Alt?n?n uçaca?? tarihi analistler verdi: ?imdi alan o tarihte kazanacak

Alt?n fiyatlar?yla ilgili önemli geli?meler ya?anmaya devam ediyor. Alt?n fiyatlar?yla ilgili yap?lan son de?erlendirme ise merakl?lar?n? çok yak?ndan ilgilendiriyor.

Alt?n?n uçaca?? tarihi analistler verdi: ?imdi alan o tarihte kazanacak

Alt?n fiyatlar?yla ilgili önemli geli?meler ya?anmaya devam ediyor. Alt?n fiyatlar?yla ilgili yap?lan son de?erlendirme ise merakl?lar?n? çok yak?ndan ilgilendiriyor.

Alt?n?n uçaca?? tarihi analistler verdi: ?imdi alan o tarihte kazanacak
30 Eylül 2022 - 14:35

Türkiye'de vatanda?lar?n en güvendi?i yat?r?m araçlar?n?n ba??nda alt?n geliyor. Alt?n fiyatlar?nda ya?anan dü?ü?ün ard?ndan vatanda?lar kuyumcular?n yolunu tutarken alt?n fiyatlar?n?n ne zaman yükselece?i de merak konusu oldu. Analistler ie vatanda?lar?n akl?ndaki bu soru i?aretlerini giderdi. 
Alt?n fiyatlar?yla ilgili önemli geli?meler ya?anmaya devam ediyor. Alt?n fiyatlar?yla ilgili yap?lan son de?erlendirme ise merakl?lar?n? çok yak?ndan ilgilendiriyor.
 
GELECEK AY YÜKSELEB?L?R
Analistlere göre alt?n fiyatlar? gelecek ay aç?klanacak Amerikan Merkez Bankas? faiz aç?klamas?ndan sonra yeniden yükselebilir. E?er merkez bankas? faizler indirime giderse bu do?rudan alt?n fiyatlar?na yans?yacak. Yani bu tarihin Ekim ortalar?na ya  da kas?m ortalar?na denk gelmesi bekleniyor.
Gelin hep birlikte alt?n fiyatlar?na da göz atal?m. Fed'in faiz karar?, '?ahin' aç?klamalar?yla güçlenen dolar ve artan borçlanma maliyetlerinin resesyon endi?elerini art?rmas? ile piyasalarda dü?ük risk i?tah? temas? sürerken güvenli liman alt?nda dü?ü? sürüyor.

Dolar?n güçlenmesiyle birlikte emtiada geni? çapl? ba?layan sat??larla alt?n?n ONS'u Nisan 2020'den bu yana görülen en dü?ük seviyeler olan 1621 dolara kadar dü?tü.
Analistler, Dolar Endeksi'nin son 20 y?l?n zirvesinde i?lem görmeye devam etmesinin alt?n fiyatlar?n? bask?lad???n? dile getirirken, Fed taraf?ndan da yeni faiz art??? mesajlar? gelmeye devam ediyor.
Chicago Fed Ba?kan? Evans, ABD'de faizlerin y?l sonunda yüzde 4,25-4,5 aral???nda olaca??n? öngördü. Bu da faizde en az 100 baz puanl?k art??a i?aret ediyor. Di?er bir aç?klama da Cleveland Fed Ba?kan? Loretta Mester'dan geldi. Master, enflasyonun "kabul edilemeyecek kadar yüksek" oldu?u ortamda Fed'in faiz oranlar?n? art?rmas? ve bir süre için politikay? s?n?rlay?c? tutmas? gerekti?ini söyledi.

?ç piyasada ise, güçlenen dolarda alt?n fiyatlar?n? tutamad?. Ons taraf?ndaki dü?ü?le beraber Gram Alt?n 963 TL seviyesine kadar indi. Geçti?imiz hafta ba??nda 990 TL seviyelerinde el de?i?tiren alt?n 27 TL'ye yak?n bir dü?ü? kaydetmi? oldu.
ONS F?YATINDA NELER OLDU?
Alt?n?n ons fiyat?, haftan?n üçüncü i?lem gününde 1614 dolar seviyesine kadar gerileyerek yakla??k 2,5 y?l?n dip seviyesini görürken; sonras?nda yönünü yukar? çevirdi. Alt?n fiyatlar?n?n de?er kazanc?na geçmesinde, ?ngiltere Merkez Bankas?'n?n piyasa ko?ullar?nda düzeni sa?lamak için uzun vadeli tahvillerde geçici al?m yapaca??n? duyurmas? etkili oldu. Aç?klama sonras?, tahvil faizlerinde ya?anan dü?ü? ile beraber alt?n fiyatlar? yükseli?e geçti. Ons alt?n, dün dolar?n dünyada güçlenmesine ara vermesiyle nefes alm??t?.
GRAM ALTIN: 963 TL
ÇEYREK ALTIN: 1625 TL
CUMHUR?YET ALTINI: 6468 TL