7 Temmuz Akbank ?nternet Mobil ?ube Atm Neden Aç?lm?yor Ne Zaman Gelecek,Düzelecek O Aç?klama Geldi

Akbank mü?teriler 24 saatir büyük s?k?nt? ya??yor internet ?ubesi atm si çal??amayan banka dan yeni aç?klama geldi. Akbank ,nternet ?ube atm neden çal??m?yor aç?lm?yor belli oldu.

7 Temmuz Akbank ?nternet Mobil ?ube Atm Neden Aç?lm?yor Ne Zaman Gelecek,Düzelecek O Aç?klama Geldi

Akbank mü?teriler 24 saatir büyük s?k?nt? ya??yor internet ?ubesi atm si çal??amayan banka dan yeni aç?klama geldi. Akbank ,nternet ?ube atm neden çal??m?yor aç?lm?yor belli oldu.

7 Temmuz Akbank ?nternet Mobil ?ube Atm Neden Aç?lm?yor Ne Zaman Gelecek,Düzelecek O Aç?klama Geldi
07 Temmuz 2021 - 09:41

Akbank'tan yap?lan bas?n aç?klamas? a?a??da bulunuyor

Kamuoyunun dikkatine; 
 
06.07.2021 tarihinde ba?layan ve bankam?z ana bilgisayar?ndaki teknik sorundan kaynaklanan kesintiler sürmektedir. Mü?terilerimize hizmet verdi?imiz tüm kanallar?m?z bu sorundan etkilenmektedir. ?lgili birimlerimiz ve teknoloji i? ortaklar?m?z çözüm için çal??malar?na devam etmektedir. 
 
Durumun siber sald?r?dan kaynakland???na dair internet ve sosyal medyada yap?lan payla??mlar gerçe?i yans?tmamaktad?r. Bankam?z ve mü?terilerimizin bilgi ve kay?tlar?na ili?kin herhangi bir güvenlik problemi bulunmamaktad?r, sorunun giderilmesini takiben i?lemlerimiz devam edecektir.
 
Mü?terilerimiz, bu süreçte ya?anan ma?duriyetlerin giderilmesi için ald???m?z önlemlere Akbank.com'dan ula??labilirler.
 
Bu süre zarf?nda hizmetlerimizde ya?anan aksakl?klar için özür diliyoruz. 
 
Akbank