Ev sahipleri dikkat! 1 y?l daha kira ödemek zorunda kalabilirsiniz!

1 Ekim itibar?yla ba?layan Tüketici Kanunu ile Kat Mülkiyeti Kanunu’nda yap?lan düzenlemeyle ön ödemeli konut sat?? sözle?melerinde teslim süresinin 3 y?ldan 4 y?la ç?kar?lmas?, konut sahiplerini 1 y?l daha kira ödemek zorunda b?rakabilir. ??te detaylar...

Ev sahipleri dikkat! 1 y?l daha kira ödemek zorunda kalabilirsiniz!

1 Ekim itibar?yla ba?layan Tüketici Kanunu ile Kat Mülkiyeti Kanunu’nda yap?lan düzenlemeyle ön ödemeli konut sat?? sözle?melerinde teslim süresinin 3 y?ldan 4 y?la ç?kar?lmas?, konut sahiplerini 1 y?l daha kira ödemek zorunda b?rakabilir. ??te detaylar...

Ev sahipleri dikkat! 1 y?l daha kira ödemek zorunda kalabilirsiniz!
08 Ekim 2022 - 00:14

1 Ekim tarihi itibar?yla yürürlü?e giren Tüketici Kanunu ile Kat Mülkiyeti Kanunu’nda yap?lan haz?rl?klar, ön ödemeli olarak sat??a sunulan konutlar?n teslim süresini 3 seneden 4’e ç?kard?. Uzmanlar tüketicilerin 1 sene daha kira ödememesi için projenin teslim süresinin sözle?mede aç?kça belirtilmesi gerekti?i konusunda uyar?yor.

Ticaret Bakanl???nca Tüketici Kanunu ile Kat Mülkiyeti Kanunu’nda yap?lan düzenlemelerin yürürlü?e girmesiyle tüketici haklar?nda yeni bir döneme geçildi. Taksitli al??veri?te ödeme güçlü?üne dü?en tüketicilere kolayl?k sa?layan, tüketici kredilerinde sigorta zorunlulu?unu sonland?ran, e-ticaret sitelerinin sorumluluk alan?n? geni?leten yeni düzenlemeler, ön ödemeli konut sat?? sözle?melerinde teslim süresini 3 seneden 4 seneye ç?kard?. ??te uzamanlardan kat kar??l??? in?aat sözle?melerinde projenin teslim tarihine ili?kin dikkat çeken aç?klamalar?...

EV SAH?PLER? 1 YIL DAHA K?RA ÖDEMEK ZORUNDA KALAB?L?R
Türkiye’nin genelinde ba?lat?lan kentsel dönü?üm projeleri kapsam?nda Çevre, ?ehircilik ve ?klim De?i?ikli?i Bakanl???nca konut sahiplerine en yüksek bin 500 TL kira yard?m? sa?land???n? kaydeden Avukat Nilsu Y?ld?z Hazer, "Yükselen enflasyonla art??a geçen kira fiyatlar?, konutunu kentsel dönü?üm projesi kapsam?nda de?erlendirenlerin bütçesini zorluyor" aç?klamas?nda bulundu.
Düzenlemenin ard?ndan ev sahiplerinin 1 sene fazla kira ödeyebilece?ine dikkat çeken Hazer, "Tüketici Kanunu ile Kat Mülkiyeti Kanunu’nda yap?lan düzenlemeyle ön ödemeli konut sat?? sözle?melerinde teslim süresinin 3 y?ldan 4 y?la ç?kar?lmas?, konut sahiplerini 1 y?l daha kira ödemek zorunda b?rakabilir." dedi.
Kat maliklerinin olas? bir gecikmede ma?duriyetlerinin artmas?n?n önlenmesi için müteahhitle yapacaklar? sözle?me ile bu süreyi 4 senden daha az olarak belirleyebileçegini söyleyen Hazer, ayn? ?ekilde bu sürenin a??lmas? durumunda kendileri için ayr? bir kira yard?m? talep edebilirler diye belirtti.
Düzenlemelerin, ön ödemeli olarak sat??a ç?kar?lan konutlar?n, sözle?mede belirlenen sürede tüketicilere teslim edilmesi zorunlulu?unu getirdi?ini söyleyen Hazer, "Kentsel dönü?üm projesi kapsam?nda haz?rlanan kat kar??l??? in?aat sözle?melerinde in?aat?n ba?lama ve teslim tarihi aç?kça belirtilmeli" diye kaydetti. Hazer, bu sürelerinin a??lmas? durumunda kat maliklerini koruyan yapt?r?mlar?n sözle?mede yer almas?n?n öneminin büyük oldu?unu ve yükselen kiralar ve geciken teslimatlar kentsel dönü?ümzedeler yaratabileçe?ine dikkat çekti.

KAT MAL?KLER? ARASINDAK? UYU?MAZLIKLAR NASIL ÇÖZÜME ULA?IR?
Kentsel dönü?üm projelerinin birden fazla kat malikini ilgilendirdi?i için hukuki prosedürlerin tüm kat maliklerinin haklar?n? koruyacak biçimde yürütülmesi gerekti?ini vurgulayan Avukat Nilsu Y?ld?z Hazer, "Sözle?me a?amas?nda projenin arsa alan?, in?aat?n gerçekle?tirilece?i bölüm ve kat maliklerinin haklar?na dü?en metrekareler detayl? olarak belirlenmeli" diye aç?klad?.
Hazer, projenin ba??ms?z bölümlerinin konumu, kat maliklerinin bu bölümlerde sahip oldu?u alanlar net olarak çizilmesi gerekti?ini ve bu sayede kat malikleri aras?nda ileride olu?abilecek uyu?mazl?klar?n önüne geçilebilece?ini aktard?. 
"Sözle?mede arsan?n tapu devrinin müteahhite hangi zamanlarda ve miktarlarda yap?laca??n?n yer almas?n?n da büyük bir önemi bulunuyor" diyen Hazer bu durumu ?u ?ekilde aç?klad?: "Çünkü tapunun tamam?n?n veya büyük bir ço?unlu?unun in?aat?n ba?lang?c?nda müteahhitte devredilmesi durumunda süreç daha çok müteahhitin inisiyatifine kalabiliyor. Bu durumda kat maliklerine tapu devri gecikebiliyor."

TEKN?K ?ARTNAMEYLE MA?DUR?YETLER ÖNLENEB?L?R
Tapu Müdürlü?ü veya noter taraf?ndan düzenlenmeyen kat kar??l??? in?aat sözle?melerinin geçersiz say?ld???n? belirten Hazer, bu hususun gözden kaç?r?ld??? ve müteahhitle adi sözle?me yaparak sürece ba?layan çok fazla ma?dur tüketicinin oldu?una dikkat çekti. Sözle?mede projenin ruhsat sürecinin kim taraf?ndan sürdürülece?inin de aç?kça belirtilmesi gerekti?ini söyleyen Hazer ?unlar? ekledi:
“Sözle?meye ek olarak haz?rlanan teknik ?artnameyle in?aat?n kalitesini belirleyen hususlar?n detaylar?na yer verilmeli. Teknik ?artnamede in?aatta kullan?lacak malzemelerin teknik özellikleri, ortak kullan?m alanlar?n?n detaylar?, tüm konutlar?n konumu ve plan?na ayr? ayr? yer verilmeli. Bu sayede kat malikleri aç?s?nda olu?abilecek ma?duriyetlerin önüne geçilebilir. De?i?en ekonomik ko?ullarda mevcut projelerde fiyat art??? talep eden müteahhitlerin veya yap?lacak yeni sözle?melerde fiyat garantisi vermeyen müteahhitler çok fazla. Bu hususlar?n da detayl?ca her bir sözle?me ve ta??nmaz özelinde de?erlendirilmesi ve kat maliklerinin haklar?n? koruyan ve önlerini görebilecekleri bir sözle?me ile projeye ba?lamalar? oldukça önemli.”