Akbank 6-7 Temmuz S?k?nt?s? için O Aç?klamay? Yapt? Kredi,Kredi Kart? Ödemeleri Ertelendi

Akbank sistemde ya?anan s?k?nt?lar nedeniyle mü?terilerinin ma?dur olmamas? için internet sayfas?ndan duyuru da bulunda 6-7 temmuz sal? çar?amba günü ödemesi olanlar için kolayl?klar sundu.

Akbank 6-7 Temmuz S?k?nt?s? için O Aç?klamay? Yapt? Kredi,Kredi Kart? Ödemeleri Ertelendi

Akbank sistemde ya?anan s?k?nt?lar nedeniyle mü?terilerinin ma?dur olmamas? için internet sayfas?ndan duyuru da bulunda 6-7 temmuz sal? çar?amba günü ödemesi olanlar için kolayl?klar sundu.

Akbank 6-7 Temmuz S?k?nt?s? için O Aç?klamay? Yapt? Kredi,Kredi Kart? Ödemeleri Ertelendi
08 Temmuz 2021 - 12:54

Ekstre ödemesi 06.07.2021 veya 07.07.2021 tarihinde olan kredi kartlar? mü?terilerimizin son ödeme tarihi bankam?z taraf?ndan 08.07.2021 tarihine ötelenecektir.

Kredi taksit tarihi 06/07/2021 - 07/07/2021 olan bireysel kredilerde ödeme yap?lamamas? sebebiyle ilgili günler için i?leyen gecikme faizi iade edilecektir.

Kredi vadesi veya taksit tarihi 06.07.2021 - 07.07.2021 olan ticari krediler için ilgili günlerde faiz i?letilmeyecektir/i?leyen faiz geri ödenecektir.

Mü?terilerimize ekstre, kredi ve taksit ödemeleriyle ilgili herhangi bir gecikme faizi yans?t?lmayacakt?r.
Mü?terilerimizin ekstre ötelemeleri, kredi vadesi ve taksit ödemeleriyle ilgili ek bir i?lem yapmas?na gerek bulunmamaktad?r.

06.07.2021 - 12.07.2021 tarihi aras?nda tüm di?er banka ATM’lerinden Akbank Kart’?n?zla yapaca??n?z para çekme ve yat?rma, kredi kart? borç ödeme ve görüntüleme i?lemlerinden ücret al?nmayacak, al?nan ücretler ise iade edilecektir.

?ubelerimiz, 8-9 Temmuz 2021 tarihlerinde mü?terilerimize ö?le saatleri de dahil olmak üzere 09.00 - 19.00 aras?nda kesintisiz hizmet verecektir.

Ya?anan aksakl?k için özür diler, anlay???n?z için te?ekkür ederiz.