7256 nolu yasa Sgk Ba?kur ve GSS Yap?land?rma Son Ödeme Tarihi Ne Zaman Uzat?ld? m? O Aç?klama Geldi

Hükümet taraf?ndan geçti?imiz aylarda ç?kar?lan 7143 say?l? sgk ba?kur vergi aff? yap?land?rma ödemeleri ile ilgili Bakan dan kritik aç?klama geldi. Yap?lan aç?klama da Sgk aff? son ödeme tarihinin 31 mart çar?amba oldu?u aç?kland?.

7256 nolu yasa Sgk Ba?kur ve GSS Yap?land?rma Son Ödeme Tarihi Ne Zaman Uzat?ld? m? O Aç?klama Geldi

Hükümet taraf?ndan geçti?imiz aylarda ç?kar?lan 7143 say?l? sgk ba?kur vergi aff? yap?land?rma ödemeleri ile ilgili Bakan dan kritik aç?klama geldi. Yap?lan aç?klama da Sgk aff? son ödeme tarihinin 31 mart çar?amba oldu?u aç?kland?.

7256 nolu yasa Sgk Ba?kur ve GSS Yap?land?rma Son Ödeme Tarihi Ne Zaman Uzat?ld? m? O Aç?klama Geldi
30 Mart 2021 - 23:46

Aile, Çal??ma ve Sosyal Hizmetler Bakan? Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) prim yap?land?rmas?n?n pe?in ve ilk taksit ödemeleri için son günün 31 Mart oldu?unu hat?rlatt?. Selçuk, yaz?l? aç?klamas?nda, SGK prim borçlar?n? yeniden yap?land?rarak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salg?n? sürecinde vatanda?lar?n üzerlerindeki yükleri hafiflettiklerini belirtti.


    Bu kapsamda, 30 Aral?k 2020'deki Cumhurba?kan? Karar? ile SGK yap?land?rma ba?vurusunun daha fazla vatanda??n faydalanmas? 1 ?ubat 2021'e, ödeme süresinin ise 31 Mart 2021'e kadar uzat?ld???n? an?msatan Selçuk, ?unlar? kaydetti:  "Söz konusu düzenleme ile sigorta primleri, Genel Sa?l?k Sigortas? primi (GSS), i?sizlik sigortas? primi, idari para cezalar?, i? kazas?, meslek hastal???, malullük ve vazife malullü?ü sonucunda do?an rücu alacaklar, yersiz ödenen gelir ve ayl?klardan do?an alacaklar ve Ba?-Kur sigortal?lar?n?n daha önce durdurulan hizmet sürelerinin ihyas? halinde do?acak alacaklar yeniden yap?land?r?ld?.


Yap?land?rma için e-Devlet, e-SGK ve sosyal güvenlik merkezlerimize 2,1 milyon vatanda??m?z ba?vurdu. Yap?land?r?lan toplam alacak 101 milyar liray? a?t? ve bugüne kadar 7,4 milyar lira tahsilat gerçekle?tirildi."


    BA?-KUR PR?M BORÇLARI S?L?NEB?LECEK 

SGK borç yap?land?rmas?n?n, Ba?-Kur'lulara da önemli avantajlar getirdi?ini aktaran Selçuk, "Ba?-Kur sigortal?lar?n?n daha önceki kanunlarla durdurulan hizmet sürelerine ili?kin prim borcu as?llar?, Yurt ?çi Üretici Fiyat Endeksi (Y?-ÜFE) ile güncellendi. 31 Mart 2021'e kadar ödemeleri halinde, durdurulan hizmet süreleri ihya edilecek." ifadesini kulland?. 

  GSS BORÇLARINA ÖDEME KOLAYLI?I 


GSS prim borçlar?n?n ise 30 Nisan 2021'e kadar pe?in veya taksitler halinde ödenmesi durumunda gecikme cezas?n?n ve zamm?n?n tamam?n?n silinece?ini belirten Selçuk, ?öyle devam etti:    "GSS sigortal?s? olanlardan daha önce hiç gelir testine ba?vurmayanlar?n ise 31 Mart 2021'e kadar gelir testine ba?vurmalar? halinde GSS primleri, gelir testi sonucuna göre ba?lang?ç tarihinden itibaren güncellenebilecek. Gelir testi sonucunda ayn? hanede ya?ayan ve aile içindeki geliri asgari ücretin üçte birinden az oldu?u tespit edilenlerin prim borçlar? silinecek ve primleri devlet taraf?ndan ödenecek." 


  ALACAKLAR Y?-ÜFE ?LE GÜNCELLEND?


  Aç?klamada, SGK yap?land?rmas? kapsam?nda alacaklar?n gecikme cezas? ve zamm? yerine Y?-ÜFE ile güncellendi?i, pe?in ödemelerde hesaplanan Y?-ÜFE'nin yüzde 90'?n?n, iki taksitle ödemede yüzde 50'sinin silindi?i bilgisi de payla??ld?.    Ayr?ca taksitle ödemeyi tercih edenler için iki?er ayl?k dönemlerde 6, 9, 12 ve 18 e?it taksitle ödeme imkan?n?n getirildi?i, daha önce uygulanan hacizlerin, bu kanuna göre yap?lacak ödemeler nispetinde kald?r?ld??? da an?msat?ld?. 
Kaynak Yeniça?: Borcu olanlar dikkat son tarih 31 Mart. Bakan duyurdu