Nas?l ??ler?

Sat??a almak istedi?iniz evde kirac?yla kar??la?abilirsiniz. Bu yaz?m?zda kirac?y? da ma?dur etmeden ev sahibi olarak kirac? ile nas?l bir yol izlenece?ini inceleyece?iz.

Sat?n Al?nan Evde Kirac? Varsa Süreç Nas?l ??ler?
09 Ekim 2022 - 00:04

Sat?n Al?nan Evde Kirac? Varsa Süreç Nas?l ??ler?
Sat?n ald???n?z evle beraber birçok problem ortaya ç?kabilir fakat sat?n al?nan evde kirac? varsa ba?ka problemleri de beraberinde getirebilir. Ve sat?n al?nan konuta hemen yerle?mek isteyen ev sahibi için bu durum daha da zor olabilir. Evi sat?n al?rken sahip oldu?unuz dairede ya?ayan kirac?n?n bir önceki ev sahibi ile yapm?? oldu?u sözle?meyi kabul etmi? olmaktas?n?z. Yasalara göre de kirac?lar?n korunma durumu sebebiyle dikkat etmeniz gereken noktalar vard?r. Bu yüzden konut sat?n al?rken kirac? durumunu detayl? bir ?ekilde ö?renmeniz size fayda sa?layacakt?r. Kira kontrat? varken ev sat?l?rsa yani içerisinde bir kirac? bulunan daire sat?n al?nm?? ise kirac?y? evden ç?karmak için uyman?z gereken baz? prosedürleri vard?r. Bir anla?mazl?k söz konusu olmamas? için yeni ev sahibinin kanunlara göre hareket etmesi önemlidir. Kirac? ile ya?anacak herhangi bir anla?mazl?k olursa iki taraf için de yasal yollar mevcuttur. Taraflar ya?anan sorunlar yüzünden Sulh Hukuk Mahkemesi’ne ba?vurulabilir.

Ev Sahibinin Kirac?y? Ç?karma Ko?ullar?
Yeni daire sahibi, kirac?y? tahliye etmek istiyorsa baz? prosedürlere uymas? gerekmektedir. Kanuna göre yeni ev sahibi, e?er kira sözle?mesine istinaden tapuda ?erh yoksa tapu devrinden sonra bir ayl?k süre içerisinde kirac?ya ihtarname göndermesi gerekmektedir. ?htarname i?lemi yap?ld?ktan sonra kira sözle?mesinin biti? zaman? alt? aydan uzun süreli ise kirac? alt? ay içinde evi bo?altmal?d?r. Kirac? evden ç?kmaya yana?mazsa dava yoluyla tahliyesi istenebilir. Tapu i?lemi gerçekle?tikten sonra bir ay içinde ihtarname yollanmaz ise yeni daire sahibi, kiray? veren ki?iye ait kira kontrat?n?n ko?ullar?n? kabul etmi? olur. Kirac? bu süre zarf?nda kira kontrat?n?n ?artlar?na uymazsa örnek olarak ödemesi gereken kira ücretini belirli sürede ödemez ise daha erken bir zaman içinde tahliye edilebilir.

Yeni Sat?n Al?nan Evde Oturan Kirac? ile Anla?ma
Sat?n ald???n?z evdeki kirac? kira sözle?mesi varken evden ç?kmak istemeyebilir. Bir evi sat?n almadan önce evde ya?ayan kirac? ile anla?ma yoluna gitmek, en do?ru yollardan biridir. Bu ?ekilde kirac? ve kiraya veren, anla?arak kira kontrat?n? feshedebilir. Böyle bir durumda kirac?n?n evden ç?kmas?n? beklemeniz gerekmez. Eski daire sahibi ile kirac? belirsiz süreli bir kontrat yapm??sa böyle bir durumda devreye Borçlar Kanunu’na göre ev sahibi haklar? girer. Böyle zamanlarda taraflar kar??l?kl? anla?ma yoluna girilebilece?i gibi süreç yasal yollarla da çözüme kavu?turulabilir. Sat?n al?nacak dairede kirac? varsa dikkat edilmesi gereken noktalar aras?nda bulunan depozito, kirac?n?n daire sahibine teminat bedeli için ödedi?i miktard?r. Evin sat?n al?nmas? durumunda eski daire sahibinden bu depozito al?nmal? ya da evin de?eri üzerinden bu miktar dü?ülmelidir.

Kira Sözle?mesi Ne Demek?
Kira sözle?mesi, daire sahibi ile kirac? aras?nda yap?lan bir anla?mad?r. Sözlü bir ?ekilde yap?labilir olsa da ortaya ç?kabilecek bir problem sonucunda yasal kan?ta ihtiyaç duyuldu?undan yasal sözle?me uygulanmas? söz konusudur. Kira sözle?mesi her iki taraf için de önemli bir tak?m maddeler bar?nd?r?r. Ev sahibi kirac?lar?ndan ho?nut de?ilse hangi ko?ullara göre tahliye edebilece?ini belirtebilir, kirac?lar da kontrattaki maddelere uyduklar? sürece sözle?me yenilenene dek ne kadar süre evde kalabileceklerini bilirler.

Ev Sahibi Hangi Hallerde Sözle?meyi Feshedebilir?
Daire sahibinin kontratta yer alan belli durumlar sonucunda sözle?meyi feshedebilir. Ço?unlukla baz? ciddi sorunlar oldu?unda uygulanan kontrata ayk?r? olan maddeler durumunda sözle?me iptal edilebilir. Yaz?l? olarak maddeler ve kira ödeme tarihleri yaz?lmam??sa herhangi bir yapt?r?m uygulanamaz. A?a??da verilen dört madde daire sahibinin, yapt?r?m uygulayarak kirac?y? evden ç?karabilir.
· Kirac?n?n sözle?mede olan maddeler d???nda hareket etmesi.
· Evin içinde yer alan kirac?n?n d???nda ba?ka birine evin sat???.