Artan otomobil fiyatlar?na kar?? yeni yöntem! S?f?r ve ikinci el araba için rota Ticaret Bakanl???

Artan otomobil fiyatlar?n?n aksine uygun fiyatl? ?ekilde araba sahibi olmak isteyen ki?ilerin yeni adresi araba galerileri ve araç ilan sitelerinin haricinde bu kez Ticaret Bakanl??? oldu. ??te detaylar…

Artan otomobil fiyatlar?na kar?? yeni yöntem! S?f?r ve ikinci el araba için rota Ticaret Bakanl???

Artan otomobil fiyatlar?n?n aksine uygun fiyatl? ?ekilde araba sahibi olmak isteyen ki?ilerin yeni adresi araba galerileri ve araç ilan sitelerinin haricinde bu kez Ticaret Bakanl??? oldu. ??te detaylar…

Artan otomobil fiyatlar?na kar?? yeni yöntem! S?f?r ve ikinci el araba için rota Ticaret Bakanl???
18 Ekim 2022 - 22:06

Türkiye'de tedarik sorunlar? yolcu ve hafif ticari araç üretimini olumsuz yönde etkilerken iç pazarda ya?anm?? olan araç, akaryak?t fiyatlar?ndaki art?? ve ihracat?n yüzde 60'dan fazlas?n?n da gerçekle?tirildi?i Avrupa ülkelerindeki daralma da sat??lar? negatif etkiliyor. Nisan 2022 itibar? ile birlikte ikinci el araç pazar?ndaki KDV'nin yüzde 1'den yüzde 18'e yükseltilmesi otomotive olan talebi k?s?tlamakta.

YÜZDE 20 ZAM YOLDA
Otomobil fiyatlar?na gelmi? olan zamlar?n ard?ndan sonras?nda vatanda?lar ise s?f?r kilometre araba almakta son derece güçlük çekiyor. S?f?r araçtaki art??lar?n ise ikinci el otomobillere de yans?mas? ile birlikte vatanda?lar uygun fiyatl? otomobil modellerini elde etmenin yollar?n? ara?t?r?yor. Otomobil sektörü temsilcileri de s?f?r araçlar için y?l sonuna kadar yüzde 20’lik bir fiyat art???n?n olaca??n?n alt?n? çizerken bu durumun ise ikinci el araç fiyatlar?na da yüzde 15 oran?nda yans?yaca??n? dü?ünüyor.

GÜMRÜKTEN ARAǒ ALTERNAT?F OLDU
Mynet’in haberine göre; artan fiyatlar kar??s?nda da insanlar gümrükten araba almak gibi çe?itli alternatiflere yönelmi? durumda. Uygun fiyatl? araba sahibi olmak isteyen vatanda?lar, resmi ve özel kurumlar taraf?ndan gerçekle?tirilmi? olan ihale sistemlerine ilgi göstermeye de ba?lad?. Bu kurumlar?n en ba??nda da Ticaret Bakanl???’n?n E-?hale sistemi gelmekte. S?f?r otomobilde 400 bin Türk Liras?’n?n alt?nda nerede ise hiç araba kalmaz iken ikinci ellerde de durum hiç farkl? de?il. Fakat gümrükte 100 bin Türk Liras?’n?n alt?nda bile araba bulmak son derece mümkün.
GÜVENCE BEDEL? ?ADE ED?L?YOR
Ticaret Bakanl??? E-?hale web sitesinden sisteme kay?t olunup aç?k olan tüm ihalelere h?zl? bir biçimde teklif verilebiliyor. Teklif verilen ihalenin herhangi bir nedenden dolay? iptal edilmesi halinde yat?rm?? oldu?unuz güvence de bedeli ise taraf?n?za iade edilmekte.
GÜMRÜKTEN NASIL ARABA ALINIR?
Arac?n aç?l?? fiyat? üzerinden de belirlenmi? olan teminat bedelinin yat?r?lmas?n?n ard?ndan ise ihale süreci ba?l?yor. Teklifler de ?effaf bir ?ekilde görülebiliyor. Teklif verilen arac?n ihalesini kazan?lmas? durumunda, ihaleyi düzenleyen kurum arac?l??? ile de belirtilen ?artlar? yerine getirdikten sonra teslim al?nabiliyor.