TOK?'den fla? aç?klama! Ba?vuru yapacaklar bu detaya dikkat

TOK?'den Sosyal Konut Projesi'yle ilgili milyonlarca vatanda?? ilgilendiren önemli bir uyar? yap?ld?. TOK?'den yap?lan aç?klamada, " Yo?un ilgi nedeniyle bankalar ve E-Devlet sisteminde sorun ya?an?yor." ifadelerine yer verildi. ??te son dakika haberinin ayr?nt?lar?...?

TOK?'den fla? aç?klama! Ba?vuru yapacaklar bu detaya dikkat

TOK?'den Sosyal Konut Projesi'yle ilgili milyonlarca vatanda?? ilgilendiren önemli bir uyar? yap?ld?. TOK?'den yap?lan aç?klamada, " Yo?un ilgi nedeniyle bankalar ve E-Devlet sisteminde sorun ya?an?yor." ifadelerine yer verildi. ??te son dakika haberinin ayr?nt?lar?...?

TOK?'den fla? aç?klama! Ba?vuru yapacaklar bu detaya dikkat
12 Ekim 2022 - 00:17

TOKi'den Sosyal Konut Projesine ba?vuru yapacaklara önemli uyar? yap?ld?. '?lk Evim ?lk ?? Yerim' kampanyas? kapsam?nda 1 milyon arsa ve 10 bin i? yeri için ba?vurular bugün start?n? verdi.

TOK?'nin sosyal medya hesab?ndan yap?lan aç?klamada ?u ifadeler ald?:
?lk Evim, ?lk ?? Yerim Projesi kapsam?nda vatanda?lar?m?z?n yo?un ilgisi nedeniyle bankalar ve E-Devlet sisteminde sorun ya?anmaktad?r. K?sa bir süre içerisinde sorun giderilecek ve ba?vurular al?nacakt?r. Vatanda?lar?m?z?n bilgilerine sunulur."

ARSA SATI?I BA?VURU ?ARTLARI:
T.C. Vatanda?? olmak.
18 ya??n? doldurmu? olmak.
-O Belediye s?n?rlar? içerisinde ikamet etmek veya o ilçe nüfusuna kay?tl? olmak (Tahsis edilecek arsalar, Büyük?ehir Merkez ilçelerden herhangi birisinde ise Merkez ilçelerden herhangi birisi s?n?r? içinde ikamet etmek veya ilçe nüfusuna kay?tl? olmak. Di?er Belediyelerde ise arsa tahsisi öngörülen Belediye s?n?rlar? içerisinde ikamet etmek veya ilçe nüfusuna kay?tl? olmak.)
Ayl?k Gelir Durumu 16.000 TL'nin alt?nda olmas?.
Arsa tahsis edilecek kimselerin, kendisinin veya e?inin veya ergin olmayan çocu?unun herhangi bir belediye s?n?r? içinde ev yapmaya müsait arsaya veya her hangi bir yerde bir ev veya apartman?n ayr? bir dairesine kar??l?k olan arsa pay?na (kat irtifak? tapusu) sahip olmamas? ?artt?r.
?daremizce yap?lm?? uygulamalardan daha önce faydalanmam?? olmak.

Ba?vuru bedeli olarak 500 TL yat?r?lmas?.
(Noter kuras? sonucu kendilerine as?l ve yedek olarak arsa isabet etmeyenler ile arsa tahsisinden yararlanmaktan vazgeçen ve yedek listede s?ras? gelmeyenlerin ba?vuru bedeli iade edilecektir. Kendilerine arsa tahsis edilenlerin ödemi? olduklar? ba?vuru bedeli pe?inat bedeline dahil edilecektir.)HAK SAH?PL?L??? SONRASI TAHS?S SÜREC?
1) Arsa tahsis bedelinin 1/10'u pe?in geriye kalan? 9 y?lda tercihe göre ayl?k veya y?ll?k e?it taksitlerle ve faizsiz olarak ödenir.
Taksit ödeme tarihi; pe?inat bedeli ödendikten sonra, borçlanma tarihi, sözle?me imza tarihinden itibaren 1 y?l sonraki tarihtir. Taksitler, pe?inat tutar? yat?r?ld?ktan 1 y?l sonra ba?lamak üzere, y?ll?k taksitler halinde 9 y?lda 9 e?it taksitle veya ayl?k taksitler halinde 108 ayda ödenebilir. Ancak sözle?me a?amas?nda ayl?k ya da y?ll?k sözle?me tiplerinden sadece biri tercih edilecektir.
2- Kesinle?en arsa tahsisi sonras?nda tahsis sahibinin yükümlülüklerini yerine getirmesini teminen noter onayl? taahhütname al?n?r.
3- Banka sözle?mesi sonras?nda pe?inat dekontu, noter onayl? taahhütname v.b. tüm belgelerin teslimi sonras?nda tapu devri ipotekli ve takyitli olarak yap?l?r.
4-a) Tahsis edilen müstakil arsalar üzerine; arsa tahsis tarihinden itibaren (altyap?s? tamamlanm?? ise) ilk y?l içerisinde konut in?aat?na ba?lanmas?, 2. y?lda nüve k?sm?n?n tamamlanmas? ?artt?r.
b) ?mar planlar?na göre toplu yap?la?maya uygun olan mü?terek (müstakil arsa tahsisi yap?lamayacak) ta??nmazlar taliplilerce bankaya müracaat edildi?inde bu ta??nmazlar için di?er ba?vuru sahipleri ile mü?terek müracaat etmi? say?l?r. Kura sonras? bu ta??nmazlardaki hak sahipleri de mü?terek müracaatlar? sebebiyle ayn? arsa içerisindeki di?er ortaklar? ile tapu senedinin tarihinden itibaren (altyap?s? tamamlanm?? ise) en geç bir y?l içinde konutunu yapmaya ba?lamalar? ve önceden tespit edilen plana göre tüm bloklar için zemin kat taban dö?eme seviyesini en geç 2 y?l içinde bitirmeleri ?artt?r.
Tahsis sahipleri belirtilen in?aat yapma ?artlar?na uymay? pe?inen kabul ve taahhüt eder.
Bu ?arta uymayanlardan tahsis edilen arsalar, hiçbir hüküm al?nmas?na gerek olmaks?z?n ödemi? oldu?u bir bedel var ise %10'u kesilerek kalan mebla? iade edilerek geri al?n?r.5- ?lk Evim Arsa Projesi kapsam?nda yap?lan tüm i?lemler her türlü vergi, resim ve harçtan muaft?r.
Tapu devri esnas?nda döner sermaye harc?, tahsis sahibi taraf?ndan ödenir.
6- Arsa için yap?lan müracaat say?s?n?n öngörülen arsa say?s?ndan fazla olmas? halinde, noter kuras? ile öngörülen arsa say?s?n?n %20 fazlas? kadar yedekli olarak hak sahibi belirlenecektir.
?mar planlar?n?n onaylanmas?, imar uygulamas?n?n sonuçlanarak tescil olmas?n?n akabinde, belirlenen hak sahipleri aras?nda noter kuras? ile arsalar belirlenecektir.
Noter kuras? ve di?er duyurular ?daremiz www.toki.gov.tr internet adresinde yay?mlanacak olup, ba?ka bir ilan, duyuru ve bilgilendirme yap?lmayacakt?r.
7- ?mar plan? çal??malar? sonucu arsalar?n belirlenmesi ve altyap? çal??malar?n?n (elektrik, su, kanalizasyon) tamamlanmas?n? müteakiben in?aat yap?m?na ait süreler ba?layacakt?r.