TOK? 500 bin sosyal konut ba?vurular?nda son hafta!

Toplu Konut ?daresi'nin (TOK?) sosyal 500 bin konut ba?vurusunda son haftaya girildi. Vatanda??n büyük ilgisiyle kar??layan sosyal konuta ?imdiye kadar 7,5 milyon ki?i ba?vuruda bulundu. ??te TOK? 500 bin sosyal konut ba?vurular? ile ilgili son dakika detaylar?...

TOK? 500 bin sosyal konut ba?vurular?nda son hafta!

Toplu Konut ?daresi'nin (TOK?) sosyal 500 bin konut ba?vurusunda son haftaya girildi. Vatanda??n büyük ilgisiyle kar??layan sosyal konuta ?imdiye kadar 7,5 milyon ki?i ba?vuruda bulundu. ??te TOK? 500 bin sosyal konut ba?vurular? ile ilgili son dakika detaylar?...

TOK? 500 bin sosyal konut ba?vurular?nda son hafta!
24 Ekim 2022 - 00:14

Toplu Konut ?daresi'nin (TOK?) sosyal 500 bin konut ba?vurusunda son haftaya girildi. 13 Eylül 2022 tarihinde Cumhurba?kan? Recep Tayyip Erdo?an’?n ayr?nt?lar?n? duyurmas?yla ba?layan, sosyal konut ba?vurular? 31 Ekim'de sona erecek.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan 500 bin konutun 250 bini iki sene içinde tamamlanacak. 
Vatanda??n büyük ilgisiyle kar??layan sosyal konuta ?imdiye kadar 7,5 milyon ki?i ba?vuruda bulundu. Ba?vurular bir hafta daha sürecek. Ba?vuru say?lar?n?n 8 milyonu a?mas? öngörülüyor. 
TOK? 500 bin sosyal konut ba?vurular?nda son hafta! Ev sahibi olmak isteyenler kaç?rmay?n! 
Ba?vuruda bulunanlardan 4,8 milyon vatanda??n gerekli ?artlar? ta??d??? ifade edildi. 
Tapu ve gelir kay?tlar?n? gösteren sistem üzerinden denetleyen Toplu Konut ?daresi (TOK?), ba?vuru yapanlar?n ?artlar? yerine getirip getirmedi?ini sistemden kontrol ediyor. Yeni ?afak'ta yer alan habere göre; ?imdiye kadar yap?lan denetimlerde ?artlar? uymad??? için 2,7 milyon ki?inin ba?vurusu geçerli say?lmad?. ?artlara sahip olmad??? için elenen ve kuraya dahil edilmeyecek ba?vuru sahiplerine SMS at?l?yor ve bilgi veriliyor. 

KURA HAZIRLI?I BA?LAYACAK 
81 ?ehirde hayata geçirilecek olan TOK? 500 bin sosyal konutun 250 bin adedinin iki senede tamamlanmas? planlan?yor. Be? senede ise tamam? bitirilerek hak sahiplerine teslim edilecek konutlar, Türkiye’nin y?ll?k 800 bin konut ihtiyac?n?n önemli bir bölümünü kar??layarak piyasaya nefes ald?rmas? öngörülüyor. 
Bir milyon arsan?n 250 bini ve 50 bin i? yerinin ise ilk 10 bininin iki sene içinde tamamlanmas? planlan?yor. 
?ki senede tamamlanmas? öngörülen sosyal konut ve i? yeri ile tahsis edilecek sosyal konut arsas? kuralar? bu sene ba?layacak ve gelecek y?l?n ilk üç ay?nda bitirilecek. 
[TOK? 500 bin sosyal konut ba?vurular?nda son hafta! Ev sahibi olmak isteyenler kaç?rmay?n!]
“?lk Evim ?lk ?? Yerim” hamlesinin önemli bir yan? da arsa ve i? yerlerinden meydana geliyor. ‘?lk Evim Arsa’ ve ‘?lk ?? Yerim’ kampanyas?na ba?vurular, 10 Ekim 2022 tarihinde ba?lad? ve 7 Kas?m 2022 tarihine kadar sürecek. 
Yakla??k iki haftada ev arsas?na 464 bin ki?i, i? yeri için ise 41 bin ki?inin ba?vuruda bulundu?u belirlendi.