Kar?n Germe Ameliyat? Nedir?

Kar?n germe veya abdominoplasti ad? verilen yöntem do?umlar ya da kilo al?p vermeler sonras?nda kar?n ön duvar?nda meydana gelen sarkmalar? olan ki?iler için memnuniyetin son derece yüksek oldu?u bir operasyondur.

Kar?n Germe Ameliyat? Nedir?

Kar?n germe veya abdominoplasti ad? verilen yöntem do?umlar ya da kilo al?p vermeler sonras?nda kar?n ön duvar?nda meydana gelen sarkmalar? olan ki?iler için memnuniyetin son derece yüksek oldu?u bir operasyondur.

Kar?n Germe Ameliyat? Nedir?
30 Eylül 2022 - 19:48

Ayn? zamanda bu i?lem s?ras?nda kar?n ön duvar? kaslar?ndaki gev?ekliklerde onar?larak kar?n ön duvar? s?k?la?t?r?lmakta, bel de bir miktar inceltilmektedir. Özellikle lipoabdominoplasti denilen yöntem ile e?zamanl? olarak hem kar?n germe yap?l?r hem de bölgedeki fazla ya?lar al?n?r. Sadece kar?n alt bölgesinde gev?eklik ve sark?kl?k olan ki?ilerde ise mini kar?n germe ameliyat? daha uygun olmaktad?r.
Ameliyat esnas?nda göbek deli?i uygulanan i?leme göre yeniden olu?turulabilir ya da mevcut yerinde b?rak?labilir kar?n germe ameliyatlar? sonras?nda kar?n bölgesindeki sark?kl?klardan kurtulman?n yan? s?ra ç?kart?lan dokuda bulunan cilt çatlaklar?ndan da kurtulunmu? olunur. Ameliyat sonras?nda uygun bir korseyi yakla??k 4-6 hafta kadar kullanmam?z gerekecektir. Sonuçlar? itibariyle hasta memnuniyetinin son derece yüksek oldu?unu bu operasyonda ki?i, baz? zorluklar? ve bir miktar a?r? nedeni ile ilk bir iki hafta kendisine ve doktoruna k?zsa bile sonras?nda iyi ki ameliyat olmu?um der. Gelin size uygun i?leme birlikte karar verelim.
Do?um Sonras? Kar?n Germe
Kar?n ve göbek bölgesindeki sarkma a??r? kilo al?p verme ya da do?um sonras?nda olu?abiliyor. Kar?n Esteti?i ameliyat? ile sarkan kar?n derisi fazlal??? ve ya? dokusu ç?kar?larak bu sorun giderilebiliyor. Kar?n Esteti?i Ameliyat? ile göbek alt?ndaki deri çatlaklar? ç?kar?l?r, göbek üstü çatlaklar ise minimize edilebilir. Göbek deli?i yeniden konumland?r?l?r. Kar?n ön duvar?n?n da s?k?la?t?r?ld??? bu ameliyatta bel de inceltilmi? olur. Kar?n Germe Ameliyat?nda diki? bikini bölgesinin alt?nda kalacak ?ekilde sonland?r?l?r. 4 ila 6 hafta korse kullan?lmas? gereken ameliyat sonras? gözlenen sonuçlarda hasta memnuniyeti son derece yüksektir.
Mini Kar?n Germe
Kar?n germe ameliyat? yani abdominoplasti operasyonu kar?n bölgesindeki fazla deri ile ya? dokusunun al?nmas?n? ve kar?n duvar? kaslar?n?n gerilmesini içeren bir operasyondur.?
?
Mini kar?n germe ameliyat?, klasik kar?n germe i?lemine göre daha s?n?rl? bir giri?imdir. Karn?n sadece alt k?sm?nda fazlas? olanlarda tercih edilir. Bel oyu?u olan, göbek deli?inin üst k?sm?nda fazlas? olmayan hastalar mini kar?n germe için ideal ki?ilerdir. Kar?n germe’ye nazaran mimi kar?n germe’de göbek deli?i yeri de?i?mez, kesi yeri klasik abdominaplasti ameliyat?na göre daha k?sad?r.?
?
Mini kar?n germe uygulamas?nda sarkm?? kar?n gerilerek düzeltilir, deri a?a?? do?ru çekilerek gerdirilir. Kar?n bölgesinde fazla olan bölge bu i?lemde de ç?kart?l?r. Klasik kar?n germe ameliyat?na göre iyile?me daha h?zl? gerçekle?ir.