Burun Esteti?i Nedir (Rinoplasti)

Kim istemez ki hayallerindeki buruna kavu?may?, o burunu elde etmeyi. ??te bu nedenledir ki estetik burun ameliyatlar? ya da di?er bir ad?yla rinoplasti ameliyatlar? dünyada en çok yap?lan ameliyatlar?n ba??nda gelir.

Burun Esteti?i Nedir (Rinoplasti)

Kim istemez ki hayallerindeki buruna kavu?may?, o burunu elde etmeyi. ??te bu nedenledir ki estetik burun ameliyatlar? ya da di?er bir ad?yla rinoplasti ameliyatlar? dünyada en çok yap?lan ameliyatlar?n ba??nda gelir.

Burun Esteti?i Nedir (Rinoplasti)
28 Eylül 2022 - 23:23

Ba?ar?l? bir burun esteti?i ameliyat? diyebilmek için ki?inin yüzü ile bütünlük ve uyum sa?layan yüzün harmonisine katk? sa?layan ve do?al görünümlü bir burun elde edilmesi kastedilmektedir. Do?al burun ise yüzde bir fark yaratan ama bu fark?n burundan kaynakland???n?n hissedilmedi?i bir burundur.

Ba?ar?l? bir burun ameliyat? için öncelikle kar??l?kl? konu?arak isteklerin belirlenmesi ve nelerin yap?labilece?i konusunda bilgilendirme yap?l?r. Ard?ndan size özel ve elde edilmesi istenen burunun dijital görüntüleme yöntemleri ile oldukça yakla??k bir formu üzerinde çal???r ve nas?l bir burun elde edilebilece?i üzerine tart???r?z. Sonras?nda ameliyat, evet ameliyat günü heyecan?n doruk oldu?u gündür, biz de sizin heyecan?n?z? yat??t?r?r ve sizin ameliyata en rahat ?ekilde girmenize yard?mc? oluruz. (Elinizi tutar ve sakinle?tirici bir ilaç veririz.) ve bize kendinizi emanet etti?iniz anda 10’dan geriye do?ru sayarken biz size üzerinde konu?tu?umuz burunu yapmak üzere i?imize koyuluruz. Bir cerrah olarak ameliyat?n?z, kendime "planlad?klar?m?n hepsini yapabilece?im en iyi ?ekilde yapt?m ve akl?mda herhangi bir soru i?areti kalmad?" dedi?im anda biter.

Ameliyat sonras?nda bir gün hastanede kalman?z sizin için yararl? olacakt?r. Ard?ndan bir hafta kadar burnunuzda silikon splint, üzerinde ise Termo plastik bir atel olacakt?r. Yakla??k bir hafta sonra splintler ve atel ç?kart?ld?ktan sonra özel bir bantlama yap?lacakt?r bu bant birkaç hafta ödemlerin düzgün bir ?ekilde inmesi için kullan?lacakt?r. Bir ay tamamland???nda burnunuzun üzerindeki ?i?liklerin %80'i geçmi? olacakt?r. Geri kalan %20’lik bir k?s?m ise alt? ay bir y?l içerisinde burunun oturmas? dedi?imiz süreç içerisinde ?ekillenecektir. Ancak ameliyattan bir ay sonras?nda insanlar sizde herhangi bir ?i?lik oldu?unu anlamayacaklard?r. O sizin ve doktorunuz aras?nda yani benim aramda sadece ikimizin bildi?i bir s?r olarak kalacakt?r. Ne zaman burnunuza dokundu?unuzda eskisi gibi hissedersiniz ve ne zaman burnunuz eski yumu?akl???na kavu?ur i?te o zaman burnunuzun iyile?me sürecini tamamlam??t?r diyebiliriz.