Dudak Dolgusu Nedir Nas?l Yap?l?r?

Dudak dolgusu ile daha çekici dudaklara kavu?abilir, yüzünüze gençli?in dokunu?unu katabilirsiniz. Hylaüronik asit bazl? dolgularla ince dudaklara hacim ve nem vermek mümkün.

Dudak Dolgusu Nedir Nas?l Yap?l?r?

Dudak dolgusu ile daha çekici dudaklara kavu?abilir, yüzünüze gençli?in dokunu?unu katabilirsiniz. Hylaüronik asit bazl? dolgularla ince dudaklara hacim ve nem vermek mümkün.

Dudak Dolgusu Nedir Nas?l Yap?l?r?
29 Eylül 2022 - 21:19

Daha çekici dudaklar yaratman?n, yüze daha genç bir görünüm vermenin en pratik yolu hyalüronik asit bazl? dolgu maddeleridir. Dolgu uygulamalar?, hem yap?sal olarak ince dudaklara daha dolgun bir görünüm vermekte hem de y?llarla birlikte incelen dudaklara eski hacimlerini geri kazand?rmakta en etkili yöntemdir.

Dudak dolgular?nda kullan?lan teknikler de zaman içinde geli?erek, daha do?al uygulamalar? mümkün k?lmaktad?r. Mesela dudak kalbini küçük bir dokunu?la belirginle?tirerek dudaklarda kontur olu?turmak giderek popülerle?en estetik bir yeniliktir dudaklar?n tam ortas?ndaki alana, yani üst duda??n ortas?yla alt dudakta ona kar??l?k gelen yerin toplam?ndan olu?an bölgeye dudak kalbi denir.

Hyalüronik asit bazl? dolgular? su moleküllerini ba?layarak etki ederler. Bu özellikleri sayesinde sadece dudaklar? biçimlendirmek, hacim vermekte de?il, yo?un nem vermekte de etkilidirler. Dudak dolgusu enjeksiyonu sadece 10-15 dakika süren, basit bir uygulamad?r. Öncesinde dudaklara anestezik etkili bir krem uygulan?r. Dudaklara çok ince i?nelerle enjekte edilen hyalüronik asit bazl? dolgu maddelerinin kal?c?l??? 4-6 ay kadard?r. ??lem sonras?nda sosyal ya?am?n?za hemen geri dönebilirsiniz.
Dudak dolgusu yapt?r?rken abart?l? bir görünümden kaç?n?lmas?, do?all?ktan ödün verilmemesi gerekti?ini unutmay?n. En iyi sonuçlar minik dokunu?larla elde edilir.
Dudak Dolgusu Hakk?nda Akl?n?za Gelen Sorular Ve Cevaplar?…

Dudak dolgusu nedir?
Su çekme kapasitesi yüksek olan ve vücutta do?al olarak bulunan hyaluronik asit bazl? dolgu maddelerinin, enjeksiyonla dudak bölgesine uygulanmas?na dudak dolgusu denir. Anatomik olarak üst dudak alt duda??n 1-2 mm kadar önünde, alt dudak ise üst duda?a göre biraz daha kal?nd?r. Hyalüronik asit bazl? dolgu maddeleri ile bu oran? zahmetsiz ve güvenli bir biçimde yaratmak mümkündür. Dudaklar?n?z zaten dolgunsa ayr?ca hacim katmak gereksizdir. Amaç sahip oldu?unuz bu hacmi korumak olmal?. Ya?la beraber dudaklar incelmeye, dolgunluklar?n? kaybetmeye ba?lar. Dudaklardaki incelmenin nedenlerinden biri östrojen kayb?d?r, az miktarda dolgu maddesi enjeksiyonu ile dudaklar? yuvarlakla?t?rarak daha dolgun ve belirgin bir görünüm yarat?labilir, onlara y?llarla beraber kaybettikleri hacim geri verilebilir.

Dudak dolgusu hangi amaçla kullan?l?r?
Dudak dolgunla?t?rma
Dudak ?ekillendirme
Dudak konturunu belirginle?tirme
Dudaklardaki asimetriler
Dudak kenar?ndaki sarkmalarda
Dudak üstündeki ince çizgilerde

Dudak Dolgusu Nas?l Yap?l?r?
Dudaklar çok hassas oldu?u için, bu bölgeye yap?lan i?lemler a?r?l?d?r. Dudak dolgusu uygulamas?ndan önce anestezik etkili bir krem uygulanmas? i?lemin nispeten konforlu geçmesini sa?lar. Anestezik kremin etkisini göstermesi için 15-20 dakika bekletilmesi gerekir. Dudaklar iyice uyu?tuktan sonra dolgu maddesi çok ince uçlu bir enjeksiyonla dudaklara verilir. ??lem yakla??k 10 dakika gibi k?sa bir sürede tamamlan?r. H?zl? ve kolay bir uygulamad?r. 
Dudak dolgusunun etkisi ne zaman görülür?
??lem yap?ld??? anda hemen sonuç verir, de?i?iklik hemen fark edilir.
Sonras?nda nelere dikkat edilmesi gerekir?
Dudak dolgusu uygulamas?ndan sonra en az 2 saat süreyle herhangi bir ?ey yenmemesi ve içilmemesi gerekir. Dolgu yap?ld??? gün dudaklara parlat?c? ve ruj sürülmemesi önerilir.

Dudak dolgusu sonras? ödem  ve ?i?lik  olur mu?
Dudak dolgusu i?leminden sonra k?sa süreli bir ?i?lik olu?abilir, i?ne giri? yerlerinde morarma meydana gelebilir. Ancak 2-3 gün içinde tamamen yok olurlar.
Dudak dolgusu kal?c? m??
Duda?a hacim vermek, biçimlendirmek için kullan?lan hyalüronik asit bazl? dolgu maddeleri kal?c? de?ildir. Dolgu maddesi 4-6 ay içinde vücut taraf?ndan emilerek yok olur. Dudaklar?n dolgunlu?unun devaml?l??? için bu süre sonunda i?lemin tekrarlanmas? gerekir.

Dudak dolgusu uygulamas? güvenli mi?
Hyalüronik asit bazl? dudak dolgular? son derece güvenli uygulamalard?r. ??lem sonras?nda hafif bir ?i?lik, k?zar?kl?k ya da morarma gibi etkiler görülebilir, ancak bunlar?n hepsi en çok birkaç gün içinde tamamen geçer. Hyalüronik asit vücutta zaten do?al olarak bulunan bir madde oldu?undan i?lemin herhangi bir olumsuz etkisi yoktur.
Dudak Dolgusu Için En Uygun Adaylar…
Dudaklar? yap?sal olarak ince olan, ya?la birlikte dudaklar?ndaki hacmi kaybeden, dudaklar?nda simetri problemi olan, daha biçimli dudaklara sahip olmak isteyen herkes dudak dolgusu için uygun adaylard?r. Dolgun ve biçimli dudaklar çekicilikle, gençlikle özde?tirilir. Minik bir dokunu?la daha genç, daha çekici bir görünüm isteyen herkes dudak dolgusundan faydalanabilir.

Dudak dolgusu sonras? dudaklar yapay görünür mü?
??lem deneyimli bir estetik uzman taraf?ndan, do?ru teknikle yap?l?rsa son derece do?al bir görünüm elde etmek mümkündür. Fazla ?i? ve yapay görünen dudak dolgular? duda?a gere?inden fazla dolgu maddesi enjekte edilmesinden ya da dolgu maddesinin yanl?? bir noktaya enjekte edilmesinden kaynaklan?r. Baz? hastalar sonuçlar?n ne kadar kötü olaca??n? bilmeden abart?l? dudaklar isterler. Bu noktada uygulamay? yapacak doktorun hastay? do?ru yönlendirmesi son derece önemlidir.
Dudak dolgusunun kal?c?l??? ne kadard?r?
Dolgunun etkinlik süresi ki?inin ya??, dudak yap?s?, elastikiyeti, enjekte edilen dolgu maddesinin özellikleri, miktar?, kalitesi gibi faktörlere ba?l?d?r. Dudaklara uygulanan hyalüronik asit bazl? dolgu maddelerinin kal?c?l??? 4-6 ayd?r ve bu sürenin sonunda tekrarlamak gerekir.