Kentsel dönü?ümde bunlara dikkat edin! Kentsel dönü?üm ba?vurusu nas?l yap?l?r?

Kentsel dönü?üm faaliyetleri kapsam?nda, risk alt?nda kabul edilen y?k?lmak yerine deprem yönetmeli?ine uygun daha kal?c? yap?lar in?a ediliyor. Peki kentsel dönü?ümün ?artlar? nelerdir, dönü?üm kira yard?m? nas?l, nereden al?n?r, kira yard?m? alma belgeleri neler?

Kentsel dönü?ümde bunlara dikkat edin! Kentsel dönü?üm ba?vurusu nas?l yap?l?r?

Kentsel dönü?üm faaliyetleri kapsam?nda, risk alt?nda kabul edilen y?k?lmak yerine deprem yönetmeli?ine uygun daha kal?c? yap?lar in?a ediliyor. Peki kentsel dönü?ümün ?artlar? nelerdir, dönü?üm kira yard?m? nas?l, nereden al?n?r, kira yard?m? alma belgeleri neler?

Kentsel dönü?ümde bunlara dikkat edin! Kentsel dönü?üm ba?vurusu nas?l yap?l?r?
08 Ekim 2022 - 00:10

Kentsel dönü?üm faaliyetleri kapsam?nda, risk alt?nda kabul edilen y?k?lmak yerine deprem yönetmeli?ine uygun daha kal?c? yap?lar in?a ediliyor. Devlet, kentsel dönü?ümü te?vik etmek için vatanda?lar?n? destekliyor. Peki kentsel dönü?ümün ?artlar? nelerdir, dönü?üm kira yard?m? nas?l, nereden al?n?r, kira yard?m? alma belgeleri neler? ??te kentsel dönü?üm ba?vuru ?artlar?...

Kentsel dönü?üm faaliyetleri kapsam?nda, risk alt?nda kabul edilen y?k?lmak yerine deprem yönetmeli?ine uygun daha kal?c? yap?lar in?a ediliyor. Peki kentsel dönü?ümün ?artlar? nelerdir, dönü?üm kira yard?m? nas?l, nereden al?n?r, kira yard?m? alma belgeleri neler?
Kentsel dönü?üm ba?vurusu nas?l yap?l?r?
Yeni ?afak'ta yer alan habere göre; riskli oldu?u dü?ünülen bir bina ile ilgili olarak Çevre, ?ehir ve ?klim De?i?ikli?i Bakanl???'na talepte bulunulmas? gerekmektedir. Ba?vuru yap?ld?ktan sonra, risk düzeyini belirlemek için bir yap? denetimi yap?lacakt?r. Risk durumu netle?tikten sonra  bina kentsel dönü?ümden faydalanabilir.
[Kentsel dönü?üm kira yard?m? ne kadar oldu? Kentsel dönü?üm kira yard?m?na zam m? geldi?] Kentsel dönü?üm için istenen belgeler neler?

Oturan ki?ilerin ya da sahibinin Kimlik belgesi fotokopisi
Tapunun fotokopisi Hisse oranlar?n? belirten belge
Belediyeden statik proje belirten belge
Vekaletname Yerle?im yerini do?rulayan yaz? belgelerinin toplanmas? gerekiyor.
 
Kentsel dönü?üm kira yard?m? ne kadar?
Binalar? kentsel de?i?im geçiren mülk sahiplerine kira yard?m? sa?lanmaktad?r. ?stanbul'daki sosyal konut projesi kapsam?nda konu?an Çevre, ?ehircilik ve ?klim De?i?ikli?i Bakan? Murat Kurum, kentsel dönü?üme kira deste?i konusunda da aç?klama yapt?. 
Bakan Kurum, kentsel dönü?üm kira deste?inin yüzde 30 oran?nda artt???n?, böylece 1.500 TL'ye ç?kar?ld???n? payla?t?. Eski kira yard?m ücreti 1.150 TL idi. Bakan Kurum ayr?ca ?unlar? söyledi:

"Kampanyada faiz ve al?m deste?i olacak, bu kampanya ile konut fiyat? ve kiralar daha da dü?ecek. Kampanyaya kat?lan firmalar süre boyunca fiyatta de?i?iklik yapmama sözü verecek"
[Kentsel dönü?üm kira yard?m? ne kadar oldu? Kentsel dönü?üm kira yard?m?na zam m? geldi?] Kentsel dönü?üm kira yard?m? için gerekli evraklar neler?
Nüfus cüzdan? asl? ve fotokopisi
Ba?vurunun yap?laca?? Altyap? ve Kentsel Dönü?üm Hizmetleri Müdürlü?ü'nden al?nacak ba?vuru formu
Nüfus müdürlü?ünden al?nacak ?slak imzal? nüfus kay?t örne?inin asl?
Gayrimenkulün ba??ms?z bölümünü gösterir tapu senedinin asl? ve fotokopisi
Konut çok hisseli ise kira yard?m? almak isteyen malike ait bölümün son 3 aya ait do?al gaz, elektrik ya da su faturalar?ndan birinin asl? ibraz edilmelidir.
IBAN numaras?n?n yer ald??? hesap cüzdan? fotokopisi (T.C.Çevre, ?ehir ve ?klim De?i?ikli?i Bakanl??? ?stanbul Altyap? ve Kentsel Dönü?üm Hizmetleri Müdürlü?ü, banka hesab?n?n kamu bankalar?na ait vadesiz hesap olmas?n? ve mümkünse Ziraat Bankas? ya da Halkbankas? olmas? gerekti?ini belirtmektedir.)
Vekilin nüfus cüzdan?n?n asl? ve fotokopisi
Vekaletname asl? ve fotokopisi
 
Vekaletname ile yap?lacak kira yard?m? ba?vurusunda vekaletnamede "6306 say?l? Kanun kapsam?nda yap?lacak kira yard?m? ba?vurusu için yetki verilmesi" ibaresinin yer almas? gerekmektedir.
Kentsel dönü?üm kira yard?m? ?artlar? neler?

[Kira yard?m ücretleri artt?! Milyonlarca insan oh çekecek! ??te kira yard?m? almak için aranan ?artlar…]
Kentsel dönü?üm bölgesindeki mahallelerde kirac? olarak oturanlar da kentsel geçi? kira yard?m?ndan yararlanabilmektedir. Kirac?lar 2 ayl?k kira bedeli al?rlar. Kay?t ko?ullar? a?a??daki gibidir: 
- Ba?vuru, verili? tarihinden itibaren en fazla 1 y?l içinde yap?lmal?d?r. 
 - Kentsel dönü?üm için kira yard?m? ba?vurular? do?rudan merkezi yönetime ba?l? belediyelere yap?l?yor.     
-Binan?n kentsel dönü?üme uygun oldu?una dair belge ile ba?vuru yap?lmas? gerekmektedir.  
- Binan?n risk alt?nda oldu?unu teyit eden y?k?m raporlar? ve formlar? kullan?larak talepte bulunulmal?d?r.  - Mevcut unvan ve tescil belgeleri gereklidir. 
- Nüfus cüzdan? fotokopisi al?narak talepte bulunulur.