TOK? Mu?la Köyce?iz projesiyle 574 yeni konut geliyor! ?halesi yar?n!

Çevre, ?ehircilik ve ?klim De?i?ikli?i Bakanl??? Toplu Konut ?daresi Ba?kanl???, Mu?la Köyce?iz projesinin ihalesini yar?n gerçekle?tirecek.

TOK? Mu?la Köyce?iz projesiyle 574 yeni konut geliyor! ?halesi yar?n!

Çevre, ?ehircilik ve ?klim De?i?ikli?i Bakanl??? Toplu Konut ?daresi Ba?kanl???, Mu?la Köyce?iz projesinin ihalesini yar?n gerçekle?tirecek.

TOK? Mu?la Köyce?iz projesiyle 574 yeni konut geliyor! ?halesi yar?n!
11 Ekim 2022 - 20:45

Çevre, ?ehircilik ve ?klim De?i?ikli?i Bakanl??? Toplu Konut ?daresi Ba?kanl???, Mu?la Köyce?iz projesi için dü?meye bast?.
?halesi yar?n gerçekle?tirilecek olan TOK? Mu?la projesinde toplam 574 adet konut yer alacak. Söz konusu projede ayr?ca konutlar?n yan? s?ra 1 adet ticaret merkezine de yer verilecek.

21 dükkan?n yer ald??? ticaret merkezi projesinin yan? s?ra projede ayr?ca cami de bulunuyor. Söz konusu projenin yer tesliminden itibaren 650 takvim gününde tamamlanmas? planlan?yor. 
Çevre, ?ehircilik ve ?klim De?i?ikli?i Bakanl??? Toplu Konut ?daresi Ba?kanl???n?n resmi web sitesindeki ihale ilan? ?u ?eklde:
?KN    :    2022/923260 
1-?darenin
a) Ad?    :    T.C. ÇEVRE, ?EH?RC?L?K VE ?KL?M DE????KL??? BAKANLI?I TOPLU KONUT ?DARES? BA?KANLI?I
b) Adresi    :    Bilkent Plaza B1 Blok 06800 Bilkent ÇANKAYA/ANKARA
c) Telefon ve faks numaras?    :    3125652000 - 3122667748
ç) ?hale doküman?n?n görülebilece?i ve e-imza kullan?larak indirilebilece?i internet sayfas?    :    http://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-?hale konusu yap?m i?inin
a) Ad?    :    Mu?la ?li, Köyce?iz ?lçesi, Toparlar Mahallesi 574 Adet Konut, 1 Adet Ticaret Merkezi ve 1 Adet Cami ?n?aatlar? ?le Altyap? ve Çevre Düzenlemesi ??i
b) Niteli?i, türü ve miktar?    :    Konvansiyonel Kal?p Sistemiyle 574 Adet Konut, 1 Adet Ticaret Merkezi ve 1 Adet Cami ?n?aatlar? ile Altyap? ve Çevre Düzenlemesi ??i
Ayr?nt?l? bilgiye EKAP’ta yer alan ihale doküman? içinde bulunan idari ?artnameden ula??labilir.
c) Yap?laca??/teslim edilece?i yer    :    Mu?la
ç) Süresi/teslim tarihi    :    Yer tesliminden itibaren 650 (Alt?YüzElli) takvim günüdür.
d) ??e ba?lama tarihi    :    Sözle?menin imzaland??? tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yap?larak i?e ba?lanacakt?r.
3-?halenin
a) ?hale (son teklif verme) tarih ve saati    :    12.10.2022 - 11:30
b) ?hale komisyonunun toplant? yeri (e-tekliflerin aç?laca?? adres)    :    Toplu Konut ?daresi Ba?kanl??? (Toki) - Toplant? Salonu
4. ?haleye kat?labilme ?artlar? ve istenilen belgeler ile yeterlik de?erlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. ?steklilerin ihaleye kat?labilmeleri için a?a??da say?lan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat d??? unsurlara ili?kin bilgileri e-teklifleri kapsam?nda beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili oldu?unu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel ki?ilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortakl?k oranlar?na (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucular?na ili?kin bilgiler idarece EKAP’tan al?n?r.
4.1.3. ?ekli ve içeri?i ?dari ?artnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. ?ekli ve içeri?i ?dari ?artnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5?hale konusu i?te idarenin onay? ile alt yüklenici çal??t?r?labilir. Ancak i?in tamam? alt yüklenicilere yapt?r?lamaz.
4.1.6 Tüzel ki?i taraf?ndan i? deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel ki?ili?in yar?s?ndan fazla hissesine sahip orta??na ait olmas? halinde, ticaret ve sanayi odas?/ticaret odas? bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklar? veya yeminli mali mü?avir ya da serbest muhasebeci mali mü?avir taraf?ndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendi?i tarihten geriye do?ru son bir y?ld?r kesintisiz olarak bu ?art?n korundu?unu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterli?e ili?kin belgeler ve bu belgelerin ta??mas? gereken kriterler:
4.2.1. ?steklinin ihalenin yap?ld??? y?ldan önceki y?la ait y?l sonu bilançosu veya e?de?er belgeleri:
?steklinin ihalenin yap?ld??? y?ldan önceki y?la ait y?l sonu bilançosu veya e?de?er belgeleri;
a) ?lgili mevzuat? uyar?nca bilançosunu yay?mlatma zorunlulu?u olan istekliler y?l sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sa?land???n? gösteren bölümlerini,
b) ?lgili mevzuat? uyar?nca bilançosunu yay?mlatma zorunlulu?u olmayan istekliler, y?l sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sa?land???n? gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sa?land???n? göstermek üzere yeminli mali mü?avir veya serbest muhasebeci mali mü?avir taraf?ndan standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.

[TOK? Mu?la Köyce?iz projesiyle 574 yeni konut geliyor! ?halesi yar?n!]
Sunulan bilanço veya e?de?er belgelerde;
a) Cari oran?n (dönen varl?klar / k?sa vadeli borçlar) en az 0,75 olmas?,
b) Öz kaynak oran?n?n (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olmas?,
c) K?sa vadeli banka borçlar?n?n öz kaynaklara oran?n?n 0,50’den küçük olmas?, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aran?r.
Yukar?da belirtilen kriterleri bir önceki y?lda sa?layamayanlar, son üç y?la kadar olan y?llar?n belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan y?llar?n parasal tutarlar?n?n ortalamas? üzerinden yeterlik kriterlerinin sa?lan?p sa?lanmad???na bak?l?r.
4.2.2. ?? hacmini gösteren belgeler:
?steklinin ihalenin yap?ld??? y?ldan önceki y?la ait, a?a??da belirtilen belgelerden birini sunmas? yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Yap?m i?leri cirosunu gösteren belgeler,
?steklinin cirosunun teklif etti?i bedelin % 25 inden, yap?m i?leri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmamas? gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sa?layan ve sa?lad??? kritere ili?kin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yap?ld??? y?ldan önceki y?l için sa?layamayanlar, ihalenin yap?ld??? y?ldan önceki y?ldan ba?lamak üzere birbirini takip eden son alt? y?la kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan y?llar?n parasal tutarlar?n?n ortalamas? üzerinden yeterlik kriterlerinin sa?lan?p sa?lanmad???na bak?l?r. 
4.3. Mesleki ve Teknik yeterli?e ili?kin belgeler ve bu belgelerin ta??mas? gereken kriterler:
4.3.1. ?? deneyim belgeleri:
Son on be? y?l içinde bedel içeren bir sözle?me kapsam?nda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 60 oran?ndan az olmamak üzere ihale konusu i? veya benzer i?lere ili?kin i? deneyimini gösteren belgeler. 
4.4.Bu ihalede benzer i? olarak kabul edilecek i?ler ve benzer i?lere denk say?lacak mühendislik ve mimarl?k bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer i? olarak kabul edilecek i?ler:
11.06.2011 tarih ve 27961 say?l? Resmi Gazetede yay?mlanan "Yap?m ??lerinde benzer i? gruplar? tebli?i" nde yer alan B/II grubu i?ler benzer i? olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer i?e denk say?lacak mühendislik veya mimarl?k bölümleri:
?n?aat Mühendisli?i bölümü veya Mimarl?k bölümü
5. Ekonomik aç?dan en avantajl? teklif sadece fiyat esas?na göre belirlenecektir.

6. ?hale yerli ve yabanc? tüm isteklilere aç?kt?r.
?hale yerli ve yabanc? tüm isteklilere aç?k olup Kamu ?hale Kurumu taraf?ndan belirlenen esaslar çerçevesinde yerli istekliler lehine % 15 oran?nda fiyat avantaj? uygulanacakt?r.
7. ?hale doküman? EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanlar?n, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale doküman?n? indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda haz?rland?ktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ili?kin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. ?stekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. ?hale sonucu üzerine ihale yap?lan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözle?me imzalanacakt?r.
10. Bu ihalede, i?in tamam? için teklif verilecektir.
11. ?stekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yap?lmayacakt?r.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (YüzElli) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Di?er hususlar:
?halede Uygulanacak S?n?r De?er Katsay?s? (N) : 1,00
Teklifi s?n?r de?erin alt?nda kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre aç?klama istenecektir.