TOK?'den 2023 Ev fiyatlar? ne olur yeni tahminler geldi.

TOK?'den 2023 Ev fiyatlar? ne olur yeni tahminler geldi. Hükümetin aç?klam?? oldu?u Toki Kampanyalar? ile ilk evim ilk arsa ve ilk i?yerim kampanyas? ev fiyatlar? büyük etkiledi.

TOK?'den 2023 Ev fiyatlar? ne olur yeni tahminler geldi.

TOK?'den 2023 Ev fiyatlar? ne olur yeni tahminler geldi. Hükümetin aç?klam?? oldu?u Toki Kampanyalar? ile ilk evim ilk arsa ve ilk i?yerim kampanyas? ev fiyatlar? büyük etkiledi.

TOK?'den 2023 Ev fiyatlar? ne olur yeni tahminler geldi.
20 Ekim 2022 - 21:10

Konut fiyatlar?nda ya?anan dalgalanma tüm h?z? ile devam ederken TOK? 250 bin sosyal konut projesi ve 1 milyon arsa sat??? ile ev fiyatlar?nda dü?ü? ba?lamas? 2023 tahminlerini de?i?tirdi. ??te Tahmin edilen fiyat tahminleri ortalama m2 birim fiyat? ne kadar olur uzmanlar ne sözylüyor hepsinin dü?üncesi i?te haberimizde .

Küresel piyasalarda da ya?anan yükseli? nedeniyle tüm dünyan?n en çok konu?ulan konular? aras?nda yer alan konut fiyatlar? büyük bir bar?nma krizi ya?anmas?na neden olmu?tu. Ev fiyatlar?nda ya?anan yükseli? pek çok ki?iyi zor durumda b?rak?rken dar gelirli ki?iler için bu fiyatlarla ev sahibi olmak imkâns?z hale gelmi?ti.
Ekonomistler yükselen enflasyon rakamlar? nedeniyle konut fiyatlar?nda k?sa sürede bir dü?ü? beklemediklerini belirtirken hükümet taraf?ndan aç?klanan yeni tedbir paketi sonras?nda gözler bir kere daha konut fiyatlar?na çevrilmi?ti. Konu hakk?nda ekonomistlerden yeni tahminler geldi.

2023 YILINDA KONUT F?YATLARI NE OLUR?
Konut fiyatlar? yava? yava? dü?me e?ilimine girdi uygun fiyatl? konut almak isteyenler faizlerin dü?mesiyle piyasan?n hareketlenece?ini söylüyor. Konut sektöründe ya?anan dalgalanma ve yükseli? nedeniyle hükümet pek çok yeni düzenlemeyi uygulamaya geçirmi?ti. Konut kiralar?na 2023 y?l?n?n Temmuz ay?na kadar yüzde 25 zam s?n?r? getirilirken TOK? taraf?ndan ise ilk olarak 100 bin sosyal konut projesi müjdesi verilmi?, sonras?nda ise bu say? 250 bin konuta ç?kart?lm??t?.

100 bin arsa için de sat?? ba?vurusu imkân? sunulaca?? belirtilmi? sonra bu say?da 1 milyon ki?iye ç?kart?lm??t?. Pe? pe?e at?lan ad?mlar ile konut fiyatlar?nda kademeli olarak bir miktar dü?ü? ya?and??? belirtilirken hükümetin söz verdi?i gibi projenin temellerini hemen atmas? ve yeni konutlar? kademeli olarak üretmeye ba?lamas? durumunda konut fiyatlar?nda dü?ü? etkisinin devam edece?i belirtiliyor.
Ancak gerek in?aat malzemeleri fiyatlar? gerekse de enflasyon rakamlar?nda beklenen dü?ü? ya?anmadan ev fiyatlar?n?n eski normale dönü?ünün kademeli olarak yava? yava? meydana gelece?i belirtiliyor.