7326 Say?l? Yasa Vergi Aff? Yap?land?rma Ba?vuru Nas?l Yap?l?r Son Tarihi Ne Zaman ?

Milyonlarca ki?inin merakla bekledi?i vergi aff? yap?land?rmas? resmi gazetede yay?nlanarak yürürlü?e girdi. Vergi borcu trafik cezas? motorlu ta??tlar vergisi matrah art?r?m? belediye ödemeleri kapsam da ödenecek 7326 say?l? yasa gib üzerinde ba?vuru yap?labil iniyor.

7326 Say?l? Yasa Vergi Aff? Yap?land?rma Ba?vuru Nas?l Yap?l?r Son Tarihi Ne Zaman ?

Milyonlarca ki?inin merakla bekledi?i vergi aff? yap?land?rmas? resmi gazetede yay?nlanarak yürürlü?e girdi. Vergi borcu trafik cezas? motorlu ta??tlar vergisi matrah art?r?m? belediye ödemeleri kapsam da ödenecek 7326 say?l? yasa gib üzerinde ba?vuru yap?labil iniyor.

7326 Say?l? Yasa Vergi Aff? Yap?land?rma Ba?vuru Nas?l Yap?l?r Son Tarihi Ne Zaman ?
09 Haziran 2021 - 10:17

7326 Say?l? Yap?land?rma Kanunu
Baz? Alacaklar?n Yeniden Yap?land?r?lmas? ile Baz? Kanunlarda De?i?iklik Yap?lmas?na ?li?kin 7326 say?l? Kanun 9 Haziran 2021 tarihli ve 31506 say?l? Resmi Gazete’de yay?mlanarak yürürlü?e girmi?tir.

Söz konusu Kanun ile;

Vergi dairesine ödenmemi? vergi ve di?er borçlar?n tamam? ile bunlara ba?l? gecikme zamlar? ve faizleri yerine Y?-ÜFE (Yurt ?çi Üretici Fiyat Endeksi) oran?nda güncelleme yap?larak hesaplanan borcun ödenmesi,
Vergi asl?na ba?l? cezalar?n (vergi ziya?) tamamen silinmesi,
Vergi asl?na ba?l? olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalar?n?n %50’sinin silinmesi,
Ödenmemi? Motorlu Ta??tlar Vergisinin asl? ile bunlara ba?l? faizler yerine Y?-ÜFE oran?nda güncelleme yap?larak hesaplanan borcun ödenmesi,
Trafik para cezalar? ve di?er idari para cezalar?n?n tamam? ile bunlara ba?l? faiz, gecikme faizi ve gecikme zamlar? yerine Y?-ÜFE oran?nda güncelleme yap?larak hesaplanan borcun ödenmesi,
Ö?renim ve katk? kredisi alacaklar?n?n tamam? ile bunlara ba?l? gecikme zamlar? yerine Y?-ÜFE oran?nda güncelleme yap?larak hesaplanan borcun ödenmesi,
Dava konusu yap?lan; vergi tarhiyatlar?, vergi cezalar? ve idari para cezalar? gibi ihtilaflar?n?n sulh yoluyla sonland?r?lmas?,
Vergi incelemesi ve takdir i?lemleri devam eden alacaklar?n yap?land?r?lmas?,
Matrah veya vergi art?r?m?nda bulunan ve ?artlar? yerine getiren mükelleflere ili?kin olarak vergi incelemesi ve tarhiyat? yap?lmamas?,
??letmede mevcut oldu?u hâlde kay?tlarda yer almayan ya da kay?tlarda yer ald??? hâlde i?letmede bulunmayan emtia, makine, teçhizat, demirba?lar ile kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklar?n beyan edilmesi ile i?letme kay?tlar?n?n gerçek duruma uygun hale getirilmesi,
?htirazi kay?tla verilen beyannameler üzerine tahakkuk etmi? olan vergilerin yap?land?r?lmas?,
Yap?land?r?lan tutarlar?n pe?in veya iki?er ayl?k dönemlerde 36 aya kadar taksitler halinde ödenmesi,
Pe?in ödemelerde Y?-ÜFE oran?nda hesaplanan tutardan ayr?ca %90 indirim yap?lmas?,
Trafik para cezalar? ve di?er idari para cezalar?n?n pe?in ödenmesi halinde as?llar?nda %25 indirim yap?lmas?,
Taksitli ödeme seçene?i tercih edilmesi halinde ilk taksitin süresinde ödenmesi ?art?yla, ikinci taksit ödeme süresi içinde geri kalan taksitlerin tamam?n?n ödenmesi halinde; 
- Y?-ÜFE oran?nda hesaplanan tutardan ayr?ca %50 indirim yap?lmas?,
- Trafik para cezalar? ve di?er idari para cezalar? as?llar?nda %12,5 indirim yap?lmas?,

Matrah veya vergi art?r?m? sonucunda tahakkuk eden vergilerin tamam?n?n ilk taksit ödeme süresi içerisinde pe?in olarak ödenmesi durumunda vergilerden %10 indirim yap?lmas?,
Yap?land?r?lan borçlar? anla?mal? bankalar?n banka kart? ve kredi kart? ile ödenmesi,
Uygulanan hacizlerin Kanun kapsam?nda yap?lan ödemeler nispetinde kald?r?lmas?,
7256 say?l? Kanunu ihlal etmi? olanlar ve devam eden borçlar?n yeniden yap?land?r?lmas?,
6183 say?l? Kanun kapsam?nda tecili devam eden borçlar?n yeniden yap?land?r?lmas?,
gibi çok önemli imkan ve kolayl?klar getirilmi?tir.

Bu imkanlardan faydalanmak için 31 A?ustos 2021 tarihine kadar ba?vuru yap?lmas? gerekmektedir.

Ayr?ca, tam mükellefiyete tabi ve bilanço esas?na göre defter tutan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri kanunun yürürlü?e girdi?i tarih itibar?yla aktiflerine kay?tl? bulunan ta??nmazlar ile amortismana tabi di?er iktisadi k?ymetlerini (sat-kirala-geri al i?lemine veya kira sertifikas? ihrac?na konu edilen ta??nmaz ve iktisadi k?ymetler hariç) 31/12/2021 tarihine kadar maddede yer alan kapsam, ?art ve hükümlere uymak ko?uluyla yeniden de?erleme imkan? getirilmi?tir.