Hafta Sonu 3-4 Nisan Cumartesi Pazar Günü Soka?a Ç?kma Yasa?? Varm? Cafe Restoranlar Aç?k m? Kapal? m?

Korona virüsü nedeniyle yasaklar yeniden döndü. Cumhurba?kan? Erdo?an taraf?ndan aç?klanan kabine kararlar? ile hafta sonu soka?a ç?kma yasa?? yeniden ba?l?yor Cafe Restorantlar aç?k m? kapal? netle?ti. Hafta içi aç?k olacak restoranlar yüzde 50 kapasite ile mü?teri alacak . 3-4 nisan cumartesi pazar soka?a ç?kma yasa?? varm? yok mu

Hafta Sonu 3-4 Nisan Cumartesi Pazar Günü Soka?a Ç?kma Yasa?? Varm? Cafe Restoranlar Aç?k m? Kapal? m?

Korona virüsü nedeniyle yasaklar yeniden döndü. Cumhurba?kan? Erdo?an taraf?ndan aç?klanan kabine kararlar? ile hafta sonu soka?a ç?kma yasa?? yeniden ba?l?yor Cafe Restorantlar aç?k m? kapal? netle?ti. Hafta içi aç?k olacak restoranlar yüzde 50 kapasite ile mü?teri alacak . 3-4 nisan cumartesi pazar soka?a ç?kma yasa?? varm? yok mu

Hafta Sonu 3-4 Nisan Cumartesi Pazar Günü Soka?a Ç?kma Yasa?? Varm? Cafe Restoranlar Aç?k m? Kapal? m?
30 Mart 2021 - 23:48

Hafta sonu soka?a ç?kma yasa?? ve yeni normalle?me son geli?meler ile takip ediliyor. Cumhurba?kan? Erdo?an’?n ba?kanl???nda toplanan kabinenin ana gündem maddesi artan vaka say?lar? oldu. Toplant? sonras? Cumhurba?kan? Erdo?an k?rm?z? renkli illerde cumartesi pazar soka?a ç?kma yasa?? olaca??n? aç?klad?. Öte yandan lokanta ve kafe gibi i?letmeler renk ayr?m? olmaks?z?n %50 kapasite ?ekilde çal??abilecek. ?çi?leri Bakanl???'ndan yay?nlanan genelgeye göre Kovid-19 bak?m?ndan yüksek riskli illerde k?s?tlamalar cuma 21.00-cumartesi 05.00, cumartesi 21.00-pazartesi 05.00 saatleri aras?nda uygulanacak. 3-4 Nisan'da k?rm?z? renkli illerde yasak olacak.


HAFTA SONU HANG? ?LLERDE SOKA?A ÇIKMA YASA?I VAR? 

Kabine Toplant?s? sonras? Cumhurba?kan? Erdo?an ?u aç?klamalarda bulundu;

Çok yüksek riskli grubu temsil eden k?rm?z? kategorideki iller nüfusumuzun % 80'ini temsil eden 58 ?ehre ula?m??t?r. Türkiye'nin tamam?nda soka?a ç?kma s?n?rlamas? ak?am 21:00 ve 05 olarak her gün devam edecektir. K?rm?z? kategorideki illerde, pazar günü uygulanan k?s?tlama art?k cumartesi ve pazar olarak sürecektir. Lokanta ve kafe gibi i?letmeler renk ayr?m? olmaks?z?n %50 kapasite ?ekilde çal??abilecektir. Kapanma saati sonras? ve sokak k?s?tlamas? günlerindeki paket servisi devam edecektir.

Ramazan ay?nda fedakarl?k yapaca??z. Ülke genelinde hafta sonu s?n?rlamas? uygulayaca??z. Sadece Ramazan boyunca lokanta ve kafe gibi i?letmeler hizmetlerini paket servisle s?n?rland?racak. Yine ramazan boyunca toplu iftar ve sahur gerçekle?tirilemeyecektir.

Kafe ve lokantalara baz? katk?lar sa?layaca??z. Nisan ve May?s aylar?nca normalle?me ve izin kapsam?n sigorta deste?inden yararlanamayan lokanta ve kafe çal??anlar?n?n primleri desteklenecek nakdi yard?m yap?lacakt?r.