Konya'da 24 taksitle KDV'den muaf imarl? arsa f?rsat?!

Konya Büyük?ehir Belediye Ba?kanl???, Konya Selçuklu A?a??p?narba?? Mahallesi'nde yer alan arsay? 24 taksitle sat??a ç?kad?.

Konya'da 24 taksitle KDV'den muaf imarl? arsa f?rsat?!

Konya Büyük?ehir Belediye Ba?kanl???, Konya Selçuklu A?a??p?narba?? Mahallesi'nde yer alan arsay? 24 taksitle sat??a ç?kad?.

Konya'da 24 taksitle KDV'den muaf imarl? arsa f?rsat?!
06 Ekim 2022 - 23:33

Konya Büyük?ehir Belediye Ba?kanl???, Konya Selçuklu A?a??p?narba?? Mahallesi'nde yer alan arsay? 24 taksitle sat??a ç?kad?. 
Konya Büyük?ehir Belediye Ba?kanl???, Konya Selçuklu A?a??p?narba?? Mahallesi'nde yer alan arsa için sat?? ihalesi düzenliyor.
?mar durumu 6 kat blok mesken sahas? olarak belirtilen arsa 27 bin 40 metrekare alana sahip.
[Konya da 24 taksitle KDV den muaf imarl? arsa f?rsat?! Sak?n kaç?rmay?n!]

Sat??a ç?kar?lan arsan?n muhammen bedeli 52 milyon 730 bin TL, geçici teminat bedeli 1 milyon 581 bin 900 TL olarak belirlendi.
1 taksit pe?in olmak üzere 24 ay taksit imkan? sa?lanan arsa KDV'den muaf. Yat?r?mc?lar? taraf?ndan merakla beklenen ihale 18 Ekim 2022 tarihinde saat 15:00'te Konya Büyük?ehir Belediyesi Meclis toplant? salonunda yap?lacak.

GAYR?MENKUL SATILACAKTIR
Konya Büyük?ehir Belediye Ba?kanl???ndan:
[Konya da 24 taksitle KDV den muaf imarl? arsa f?rsat?! Sak?n kaç?rmay?n!]
1- Mülkiyeti Belediyemize ait, yukar?da tapu kayd? belirtilen gayrimenkul, 2886 say?l? Devlet ?hale Kanununun 35 (a) maddesi ve ?hale ?artnamesi dâhilinde kapal? teklif (art?rma) ihale usulü ile sat?lacakt?r.
2- ?hale, 18.10.2022 Sal? günü Belediye Encümeni taraf?ndan Horozluhan Mh. Yeni ?stanbul Cd. (Fen ??leri Dairesi Ba?kanl??? Binas?) No:72/64 Selçuklu/KONYA adresindeki Büyük?ehir Belediyesi Meclis toplant? salonunda yap?lacakt?r.
3- ?haleyi yap?p-yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni tamamen serbesttir.
4- Gayrimenkulün muhammen bedeli, geçici teminat?, ödeme ?ekli ve ihale saati yukar?da belirtilmi?tir.
5- ?steklilerin, 18.10.2022 Sal? günü en geç saat 11.00’e kadar teklif zarflar?n? Konevi Mh. Millet Cd. No:14/5 Meram/KONYA adresinde bulunan Belediyemiz Yaz? ??leri ve Kararlar Dairesi Ba?kanl???na ba?l? Kararlar ?ube Müdürlü?üne vermeleri ?artt?r. Belirtilen saatten sonra gelen teklifler ve posta ile ba?vurulmas? halinde postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.6- 2886 say?l? Devlet ?hale Kanunu’nun 40. maddesine göre, geçerli en yüksek teklifin alt?nda olmamak üzere, oturumda haz?r bulunan isteklilerden sözlü veya yaz?l? teklif al?nmak suretiyle ihale sonuçland?r?l?r. Ancak Komisyon, uygun gördü?ü her a?amada oturumda haz?r bulunan isteklilerden yaz?l? son tekliflerini alarak ihaleyi sonuçland?rabilir. Bu husus, ihale komisyonunca ikinci bir tutanakla tespit edilir.
7- ?steklilerin ihaleye kat?labilmeleri için istenen belgeler:
7.1.Dilekçe,
7.2.Tebligat için adres beyan?,
7.3.Gerçek ki?i olmas? halinde:
7.3.1.Nüfus Cüzdan Fotokopisi veya Sürücü Belgesi Fotokopisi (TC Kimlik Numaral?),
7.3.2.?mza beyannamesi,
7.4.Tüzel ki?i olmas? halinde:
7.4.1.?lgisine göre tüzel ki?ili?in ortaklar?, üyeleri veya kurucular? ile tüzel ki?ili?in yönetimdeki görevlileri belirtilen son durumu gösterir Ticaret
Sicili Gazetesi veya bu hususlar? tevsik eden belgeler,
7.4.2.Ticaret ve/veya Sanayi Odas?ndan ihaleye ili?kin ilan?n yap?ld??? y?l içerisinde al?nm?? belge,
7.4.3.Tüzel ki?ili?in imza sirküleri,
7.5.?haleye kat?lacak olan gerçek veya tüzel ki?ilerin Konya Büyük?ehir Belediyesine herhangi bir borcu bulunmad???na dair belge, (Konevi Mh. Millet
Cd. No:14/8 Kat:1/104 Meram/KONYA adresinde bulunan Tahsilat ?efli?i Bürosundan al?nacakt?r.)
7.6.Usulüne uygun teklif mektubunu içeren iç zarf,
7.7.?stekliler ad?na vekâleten i?tirak ediliyor ise, istekli ad?na ihaleye kat?lan ki?inin ihaleye kat?lmaya ili?kin Noter tasdikli vekâletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi,
7.8.Ortak giri?im olmas? halinde ortak giri?im beyannamesi,
7.9.Geçici teminat olarak belirtilen bedeli Belediyemiz veznesine ya da Vak?flar Bankas?ndaki TR27 0001 5001 5800 7309 7530 04 Nolu ?ban hesab?m?za yat?rarak ald?klar? makbuz veya 2886 say?l? D?K’in 26. maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi. (Teminat mektubu verilmesi halinde geçici teminat mektubunun süresiz ve limit içi olmas?, 2886 say?l? D?K’e göre düzenlenmi? olmas? gerekmektedir.)
8- ?artnamesi, Kentsel Tasar?m Rehberi ve Vaziyet Plan? mesai saatleri içerisinde a?a??da ileti?im bilgileri belirtilen Mali Hizmetler Dairesi Ba?kanl??? Gelir ?ube Müdürlü?ü Gelir ?efli?inde bedelsiz olarak görülebilir.
a- Adres : Konevi Mh. Millet Cd. No:14/8 Kat:1/105 Meram/KONYA
b- Telefon : 444 55 42 Dahili : 4930-4932-4956
?lan olunur.