Kirada evi olanlar dikkat

Hazine ve Maliye Bakanl???’n?n 200 bin mükellef baz?nda yapt??? incelemelerin sonucunda, geçti?imiz sene itibar? ile 28 bin 845 mükellefin kira gelirini hiç bildirmedi?i ya da eksik beyanda bulundu?unu ortaya ç?kt?. ??te detaylar…

Kirada evi olanlar dikkat

Hazine ve Maliye Bakanl???’n?n 200 bin mükellef baz?nda yapt??? incelemelerin sonucunda, geçti?imiz sene itibar? ile 28 bin 845 mükellefin kira gelirini hiç bildirmedi?i ya da eksik beyanda bulundu?unu ortaya ç?kt?. ??te detaylar…

Kirada evi olanlar dikkat
11 Ekim 2022 - 22:32

Hazine ve Maliye Bakanl??? eli ile Hazine ve Maliye Bakanl??? Risk Analizi Genel Müdürlü?ü taraf?ndan gayrimenkul sektöründe kira geliri olan ki?ilere ve emlakç?lara yönelik bir analiz gerçekle?tirildi.  

Söz konusu uygulanan analiz kapsam? dahilinde RADAR Sistemi arac?l??? ile birlikte 2021 senesi itibar? ile kira gelirlerini beyan etmeyen ya da eksik/hatal? bildiren yakla??k olarak 200 bin mükellef mercek alt?na al?nd?. Bu ?ekilde  28 bin 845 mükellefin kira gelirini hiçbir ?ekilde beyan etmedi?i ya da eksik beyanda bulundu?u tespit edilip kay?tlara geçti.
5 B?N 589 EMLAKÇI DA RADAR'A YAKALANDI!
Gerçekle?tirilen analiz kapsam? bütününde 2021 senesinde 28 bin 845 mükellefin kira gelirini hiç beyan etmedi?i ya da eksik beyanda bulundu?u tespit edildi. Riskli ?ekilde de?erlendirmeye al?nan mükellefler özelinde de Gelir ?daresi Ba?kanl??? taraf?ndan saha denetimlerine ba?land?.
Tüm bunlar?n yan?nda gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren ve ayn? zamanda ülke çap?nda gayrimenkul sat?? ya da kiralama ilan? veren emlakç?lara yönelik ?ekilde risk analiz çal??malar?na devam ediliyor.

Emlak piyasas?nda da spekülasyonlara sebep olan, emlak sat???ndan ya da kiralamas?ndan elde etti?i gelirini beyan d??? b?rakan ve bunun haricinde vergisel yükümlülüklerini k?smen ya da tamamen yerine getirmemi? olanlar ki?iler de RADAR ile tespit edildi. RADAR Sistemi üzerinden ve ilan sitelerinden gerçekle?tirilen analiz çal??mas?nda, vergisel yükümlülüklerini k?smen ya da tamamen yerine getirmeyen 5 bin 589 emlakç? analize tabi tutuldu.
?lk k?s?mda bu mükelleflerin 683’ü riskli olarak de?erlendirilmeye al?n?rken Vergi Denetim Kurulu taraf?ndan incelemelere ba?land?. Risk Analizi Genel Müdürlü?ü taraf?ndan gayrimenkul sektöründeki vergi kay?p kaça??n? önlemeye yönelik ?ekilde olarak riskli mükelleflerin tespitine ili?kin çal??malar?n devam edece?i kayda geçti.