Meme Esteti?i Uygulamalar? ve Dikkat Edilmesi Gerekenler

Günümüzde kad?nlar?n en çok ba?vurdu?u estetik uygulamalar?n ba??nda Meme Esteti?i Uygulamalar? geliyor. Kad?nlar?n 18 ya??ndan itibaren yapt?rabilecekleri Meme Esteti?i Uygulamalar? ile hem do?u?tan gelen estetik kusurlar ortadan kald?r?labiliyo

Meme Esteti?i Uygulamalar? ve Dikkat Edilmesi Gerekenler

Günümüzde kad?nlar?n en çok ba?vurdu?u estetik uygulamalar?n ba??nda Meme Esteti?i Uygulamalar? geliyor. Kad?nlar?n 18 ya??ndan itibaren yapt?rabilecekleri Meme Esteti?i Uygulamalar? ile hem do?u?tan gelen estetik kusurlar ortadan kald?r?labiliyo

Meme Esteti?i Uygulamalar? ve Dikkat Edilmesi Gerekenler
29 Eylül 2022 - 17:37

Meme Esteti?i Uygulamalar? ve Dikkat Edilmesi Gerekenler
Günümüzde kad?nlar?n en çok ba?vurdu?u estetik uygulamalar?n ba??nda Meme Esteti?i Uygulamalar? geliyor. Kad?nlar?n 18 ya??ndan itibaren yapt?rabilecekleri Meme Esteti?i Uygulamalar? ile hem do?u?tan gelen estetik kusurlar ortadan kald?r?labiliyor, hem de zamanla olu?an sarkma ve deformasyonlar?n önüne geçilebiliyor. Kad?nlar?n estetik görünü?lerinde önemli bir de?i?imi yapabilmelerini sa?layan Meme Büyütme, Meme Küçültme, Meme Dikle?tirme ve benzeri tüm uygulamalarda dikkat edilmesi gereken bir tak?m önemli noktalar?n oldu?unu hat?rlatmak isterim.
Meme Esteti?i Öncesi Bilmeniz Gerekenler
 
Meme Büyütme
Meme dokusunun yetersiz oldu?u veya daha büyük olmas?n?n istenildi?i durumlarda Cerrahi Meme Büyüme Uygulamalar? ile arad???n?z çözüme kavu?abilirsiniz. Meme Büyütme uygulamalar?nda genelde en çok tercih edilen yöntemler silikon implantlar ve ya? enjeksiyonu uygulamas?d?r. Bunlar?n haricinde salin implantlar ve dolgu uygulamalar? da, daha az tercih edilmekle birlikte uygulanabiliyor. Meme büyüme uygulamalar?nda benim en çok önem verdi?im iki konu var ki, biri istedi?iniz sonucu alabilmeniz, bir di?eri ise bu i?lemlerin sa?l???n?z ve beden yap?n?z ile tam bir uyum içinde olabilmesidir. Bu sebeple, tüm cerrahi uygulamalar?mda kulland???m silikon materyalleri ve di?er malzemeleri, beden yap?n?za ve sa?l???n?za en uygun olacak ?ekilde özenle seçiyorum. Yukar?da sayd???m? yöntemler aras?nda yer alan meme dokusuna dolgu uygulamalar?n? kendi prati?imde yapm?yorum. Uygun gördü?üm di?er uygulama çe?itleri aras?nda ise ihtiyac?n?z? en iyi kar??layabilecek olan uygulamay?, muayenehaneme geldi?inizde birlikte karar veriyoruz.
Meme Küçültme
Meme boyutu ve sark?kl??? belirgin olan hastalarda boyun ve omuzlarda a?r?, sosyal hayatta k?s?tlanma, k?yafet seçiminde zorlanma, ciltte ka??nt? ve koyula?ma gibi problemler s?kl?kla görülebiliyor. Bu tür sorunlar ya?ayan hastalar?ma, gerekiyorsa küçültme ve dikle?tirme operasyonlar?n? birlikte yapmay? önerebiliyorum. Birçok hastam?n ilk sordu?u soru, bu uygulamalar sonras?nda bir iz kal?p kalmad???d?r. Memenin büyüklü?ü ve sark?kl?k miktar?na göre kullan?lacak tekniklerin do?ru belirlenmesi çok önemli. Uygulama sonras?nda kalacak olan izlerin yeri ve uzunlu?u da memenizin yap?s? ve kullan?lacak tekniklere göre de?i?ebiliyor. Bu sebeple bu tür konular?n netle?tirilmesi için muayene yap?lmas? önemlidir. Bir di?er dikkat edilmesi gerekebilecek olan husus, ameliyat sonras?nda emzirme oran?ndaki de?i?im ihtimalidir. Ameliyatta ç?kar?lan doku miktar?na göre emzirme oran?n?n, tamamen bitmese de azalabilece?i göz önünde bulundurulmal?d?r.
Meme Dikle?tirme
Genel olarak meme büyüklü?ünden memnun olan, ancak sark?kl?k problemi ya?ayan hastalara Meme Dikle?tirme ile istenilen çözüm rahatl?kla sa?lanabilmektedir. Sark?kl?k problemi s?kl?kla do?um ve emzirme sonras? ortaya ç?kabilen ve Meme Dikle?tirme ile giderilebilen bir durumdur. Bu uygulama, gerekti?inde implant veya ya? enjeksiyonlar? ile de kombine edilebilir. Yap?lacak uygulamaya, muayene sonras?nda belirlenecek beden yap?n?z ve a?l?k durumunuza göre birlikte karar veriyoruz. Memenin büyüklü?ü ve sark?kl?k miktar?na göre kullan?lacak tekniklerin do?ru belirlenmesi çok önemlidir. Uygulama sonras?nda kalacak olan izlerin yeri ve uzunlu?u kullan?lacak tekniklere göre de?i?ebilir. Ameliyatta ç?kar?lan doku miktar?na göre emzirme oran?n?n, tamamen bitmese de azalabilece?i de göz önünde bulundurulmal?d?r.
Estetik uygulamalar?n?z için do?rudan benimle ileti?ime geçerek bilgi alabilirsiniz.

Her kad?n?n vücut yap?s? bir ba?kas?ndan farkl?d?r. Anatomik özelliklerinizin yan? s?ra, sa?l?k durumunuz da yap?lacak operasyonun önesinde dikkatle incelenmelidir. ?htiyac?n?z? kar??layacak en do?ru uygulamay? dilerseniz birlikte netle?tirebiliriz. Size özel plan?m?z? haz?rlad???m?zda, hayat?n?zda önemli bir de?i?imi yaratabilecek olan bu uygulaman?n sonuçlar? ve maliyeti konusunda daha do?ru ve net bir bilgi edinebilirsiniz. Detayl? bilgi almak için gönül rahatl??? ile ileti?ime geçebilirsiniz.
WhatsApp Mesaj?
E-posta Gönderin
Telefon +90530 641 23 08
©2021 Op. Dr. Can Zeliha Gül
Plastik, Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi