Son Dakika ! Vergi Sgk Aff? 7326 nolu Yasa Ba?vuru ve Son Ödeme Tarihi De?i?ti Son Ödeme Ne Zaman ?

Yüzbinler ce mükellefin vergi sgk ba?kur gibi borçlar?na ç?kar?lan 7326 nolu yasa da cumhurba?kanl??? karar? ile 1 ay uzat?lmas? haber geldi. Resmi gazete de yay?nlanan karara göre 31.08 de bitecek olan ba?vuru 1 ay ödemeler de 1 ay ertelenmi? oldu.

Son Dakika ! Vergi Sgk Aff? 7326 nolu Yasa Ba?vuru ve Son Ödeme Tarihi De?i?ti Son Ödeme Ne Zaman ?

Yüzbinler ce mükellefin vergi sgk ba?kur gibi borçlar?na ç?kar?lan 7326 nolu yasa da cumhurba?kanl??? karar? ile 1 ay uzat?lmas? haber geldi. Resmi gazete de yay?nlanan karara göre 31.08 de bitecek olan ba?vuru 1 ay ödemeler de 1 ay ertelenmi? oldu.

Son Dakika ! Vergi Sgk Aff? 7326 nolu Yasa Ba?vuru ve Son Ödeme Tarihi De?i?ti Son Ödeme Ne Zaman ?
27 Ağustos 2021 - 10:23

7326 Say?l? Yap?land?rma Kanunu
Baz? Alacaklar?n Yeniden Yap?land?r?lmas? ile Baz? Kanunlarda De?i?iklik Yap?lmas?na ?li?kin 7326 say?l? Kanun 9 Haziran 2021 tarihli ve 31506 say?l? Resmi Gazete’de yay?mlanarak yürürlü?e girmi?tir.

Söz konusu Kanun ile;

Vergi dairesine ödenmemi? vergi ve di?er borçlar?n tamam? ile bunlara ba?l? gecikme zamlar? ve faizleri yerine Y?-ÜFE (Yurt ?çi Üretici Fiyat Endeksi) oran?nda güncelleme yap?larak hesaplanan borcun ödenmesi,
Vergi asl?na ba?l? cezalar?n (vergi ziya?) tamamen silinmesi,
Vergi asl?na ba?l? olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalar?n?n %50’sinin silinmesi,
Ödenmemi? Motorlu Ta??tlar Vergisinin asl? ile bunlara ba?l? faizler yerine Y?-ÜFE oran?nda güncelleme yap?larak hesaplanan borcun ödenmesi,
Trafik para cezalar? ve di?er idari para cezalar?n?n tamam? ile bunlara ba?l? faiz, gecikme faizi ve gecikme zamlar? yerine Y?-ÜFE oran?nda güncelleme yap?larak hesaplanan borcun ödenmesi,
Ö?renim ve katk? kredisi alacaklar?n?n tamam? ile bunlara ba?l? gecikme zamlar? yerine Y?-ÜFE oran?nda güncelleme yap?larak hesaplanan borcun ödenmesi,
Dava konusu yap?lan; vergi tarhiyatlar?, vergi cezalar? ve idari para cezalar? gibi ihtilaflar?n?n sulh yoluyla sonland?r?lmas?,
Vergi incelemesi ve takdir i?lemleri devam eden alacaklar?n yap?land?r?lmas?,
Matrah veya vergi art?r?m?nda bulunan ve ?artlar? yerine getiren mükelleflere ili?kin olarak vergi incelemesi ve tarhiyat? yap?lmamas?,
??letmede mevcut oldu?u hâlde kay?tlarda yer almayan ya da kay?tlarda yer ald??? hâlde i?letmede bulunmayan emtia, makine, teçhizat, demirba?lar ile kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklar?n beyan edilmesi ile i?letme kay?tlar?n?n gerçek duruma uygun hale getirilmesi,
?htirazi kay?tla verilen beyannameler üzerine tahakkuk etmi? olan vergilerin yap?land?r?lmas?,
Yap?land?r?lan tutarlar?n pe?in veya iki?er ayl?k dönemlerde 36 aya kadar taksitler halinde ödenmesi,
Pe?in ödemelerde Y?-ÜFE oran?nda hesaplanan tutardan ayr?ca %90 indirim yap?lmas?,
Trafik para cezalar? ve di?er idari para cezalar?n?n pe?in ödenmesi halinde as?llar?nda %25 indirim yap?lmas?,
Taksitli ödeme seçene?i tercih edilmesi halinde ilk taksitin süresinde ödenmesi ?art?yla, ikinci taksit ödeme süresi içinde geri kalan taksitlerin tamam?n?n ödenmesi halinde; 
- Y?-ÜFE oran?nda hesaplanan tutardan ayr?ca %50 indirim yap?lmas?,
- Trafik para cezalar? ve di?er idari para cezalar? as?llar?nda %12,5 indirim yap?lmas?,

Matrah veya vergi art?r?m? sonucunda tahakkuk eden vergilerin tamam?n?n ilk taksit ödeme süresi içerisinde pe?in olarak ödenmesi durumunda vergilerden %10 indirim yap?lmas?,
Yap?land?r?lan borçlar? anla?mal? bankalar?n banka kart? ve kredi kart? ile ödenmesi,
Uygulanan hacizlerin Kanun kapsam?nda yap?lan ödemeler nispetinde kald?r?lmas?,
7256 say?l? Kanunu ihlal etmi? olanlar ve devam eden borçlar?n yeniden yap?land?r?lmas?,
6183 say?l? Kanun kapsam?nda tecili devam eden borçlar?n yeniden yap?land?r?lmas?,
gibi çok önemli imkan ve kolayl?klar getirilmi?tir.

Bu imkanlardan faydalanmak için 30 Eylül 2021 tarihine kadar ba?vuru yap?lmas? gerekmektedir.

Di?er taraftan, 7326 say?l? Kanunun 10 uncu maddesinin alt?nc? f?kras?na göre, Kanunun yay?mland??? 9/6/2021 tarihine kadar araç muayenesini yapt?rmam?? olanlar?n, muayenenin yapt?r?lmas? gereken tarih ile Kanunun yay?mland??? tarih aral???na Y?-ÜFE ayl?k de?i?im oranlar?, Kanunun yay?m?ndan muayenenin yapt?r?ld??? tarih aral???na da ayl?k %0,75 oran? dikkate al?narak hesaplanacak tutar ile muayene ücretini ödemek suretiyle 31/12/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) muayenelerini yapt?rmalar? halinde, muayenede gecikilen süreler için hesaplanmas? gereken ayl?k %5 fazlan?n tahsilinden vazgeçilecektir. 

Ayr?ca, tam mükellefiyete tabi ve bilanço esas?na göre defter tutan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri kanunun yürürlü?e girdi?i tarih itibar?yla aktiflerine kay?tl? bulunan ta??nmazlar ile amortismana tabi di?er iktisadi k?ymetlerini (sat-kirala-geri al i?lemine veya kira sertifikas? ihrac?na konu edilen ta??nmaz ve iktisadi k?ymetler hariç) 31/12/2021 tarihine kadar maddede yer alan kapsam, ?art ve hükümlere uymak ko?uluyla yeniden de?erleme imkan? getirilmi?tir.