Emlak Konut GYO Beykoz Tokatköy 2. Etap ba?l?yor!

Emlak Konut Gayrimenkul Yat?r?m Ortakl??? taraf?ndan ?stanbul Beykoz Tokatköy 2. Etap Konut ve Ticaret ?n?aatlar? ile Altyap? ve Çevre Düzenleme ??i'nin yer teslimi gerçekle?tirildi. ??te ayr?nt?lar...

Emlak Konut GYO Beykoz Tokatköy 2. Etap ba?l?yor!

Emlak Konut Gayrimenkul Yat?r?m Ortakl??? taraf?ndan ?stanbul Beykoz Tokatköy 2. Etap Konut ve Ticaret ?n?aatlar? ile Altyap? ve Çevre Düzenleme ??i'nin yer teslimi gerçekle?tirildi. ??te ayr?nt?lar...

Emlak Konut GYO Beykoz Tokatköy 2. Etap ba?l?yor!
11 Ekim 2022 - 23:12

Emlak Konut Gayrimenkul Yat?r?m Ortakl??? (GYO), Kamuyu Ayd?nlatma Platformu'nda (KAP) ?stanbul Beykoz Tokatköy 2. Etap Yer Teslimi ile ilgili aç?klama yapt?. 

Emlak Konut Gayrimenkul Yat?r?m Ortakl??? ile T.C. Çevre, ?ehircilik ve ?klim De?i?ikli?i Bakanl??? Altyap? ve Kentsel Dönü?üm Hizmetleri Genel Müdürlü?ü aras?nda imzalanan "Dönü?üm Uygulamalar?na ?li?kin ?? Birli?i Protokolü" çerçevesinde ?stanbul Beykoz Tokatköy 2. Etap Konut ve Ticaret ?n?aatlar? ile Altyap? ve Çevre Düzenleme ??i'nin yer teslimi gerçekle?tirildi.

Peki Emlak Konut GYO Beykoz Tokatköy 2. Etap hangi firma taraf?ndan in?a edilecek? ??te Emlak Konut GYO Beykoz Tokatköy 2. Etap ile ilgili tüm detaylar...
Emlak Konut Gayrimenkul Yat?r?m Ortakl??? taraf?ndan ?stanbul Beykoz Tokatköy 2. Etap Konut ve Ticaret ?n?aatlar? ile Altyap? ve Çevre Düzenleme ??i'nin yer teslimi gerçekle?tirildi. ??te ayr?nt?lar... 
 
Emlak Konut Gayrimenkul Yat?r?m Ortakl??? Beykoz Tokatköy 2. Etap için sözle?me 30 Eylül 2022 tarihinde imzalanm??t?. Yüklenici firma ile imzalanan sözle?menin bedeli 889 milyon 944 bin Türk Liras? + KDV ?eklinde aç?kland?. 

Emlak Konut Gayrimenkul Yat?r?m Ortakl??? Beykoz Tokatköy 2. Etap için yer teslimi de 7 Ekim 2022 tarihinde gerçekle?tirildi. ?stanbul Beykoz Tokatköy 2. Etap Konut ve Ticaret ?n?aatlar? ile Altyap? ve Çevre Düzenleme ??i'nin yer teslimi yüklenici Cent Yap? ?n?. San. Tic. A.?.'ye yap?ld?. 
[Emlak Konut GYO Beykoz Tokatköy 2. Etap ba?l?yor! ]
Emlak Konut Gayrimenkul Yat?r?m Ortakl??? Beykoz Tokatköy 1. Etap için yer teslimini de 30 Eylül 2022 Cuma günü gerçekle?tirmi?ti. Beykoz Tokatköy 1. Etap için sözle?meye 27 Eylül 2022 tarihinde imza at?ld?. Emlak Konut GYO taraf?ndan ihale edilen ?stanbul Beykoz Tokatköy 1. Etap Konut ve Ticaret ?n?aatlar? ile Altyap? ve Çevre Düzenleme ??i'nin sözle?me bedeli 789 milyon 743 bin lira ?eklinde belirtilmi?ti. 
Di?er yandan, Emlak Konut GYO Beykoz Orta Çe?me projesine de start vermi?ti. Emlak Konut GYO Orta Çe?me projesinin, ?stanbul ?li, Beykoz ?lçesi, Orta Çe?me Mahallesi, 487 ada, 80 ve 81 nolu parseller üzerinde in?a edilmesi planlan?yor. Toplam konut say?s? 776 adet konuta yer verilecek olan projenin 376 milyon 429 bin 500 Türk Liras?'na mal olaca?? da belirtilmi?ti. 
Emlak Konut Gayrimenkul Yat?r?m Ortakl???'n?n KAP aç?klamas?:

T.C. Çevre, ?ehircilik ve ?klim De?i?ikli?i Bakanl??? Altyap? ve Kentsel Dönü?üm Hizmetleri Genel Müdürlü?ü ile ?irketimiz aras?nda imzalanan "Dönü?üm Uygulamalar?na ?li?kin ?? Birli?i Protokolü" çerçevesinde Bakanl?k ad?na ?irketimiz taraf?ndan ihale edilen "?stanbul Beykoz Tokatköy 2. Etap Konut ve Ticaret ?n?aatlar? ile Altyap? ve Çevre Düzenleme ??i" nin Yer Teslimi, Yüklenici Cent Yap? ?n?. San. Tic. A.?.'e 07.10.2022 Cuma günü yap?lm??t?r.