Kad?nlarda saç dökülmesinin nedenleri

S?k görülmesi aç?s?ndan daha çok erkeklerin sorunu olarak kabul edilen saç dökülmesi, asl?nda kad?nlarda da görülen bir durum. Peki dökülmelere nelerin neden oldu?unu biliyor musunuz?

Kad?nlarda saç dökülmesinin nedenleri

S?k görülmesi aç?s?ndan daha çok erkeklerin sorunu olarak kabul edilen saç dökülmesi, asl?nda kad?nlarda da görülen bir durum. Peki dökülmelere nelerin neden oldu?unu biliyor musunuz?

Kad?nlarda saç dökülmesinin nedenleri
27 Eylül 2022 - 00:11

Halk aras?nda daha çok erkeklerin sorunu olarak kabul edilen saç dökülmesi, kad?nlarda da s?kça kar??m?za ç?k?yor. Bu durumun hem erkeklerde hem kad?nlarda psikolojik ve sosyal sorunlara neden oldu?unun alt?n? çizen Türk Dermatoloji Derne?i Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nilgün ?entürk konuyla ilgili önemli aç?klamalar yapt?:
“Saç telleri farkl? büyüme evrelerinden geçer. Aktif büyüme dönemi genellikle 6-8 y?l kadard?r ve ömrünü tamamlayan saç teli dinlenme evresine geçerek 2-3 ay içinde dökülür. Her gün belli miktarda saç?n dökülmesi do?ald?r. Bunlar do?al ya?am sürelerini tamamlam?? ve dökülmeleri gereken saçlard?r. Çe?itli kaynaklara göre de?i?kenlik gösterse de günde 100 adete kadar saç kayb? normal kabul edilir. Mevsim geçi?lerinde özellikle ilkbahar-yaz aylar?nda gün ?????na maruz kalma süresi artt?kça dökülen saç say?s? art?? gösterebilir.
Dökülen saçlar?n yerine k?l kökleri yeni saç üretir ve tekrar büyümeye ba?lar. Saç dökülmelerinin kad?n ve erkeklerde farkl? nedenleri vard?r, bunlar?n d???nda her ya?ta ve her iki cinste de saçlarda dökülme ile seyreden hastal?klar bulunmaktad?r.”