2021 Vergi Sgk Ba?kur MTV Trafik Cezas? ve Matrah Art?r?m? Aff? Ba?vuru Ne Zaman Ba?l?yor ?

Pandemi sürecine i?leri kötü giden esnaf ve i? yeri sahpleri için yeni bir vergi sgk ve matrah art?r?m? aff? geldi. Trafik ceza? motorlu ta??tlar vergisi MTV Vergi Sgk Ba?kur aff? ba?vurular? ne zaman ba?l?yor detaylar netle?meye ba?lad?.

2021 Vergi Sgk Ba?kur MTV Trafik Cezas? ve Matrah Art?r?m? Aff? Ba?vuru Ne Zaman Ba?l?yor ?

Pandemi sürecine i?leri kötü giden esnaf ve i? yeri sahpleri için yeni bir vergi sgk ve matrah art?r?m? aff? geldi. Trafik ceza? motorlu ta??tlar vergisi MTV Vergi Sgk Ba?kur aff? ba?vurular? ne zaman ba?l?yor detaylar netle?meye ba?lad?.

2021 Vergi Sgk Ba?kur MTV Trafik Cezas? ve Matrah Art?r?m? Aff? Ba?vuru Ne Zaman Ba?l?yor ?
06 Haziran 2021 - 20:48

Motorlu ta??tlar vergisi ve trafik cezas? gibi alacaklar ile bu alacaklara ba?l? faiz, gecikme faizi, gecikme zamm? yerine Y?-ÜFE de?i?im oranlar? ile yeniden hesaplama yap?lacak,

- Kredi Yurtlar Kurumu ö?renim kredileri,

- Seçim, nüfus, askerlik para cezalar?,

- Otoyol ve köprülerden kaçak geçi? ücretleri ve cezalar?,- Gümrük Bakanl???nca takip edilen gümrük vergileri ve para cezalar?, 

- Belediyelerin vergi, emlak vergisi ve çevre temizlik vergisi alacaklar?

- YAPILANDIRMA BA?VURULARI NE ZAMANA KADAR YAPILACAK? 

Matrah ve vergi art?r?m? ile genel sa?l?k sigortas? prim borçlar? hariç olmak üzere devlete olan vergi ve prim borçlar?, yasan?n ç?kmas?n?n ard?ndan 31 A?ustos 2021 tarihine kadar yap?labilecek. 

- VERG? YAPILANDIRMASINDA TAKS?T ÖDEMELER? NASIL OLACAK?

Vergi ve SSK borç yap?land?rmas?nda dokuz, on iki veya on sekiz e?it taksitte ödeme seçeneklerinden birini tercih etmeleri istenecek. Tercih edilen taksit süresinden daha uzun bir sürede ödeme yap?lamayacak.

Hazine ve Maliye Bakanl???na, Ticaret Bakanl???na, il özel idarelerine, belediyelere ve Y?KOB’lara ödenecek borçlar?n ilk taksitinin 30 Eylül’e, SGK’ya olan borçlar?n ilk taksitinin ise 31 Ekim 2021 tarihine kadar ödenmesi gerekecek. Pe?in ödemeler ilk taksit ödeme süresinde yap?lacak.

- VERG? YAPILANDIRMASINDA FA?Z TUTARI NE KADAR OLACAK?
Anapara + enflasyon fark?ndan olu?an tutara, taksit vadesine göre katsay? uygulanacak. Kas?m ay?nda ç?kan yap?land?rma yasas?na göre yeni yasa teklifinde daha yüksek faiz öngörülüyor. Önceki yap?lanmada alt? e?it taksit için 1.045 olarak uygulanan katsay? yeni yap?land?rmada yüzde 1.09 olacak. Dokuz e?it taksitte 1.083’ten 1.135’e, on iki e?it taksitte 1.105’ten 1.18’e, on sekiz e?it taksitte ise 1.15’ten 1.27’ye yükseldi.

Öte yandan, önceki yap?land?rmada y?ll?k faiz yüzde 4.5 iken yeni yap?land?rmada yüzde 9 olarak uygulanacak.- VERG? YAPILANDIRMASINDA PE??N ÖDEMEYE ?ND?R?M UYGULANACAK MI?
Anapara tutar?n? ilk taksit ödeme süresi içinde pe?in ödeyenlerden, gecikme faizi yerine hesaplanan enflasyon fark?n?n sadece yüzde 10’u al?nacak, yüzde 90’? silinecek.

Hesaplanan tutarlar?n tamam?n?n ilk iki taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde ise enflasyon fark?n?n yar?s? silinecek.

- PANDEM? CEZALARI YAPILANDIRMA KAPSAMINDA MI?
30 Nisan 2021 tarihinden önce verilmi? idari para cezalar? için yap?land?rma yap?labilecek. Ancak, kapal? alanlarda sigara içme yasa?? ile COV?D – 19 pandemisi kapsam?nda uygulanan soka?a ç?kma k?s?tlamalar?na uymayanlara verilen idari para cezalar? yap?land?rma kapsam?n?n d???nda b?rak?ld?.

- GSS PR?M BORÇLARINA YAPILANDIRMA GELECEK M??
Nisan ay? ve önceki aylara ait genel sa?l?k sigortas? (GSS) prim borcunun anaparas?n? bu y?l?n sonuna kadar ödeyenlerin gecikme faiz ve cezalar? silinecek. Daha önce hiç gelir testi yapt?rmam?? olanlar, kanunun yay?mlanaca?? tarihten itibaren 30 Kas?m’a kadar gelir testi yapt?rabilecekler. Gelir testinde hane içindeki ki?i ba??na gelir brüt asgari ücretin 3’te 1’inden az ç?kanlar?n prim borçlar? silinecek. Daha önce gelir testi yapt?rmam?? olanlar?n bu kanunun Resmi Gazete’de yay?mlanmas?n? beklemeleri gerekiyor. Yasa yürürlü?e girmeden gelir testi yapt?ranlar haklar?n? kaybederler.

- KYK BORÇLARI YAPILANDIRMA KAPSAMINDA OLACAK MI?
TBMM’ye sunulan yap?land?rmaya ili?kin yasa teklifinin bu hafta Plan Bütçe Komisyonu’nda görü?üldükten sonra genel kurulda h?zla yasala?t?r?lmas?n?n ard?ndan KYK borçlar? da yap?land?rma kapsam?nda olacak.

-  EMLAK VERG?S? BORÇLARI YAPILANDIRILAB?LECEK M??
Belediyelere 30 Nisan 2021 tarihine kadar ödenmesi gerekip de ödenmeyen vergi borçlar? ile bunlara ba?l? vergi cezalar?, gecikme faizleri yap?land?r?labilecek. Ancak, ödeme süresi may?s sonuna kadar devam eden 2021 y?l?na ili?kin emlak vergisi ile i?yeri ve di?er ?ekillerde kullan?lan binalara ait çevre temizlik vergisi kapsam d???nda b?rak?lacak.

- MOTORLU TA?ITLAR VERG?S? ?Ç?N YAPILANDIRMA HAKKI VAR MI?
30 Nisan 2021 tarihinden önce tahakkuk eden vergi ve bunlara ba?l? vergi cezalar?, gecikme faizleri ve gecikme zamlar? için yap?land?rma yap?labilecek. Motorlu ta??tlar vergisi iki taksit halinde ödenebildi?i için, ocak ay?ndaki MTV taksitini ödemeyenler yap?land?rma yapabilecekler. Temmuz ay?nda ödenmesi gereken MTV taksiti için yap?land?rma yap?lamayacak.

- MATRAH VE VERG? ARTIRIMINDA NE KADAR VERG? ÖDENECEK?
Komisyonda kabul edilen önergeyle gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri için y?ll?k beyannamelerinde vergiye esas al?nan matrahlar?, 31 A?ustos 2021'e kadar, 2016 takvim y?l? için yüzde 30'dan yüzde 35'e yükseltildi, 2020 y?l? için yüzde 20'den yüzde 15'e dü?ürüldü. Söz konusu oran, 2017 takvim y?l? için yüzde 30, 2018 takvim y?l? için yüzde 25, 2019 takvim y?l? için yüzde 20, 2020 takvim y?l? için yüzde 20 oran?ndan az olmamak üzere art?r?labilecek.

Ayr?ca, matrah art?r?m?nda bulunan mükelleflerin beyan edecekleri ve üzerinden vergi hesaplanacak matrahlar için asgari tutarlar belirleniyor.

Daha önce zarar beyan edilmi? olmas? veya indirim ve istisnalar nedeniyle matrah olu?mamas? ya da hiç beyanname verilmemi? yahut ilgili y?llarda faaliyette bulunulmu? veya gelir elde edilmi? olsa da bu faaliyetlerin ve gelirlerin vergi dairesinin bilgisi d???nda b?rak?lm?? olmas? nedeniyle matrah bulunmamas? halleri ile mükellefler taraf?ndan beyan edilen matrahlara uygulanan oranlar sonucu bulunan matrahlara alt s?n?r getiriliyor.

Kurumlar vergisi mükelleflerinin art?r?mda bulunduklar? kurumlar vergisi matrahlar?n?n yan? s?ra vergi tevkifat?na tabi olan kazanç ve iratlar? üzerinden tevkif edilen vergileri de art?rmalar? ?art olacak.