Konut sektörünün 2022 ikinci çeyrek karnesi!

GYODER Gösterge' 2022 2. Çeyrek Raporu aç?kland?. Peki konut fiyatlar?nda ve konut sat??lar?nda son durum ne oldu? ??te konut sektörünün 2. çeyrek karnesi...

Konut sektörünün 2022 ikinci çeyrek karnesi!

GYODER Gösterge' 2022 2. Çeyrek Raporu aç?kland?. Peki konut fiyatlar?nda ve konut sat??lar?nda son durum ne oldu? ??te konut sektörünün 2. çeyrek karnesi...

Konut sektörünün 2022 ikinci çeyrek karnesi!
13 Ekim 2022 - 23:56

GYODER'in Ziraat GYO'nun katk?lar? ile haz?rlad??? 'GYODER Gösterge' 2022 2. Çeyrek Raporu aç?kland?. Raporda yer alan verilere göre; 2022 y?l? ikinci çeyrek konut sat??lar? 2021'in ayn? dönemine göre yakla??k yüzde 40,2 oran?nda yükselerek 406 bin 335 adet olarak gerçekle?ti. 

Böylece, ikinci çeyrek konut sat??lar? veri setindeki en yüksek seviyesini gördü. Toplam sat??lar içerisinden birinci el sat??lar?n ald??? pay ise söz konusu dönemde, en dü?ük seviyesine dü?tü. Toplam sat?? adetlerinden ikinci el konut sat??lar? yüzde 71,9 oran?nda pay al?rken, birinci el konut sat??lar?n?n pay? yüzde 28,1 ile s?n?rl? gerçekle?ti.

?potekli sat??lar yüzde 79,1 oran?nda yükseldi
?potekli sat??larda ise toplam konut sat??lar?ndaki yükseli?in üzerinde bir performans sergilenerek, 2021'in ayn? dönemine göre yüzde 79,1 oran?nda art?? kaydedildi. Konut kredisi faiz oranlar?n?n a??rl?kl? ortalamas?n?n geçti?imiz y?l?n ayn? dönemine göre 31 baz puan art??la yüzde 18,28’e ula?t??? ikinci çeyrekte, ipotekli konut sat?? adedi 101 bin 975 adet olarak gerçekle?ti.

[Konut sektörünün 2022 ikinci çeyrek karnesi! Konut fiyatlar? ve sat??lar? artt? m??]  
?potekli sat??lar?n toplam sat??lar içerisindeki pay? da yükseli? e?ilimini sürdürerek bir önceki çeyrekteki yüzde 21,4’ten yüzde 25,1’e ç?kt?. Di?er sat??lar ise 2021'in ayn? dönemine göre yüzde 30,7 oran?nda yükseldi ve 304 bin 360 adet oldu.
Haziran 2022 verilerine göre, 2021'in ayn? dönemine göre ipotekli konut sat??? yüzde 40,63 artarak 40 bin 610 adet olarak gerçekle?ti. “Konut Sat?n Alma Gücü Endeksi Türkiye” ortalamas?, bir önceki çeyre?e göre yüzde 18,8 azald?, 2021'in ayn? çeyre?ine göre ise yüzde 39,7 oran?nda geriledi ve 2022 y?l? 2. çeyre?inde 55,2 oldu.

[Konut sektörünün 2022 ikinci çeyrek karnesi! Konut fiyatlar? ve sat??lar? artt? m??]
May?s'ta en yüksek art?? oran? görüldü
Konut fiyatlar?nda ise May?s ay? verilerinde bugüne kadarki en yüksek art?? oranlar? kaydedilerek konut fiyat endeksinin senelik de?i?imi yüzde 151,4, yeni konut fiyat endeksinin y?ll?k de?i?imi yüzde 145,5 oldu. Konut üretimindeki yava?lama, enflasyonist etkiler ile konut talebinde görülen süreklilik konut fiyatlar?n? olumlu yönde etkilemeyi sürdürdü. Bu sonuçlarla konut fiyatlar? 13 ay art arda yükselmi? ve May?s ay? itibar?yla reel olarak konut fiyatlar?n?n getirisi yüzde 44,9’a, yeni konutlarda ise yüzde 41,5’e yükselerek en yüksek seviyelerini gördü. Türkiye'de konut birim fiyatlar? ise 11.945 TL/metrekare olarak gerçekle?mi?tir. Üç büyük ilden ?stanbul’da konut birim fiyatlar? 19.615 TL/metrekare ile 20.000 TL/metrekareye yakla??rken ?zmir’de 13.797 TL/metrekare, Ankara’da 8.421 TL/metrekare oldu.
Belediyeler taraf?ndan verilen yap? ruhsatlar? verileri
Belediyeler taraf?ndan verilen yap? ruhsatlar?n?n 2021'in 4.üncü çeyre?inde bir önceki y?l?n ayn? dönemine göre bina say?s? yüzde 14,0, yüzölçümü yüzde 24,1, daire say?s? yüzde 16,8 yükseldi. 2021 y?l? toplam konut say?s? henüz aç?klanmamakla beraber, 2021 y?l? ilk 3 çeyrek sonundaki say?n?n 40,2 milyonu geçti?i ifade edildi. 

[Konut sektörünün 2022 ikinci çeyrek karnesi! Konut fiyatlar? ve sat??lar? artt? m??]
?lk defa sat?lan konutlar yüzde 32,98 artt?
2022 y?l? 2. çeyrek verileri bir önceki y?l?n ayn? dönemine göre ilk kez sat??? yap?lan konutlar yüzde 32,98 artarak 114 bin 14 adet olarak gerçekle?ti. ?kinci el konut sat??lar? da yüzde 49,30 yükselerek 292 bin 321 adet oldu. 2022 y?l? 2.çeyre?inde toplam konut sat??lar? içerisinde ipotekli konut sat??lar?n?n pay? yüzde 25,1 olurken, 2021 y?l? toplam?nda bu oran yüzde 19,7 ?eklinde ölçülmü?tü. 2022 2. çeyre?inde toplam 406 bin 335 adet konut sat??? yap?ld?. Bir önceki senenin ayn? çeyre?ine göre yüzde 40,23 oran?nda yükseli? kaydedildi. 
Sat?? i?lem hacmi bir önceki çeyre?e göre yakla??k yüzde 81 artt?
?stanbul’da 2022 2.Çeyrek konut sat?? say?lar? ve konut ortalama sat?? fiyatlar? göz önünde bulundurularak hesaplanan hacim miktar? 50,2 milyar lira oldu. ilgili çeyrekteki sat?? i?lem hacmi bir önceki çeyre?e göre yakla??k yüzde 81’lik yükseli? kaydetti. 2021'in ayn? çeyre?ine göre ise y?ll?k yüzde 300’lük yükseli? oldu. 

[Konut sektörünün 2022 ikinci çeyrek karnesi! Konut fiyatlar? ve sat??lar? artt? m??]
En çok kredi kullan?m? olan ilk 3 il ?stanbul,  Ankara  ve ?zmir
Konut kredilerinin bireysel krediler içindeki pay? Haziran 2022'de 2021'in ayn? ay?na göre yüzde 8,9 azalarak yüzde 28,9 olarak gerçekle?ti. 2022 y?l? 1. çeyrek sonu itibariyle toplam konut kredileri içinde takipteki kredi oran? en fazla olan ?ehir, yüzde 0,51 oranla Hakkari olurken, bunu, Hakkari’yi yüzde 0,48 ile Ardahan ve yüzde 0,47 oranla ?anl?urfa izledi. En çok kredi kullan?m? olan ilk 3 ?ehir ise s?ras?yla ?stanbul, Ankara ve ?zmir olarak belirlendi. 
Yabanc?ya sat?? 21 bin 39 adet oldu
Yabanc?lara yap?lan sat??lar bir önceki çeyre?e göre yüzde 46,7 oran?nda, geçen y?l?n ayn? dönemine göre ise yüzde 98,4 oran?nda yükselirken, ikinci çeyrekte yabanc?lara toplam 21 bin 39 adet konut sat??? yap?ld?. Böylelikle, yabanc?lar?n toplam sat??lar içerisindeki pay? 2021'in ayn? dönemindeki yüzde 3,7’den yüzde 5,2’ye artt?. ?kinci çeyrekte yabanc?lara yap?lan konut sat??lar?nda ilk s?rada yüzde 42,4 pay ile ?stanbul, ikinci s?rada yüzde 30,4 pay ile Antalya yer al?yor. Ülke uyruklar?na göre en yüksek al?m birinci çeyrekte ?ran vatanda?lar? taraf?ndan gerçekle?tirilirken, ikinci çeyrekte ise yüzde 20,3 oran? ile Rusya Federasyonu vatanda?lar? taraf?ndan gerçekle?tirildi. 
Yabanc?ya sat?? yüzde 72,20 artt?
Yabanc?lara yap?lan konut sat??lar?; 2022 y?l? 2. çeyre?i sonu itibariyle ilk 6 ayl?k periyotta 2021'in ayn? dönemine göre yüzde 72,20’lik büyüme ile 35 bin 383 adet seviyesinde oldu. 2022 y?l? 2. çeyre?i sonunda, yabanc?lar?n gayrimenkul yat?r?mlar?nda en çok tercih etti?i ?ehir, ?stanbul olarak belirlendi. Yabanc?lar?n 2021 ve 2022 y?l? tüm gayrimenkul çe?itleri baz?nda Türkiye’de yapt?klar? yat?r?mlara bak?ld???nda, 2022 y?l? 2. çeyre?i sonunda 2021 y?l? ayn? dönemine göre toplam ta??nmaz adedi baz?nda yüzde 68,1 yükseli? belirlendi. 2022 y?l? 2. çeyrekte yabanc?lar?n edindi?i gayrimenkullerin yüzde 29,3’ünün ise “Vatanda?l?k” i?lemine konu oldu?u belirlendi.

[Konut sektörünün 2022 ikinci çeyrek karnesi! Konut fiyatlar? ve sat??lar? artt? m??]
Ukrayna ve Kuveyt ilk kez ilk 10’da
Yabanc?lar?n tüm gayrimenkul çe?itleri baz?nda Türkiye’de gerçekle?tirdikleri yat?r?mlar incelendi?inde; 2022 y?l? 2. çeyre?i sonunda 2021 y?l? ayn? döneminden farkl? ?ekilde Ukrayna ve Kuveyt’in Türkiye’yi tercih eden ilk 10 ülke aras?nda oldu?u görülüyor. Rusya Federasyonu, ?ran ve Irak ise s?ras?yla ilk üçü payla?may? sürdürüyor.