Konut Kredisi Hakk?nda Bilinmesi Gerekenler

TÜ?K verilerine göre geçen y?la göre ipotekli evlerin %61 artmas?, konut kredisi ba?vurular?n?n her geçen gün artt???n? gösteriyor. ?nsanlar, kira derdinden kurtulmak ya da bir mülk edinmek için konut ilanlar?na bakarak bütçelerine en uygununu seçmeye çal???yor. Peki, konut kredisi nedir? Nas?l al?n?r? ?artlar? nelerdir?

Konut Kredisi Hakk?nda Bilinmesi Gerekenler

TÜ?K verilerine göre geçen y?la göre ipotekli evlerin %61 artmas?, konut kredisi ba?vurular?n?n her geçen gün artt???n? gösteriyor. ?nsanlar, kira derdinden kurtulmak ya da bir mülk edinmek için konut ilanlar?na bakarak bütçelerine en uygununu seçmeye çal???yor. Peki, konut kredisi nedir? Nas?l al?n?r? ?artlar? nelerdir?

Konut Kredisi Hakk?nda Bilinmesi Gerekenler
09 Ekim 2022 - 00:02

Konut Kredisi Nedir?
Ekonomik ya?am?n getirdi?i çe?itlilikten dolay? krediler; kullan?m amac?na, teminata, vadesine, kullan?ld??? yere, kredi al?c?n?n niteli?ine göre çe?itlendirilmektedir. Bunlardan baz?lar? ihtiyaç, ta??t, bayram, evlilik, esnaf, ö?renci ve konut kredisidir. Bu krediler aras?nda maddi ve manevi en çok de?ere sahip olan kredi türü olan konut kredisi, bir eve sahip olmak isteyenlerin tercih etti?i bir kredi türüdür.
Konut Kredisi Nas?l Al?n?r?
Günümüzde ço?u ki?i, kira ödemek yerine ev sahibi olmak istiyor. Bunun için de belirli pe?inatla birlikte konut kredisine ba?vurarak, hem ev sahibi oluyorlar hem de çocuklar?na miras b?rak?labilecek bir varl??a sahip oluyorlar. Ancak, finans kurumlar? genel olarak konut de?erinin %90’?na kadar kredi verebiliyor. E?er konut kredisi için yeterli pe?inat?n?z yoksa, kalan miktar? ihtiyaç kredisi olarak tamamlayabilirsiniz. Sonuç olarak da, kredi borcunuzun tamamen bitmesinin akabinde banka taraf?ndan konulan ipote?in de kald?r?lmas?yla tapunuza kavu?abilirsiniz.
[Konut Kredisi Hakk?nda Bilinmesi Gerekenler]
Konut kredisi Alma ?artlar?
Bütün resmi süreçlerde oldu?u gibi konut kredisi için de 18 ya??n? doldurmu?, 70 ya??n? da geçmemi? olman?z gerekmektedir. Konut kredisi için bankan?z taraf?ndan konut ve sizinle ilgili istenen belgeleri eksiksiz olarak iletmeniz gerekmektedir. Ayr?ca kredi notunuza da dikkat etmelisiniz. Ba?vurunuzun olumlu sonuçlanma ihtimalini artt?rmak için kredi notunuzu 1500’den yukar?da tutman?z gerekiyor. Bu yüzden kredi ve kredi kart? ödeme al??kanl???, ?u andaki mevcut borcunuzun durumu, kredi kullan?m yo?unlu?unuz gibi parametrelere dikkat etmelisiniz.
?htiyac?n?z olan konut kredisi miktar?n? ödeyebilecek ayl?k ya da y?ll?k gelirinizi ispat ediyor olman?z da di?er ?artlardan biridir. E?er sat?n almay? dü?ündü?ünüz konutun veya konut projesinin anla?mal? bankas? mevcut de?ilse, konutun in?a durumunun büyük bir k?sm?n?n tamamlanm?? olmas? ve iskan?n?n olmas? da gerekmektedir.
Konut Kredisi için Hangi Belgeler ?steniyor?
Konut kredisi için belirli ?artlar istense de, ba?vuru i?lemleri san?ld??? gibi karma??k de?ildir. Belirli kredi uygunluk testlerinden sonra bankalar?n internet ?ubelerinden ya da fiziki ?ubelerden i?lemler gerçekle?mektedir. Baz? bankalar ek belgeler istese de genel olarak istenen belgeler ?unlard?r;
Banka taraf?ndan sa?lanan ba?vuru formu,
Nüfuz cüzdan?, pasaport ya da ehliyet belgesi,
?kametgah adresi,
Vergi levhas? ya da maa? bordrosu gibi gelirinizi ispat edecek belgeler,
Konuta dair; iskan belgesi ve tapu fotokopisi
Herhangi bir ?irkette çal???yorsan?z, ?irketin imza sirküleri fotokopisi ve maa? hakk?nda herhangi bir sorun olmad???na dair ilgili yaz?,
Serbest meslek sahibi iseniz; faaliyet belgesi, imza sirküleri, son y?llara ait gelir tablosu, ticaret sicil gazetesi kayd?, son y?llar? içeren kurumlar vergisi tahakkuk fi?i gibi belgeler istenmektedir. Daha sonra ekspertiz raporu ile birlikte kredinize kavu?abilirsiniz. Daha detayl? bilgi için kredi çekmeye karar verdi?iniz banka ile görü?ebilirsiniz.
Konut Kredisi Hesaplama ve Faiz Oranlar?
Konut kredisi faizleri, bankadan bankaya de?i?iklik gösterebilmektedir. Bugün itibariyle konut kredi faiz oranlar?, vadeye ve bankaya göre %1,20 ila %2,99 aras? de?i?mektedir ve konut kredisi çekmeye karar vermeden önce, bankalar?n verdi?i kredi faiz oranlar?n? iyi bir ?ekilde ara?t?rmal?s?n?z.
Ev sahibi olma hayalinizin suya dü?memesi için bankalara ödemeniz gereken miktar? (toplam ve ay baz?nda) iyi hesaplaman?z gerekmektedir. Genel olarak konut kredi hesaplamas? ?u ?ekilde yap?l?r: ?htiyaç olan kredi miktar?, vadeye ve bankaya göre konut kredi faiz oranlar?, konut sigortas?, DASK ve di?er masraflar hesapland?ktan sonra toplam maliyet belirtilen vadeye bölünür ve sizin ayl?k ödeme plan?n?z ç?kart?l?r. Daha ayr?nt?l? bilgi için bankalar?n internet adreslerine ya da ?ubelerine ba?vurabilirsiniz.
Örnek kredi modeli:
300 bin TL’lik 7 y?l ödeme plan?na sahip %1.95 faiz oranl? bir konut kredisi için Toplam ödenecek tutar masraflar dahil 612.303 TL dir.
Türkiye ?? Bankas?'n?n ve Emlakjetin ?? Birli?ininden Yararlanan?n!

Türkiye ?? Bankas? ile i? partnerli?i içerisinde olan Emlakjet üzerinde sat?l?k konut ilanlar?n? inceleyebilir, ayn? zamanda konut kredi hesaplama modülü ile sat?n almak istedi?iniz konuta dair ?? Bankas? konut kredisi teklifini alabilirsiniz. ?nceledi?iniz konut ilan?n sa? üst kö?esinde bulunan “konut kredisi hesapla” butonuna t?klad?ktan sonra kredi tutar?n?z ve vade sürenizi girdikten sonra ayl?k taksit, faiz oran?, tahsis ücreti ve geri ödenecek toplam tutar? rahatl?kla görebilirsiniz. Sadece ki?isel bilgilerinizin yer alaca?? formu doldurarak kolay bir ?ekilde ba?vurunuzu yapabilirsiniz. Daha fazla bilgi için t?klay?n?z .
Emlakjet'te ki binlerce sat?l?k ilan?n? incelmeyi unutmay?n. Sat?l?k daireler içerisinde bölgesine ve özelliklerine göre uygun fiyatl? daireleri incelemek için Jet F?rsat Sat?l?k ilanlar? inceleyin.
TÜ?K verilerine göre geçen y?la göre ipotekli evlerin %61 artmas?, konut kredisi ba?vurular?n?n her geçen gün artt???n? gösteriyor. ?nsanlar, kira derdinden kurtulmak ya da bir mülk edinmek için konut ilanlar?na bakarak bütçelerine en uygununu seçmeye çal???yor. Peki, konut kredisi nedir? Nas?l al?n?r? ?artlar? nelerdir?