Türkiye konut fiyat art???nda dünyay? sollad?! ?stanbul, ?zmir, Ankara zirvede!

Habertürk Gazetesi kö?e yazar? Abdurrahman Y?ld?r?m, kö?esinde Türkiye'deki konut fiyatlar?n? kaleme ald?. Y?ld?r?m, Türkiye'nin konut fiyat art???nda dünyay? sollad???na dikkat çekti. ??te Y?ld?r?m'?n o yaz?s?...

Türkiye konut fiyat art???nda dünyay? sollad?! ?stanbul, ?zmir, Ankara zirvede!

Habertürk Gazetesi kö?e yazar? Abdurrahman Y?ld?r?m, kö?esinde Türkiye'deki konut fiyatlar?n? kaleme ald?. Y?ld?r?m, Türkiye'nin konut fiyat art???nda dünyay? sollad???na dikkat çekti. ??te Y?ld?r?m'?n o yaz?s?...

Türkiye konut fiyat art???nda dünyay? sollad?! ?stanbul, ?zmir, Ankara zirvede!
09 Ekim 2022 - 22:04

Habertürk Gazetesi kö?e yazar? Abdurrahman Y?ld?r?m, kö?esinde Türkiye'deki konut fiyatlar?n? kaleme ald?. Y?ld?r?m, ?ngiltere kaynakl? The Knight Frank’?n düzenli olarak haz?rlad??? listelere göre, 2022 birinci çeyre?inde Türkiye'nin konut fiyat art???nda aç?k ara dünya lideri oldu?unu dile getirdi. 

Abdurrahman Y?ld?r?m yaz?s?nda negatif faizi de kaleme ald?. Bu kapsamda Suni ve piyasa d??? negatif faizin en ba?ta servet da??l?m?n? Türk Liras? aleyhine bozdu?unu dile getiren Y?ld?r?m, "Dövize, alt?na, gayrimenkule, hisse senetlerine ve mal gibi reel varl?klara yat?r?m yapanlar paras?n?n de?erini koruyor" dedi ve TL'de kalanlar?n ise büyük zararda oldu?unu belirtti. 

Peki konut fiyatlar? Türkiye'de ne kadar artt?? Konut fiyatlar?n?n en çok artt??? il hangisi oldu?
??te konut fiyatlar?yla ilgili merak edilen detaylar...
Konut fiyatlar? temmuz itibariyle son bir y?lda yüzde 174 artt?" ifadelerini kullanan Habertürk Gazetesi kö?e yazar? Abdurrahman Y?ld?r?m, mega kent ?stanbul'da ise fiyatlar?n yüzde 200 artt???na vurgu yapt?. 
Abdurrahman Y?ld?r?m, bu senenin kinci çeyre?i itibariyle ?ehir baz?nda ?stanbul, ?zmir ve Ankara'n?n, konut fiyatlar?n?n dünyada en çok yükseldi?i üç ?ehir oldu?unu belirtti.  
 
Bu durumun gayrimenkul varl??? olanlar için sevindirici bir durum oldu?unu dile getiren Y?ld?r?m, gayrimenkul varl??? olmayanlar içinse çok s?k?nt?l? bir durum oldu?unu belirtti. 
"Ortaya bir bar?nma sorunu ç?kt? ve büyük kentlerden küçük kentlere do?ru göç ba?lad?" aç?klamas?nda bulunan Abdurrahman Y?ld?r?m, büyük ?ehirleri de yabanc?lar?n doldurmaya ba?lad???na dikkat çekti.

Y?ld?r?m, "Faizdeki çarp?kl?k sadece kurlar? s?çratarak enflasyonu art?rmakla kalm?yor" de?erlendirmesinde bulundu ve ?üphesiz olarak en büyük tahribat?n?n burada görüldü?ünü vurgulad?. 
Faizdeki çarp?kl???n, gelir ve servet da??l?m?n? bozdu?una da dikkat çeken Y?ld?r?m, ekonomik yap?y? ve demografiyi de bozdu?unu aktard?. Y?ld?r?m, konuyla ilgili olarak, "San?lan?n aksine bütün bunlar? da yerle?iklerin ve dü?ük gelirlilerin aleyhine yap?yor"  aç?klamas?nda bulunarak yaz?s?n? sonland?rd?.