Tv8 Master Chef Program?na Gelen Yar??mac? O Foto?raf ile Gö?üsleri Kabartt?

Tv8 ekranlar?n?n büyük bir be?eni ile izlenen yemek yar??mas? program? olan Master Chef'te dün çok özel bir an ya?and?. Programa Antalya'dan kat?ld???n? iddia eden ve asker oldu?unu söyleyen Ali Uysal görev yapt??? zamanlarda Zeytin Dal? Operasyonuna dahil olan askerlerden biri oldu?unu söyleyip orada ya?ananlar? olaylar? jürilerle ve izleyicilerle payla?t?. Uysal anlatt?klar?yla gö?üsleri kabartt?.

Tv8 Master Chef Program?na Gelen Yar??mac? O Foto?raf ile Gö?üsleri Kabartt?

Tv8 ekranlar?n?n büyük bir be?eni ile izlenen yemek yar??mas? program? olan Master Chef'te dün çok özel bir an ya?and?. Programa Antalya'dan kat?ld???n? iddia eden ve asker oldu?unu söyleyen Ali Uysal görev yapt??? zamanlarda Zeytin Dal? Operasyonuna dahil olan askerlerden biri oldu?unu söyleyip orada ya?ananlar? olaylar? jürilerle ve izleyicilerle payla?t?. Uysal anlatt?klar?yla gö?üsleri kabartt?.

Tv8 Master Chef Program?na Gelen Yar??mac? O Foto?raf ile Gö?üsleri Kabartt?
02 Temmuz 2021 - 15:16

Masterchef'in ekrana gelen son bölümünde 3 ?efin de gözlerinin dolmas?na neden olan bir yar??mac? vard?. Suriye'de vurularak gazi olan Ali Uysal'?n ya?ad?klar? izleyicileri de duyguland?rd?. Antalya'dan gelen Ali Uysal Zeytin Dal? Harekat?'na kat?ld???n? ve 3 y?ll?k sürede ya?ad?klar?n? anlatt?.Yeme?ini yapt?ktan sonra anlatmaya ba?layan Ali Uysal ?u ifadeleri kulland?: 2017 y?l?nda askeri s?navlara girdim ve oldu 2018 y?l?nda Zeytin Dal? Harekat?'na kat?ld?m. Zeytin Dal? Harekat?'nda girdi?imiz çat??mada yaraland?m.
7 ay tedavi sürecim oldu. Arkas?ndan tekrar Suriye'ye dönüp görev yapt?m. ?u an mesle?imde ilerlemek istiyorum. Onun için bu programday?m.

??TE O POZ 

Zeytin Dal? Harekat?'nda 3 y?l boyunca görev yapt?m. 7 aydan sonra iyile?ip Suriye'ye döndüm. 2020'nin ekim ay?nda sözle?mem bitti. Hastanede arkada??m?zla verdi?imiz poz vard? Zeytin Dal? Harekat?'nda vurulduktan sonra el ele tutu?tuk arkada??m?zla.Ellerimiz kanlar içindeydi. Foto?raf?n ortaya ç?kmas? ?u ?ekilde ?efim: Bir kamu görevlisi a?abeyimiz bizi hastanede arkada??mla yan yana yatarken sedyede arkada??m beni duymad? iki defa seslendim.

Bilinci biraz bulan?k gibiydi. Elimi uzatt?m o esnada, görmedi. Hem?ire uyar?nca bana döndü arkada??m. Onun eli kan içindeydi benim elim baruttan simsiyah olmu?tu. Oradaki bir büyü?ümüz foto?raf?m?z? çekmi? ve Twitter'dan payla?m??.

Mehmet ?ef daha sonra foto?raf? çok iyi hat?rlad???n? ifade etti. Uysal, "Benim bir gün önce konu?tu?um arkada??m ikinci gün ?ehit oluyordu. Vuruluyordu, hastaneye gidiyordu. Çok zor zamanlar. Devlet için bayrak için kolumuzu, baca??m?z? vermeye her zaman haz?r?z." dedi.

GÖZLER? DOLDU 
Yar??mac?n?n anlatt?klar? hem izleyicileri hem ?efleri duyguland?rd?. ?efler daha sonra tad?m yapmaya geldi. Somer ?ef yapt??? aç?klamada, "Bize çok duygusal ve gururland?r?c? dakikalar ya?att?n. Hakikaten hepimiz hem duyguland?k hem gururland?k.Mehmet ?ef dönerken bana gömmelik yemek dedi. Bu çok güzel görseli olan bir yemek." aç?klamas?nda bulundu. Ali Uysal, ?eflere ?spanakl?, istiridye mantarl? kremal? kaya levre?i haz?rlad?. Tad?m sonras?nda ?efler, Ali Uysal’a üç evet verdiler. Böylece, sonraki tura geçmeyi ba?ard?.

YORUMLAR

  • 0 Yorum