Katarakt Ameliyat? Hakk?nda 15 Soru 15 Cevap

Günümüzde katarakt?n kesin tedavi ?ekli katarakt ameliyat? ile olmaktad?r. Katarakt?n ameliyat d???nda günümüzde etkili bir tedavisi bulunmamaktad?r. Ameliyatta saydaml???n? kaybetmi? olan lens modern göz d???na al?n?r ve yerine yapay, üretilmi? göz içi mercekleri yerle?tirilir.

Katarakt Ameliyat? Hakk?nda 15 Soru 15 Cevap

Günümüzde katarakt?n kesin tedavi ?ekli katarakt ameliyat? ile olmaktad?r. Katarakt?n ameliyat d???nda günümüzde etkili bir tedavisi bulunmamaktad?r. Ameliyatta saydaml???n? kaybetmi? olan lens modern göz d???na al?n?r ve yerine yapay, üretilmi? göz içi mercekleri yerle?tirilir.

Katarakt Ameliyat? Hakk?nda 15 Soru 15 Cevap
29 Eylül 2022 - 00:00

Baz? hastalar?m?z ‘ben mercek yerle?tirilmesini istemiyorum‘ ?eklinde ifadelerde bulunmaktad?r. Katarakt ameliyatlar?nda göze mercek yerle?tirilmesi zorunludur.
[katarakt ameliyat?]
Katarakt Ameliyat?nda göz içinde saydaml???n? kaybetmi? olan lens al?n?r. Yerine yapay mercekler yerle?tirilir.

Katarakt Ameliyat? Nas?l Yap?l?r?
En güncel katarakt ameliyat? yöntemi fako ameliyat?d?r. Fako ameliyat? günümüzde halk aras?nda lazerle katarakt ameliyat? olarak bilinmektedir. Asl?nda fako ameliyat?nda lazer kullan?lmaz ancak diki?siz bir ameliyat oldu?u için halk aras?nda lazer katarakt ameliyat? olarak bilinmektedir.
Modern katarakt ameliyat?n?n ortaya ç?kmas? ameliyat tekni?inde önemli bir iyile?meye neden olmu?tur. Daha küçük kesiden ameliyat mümkün hale gelmi?tir. Ameliyat sonras?nda diki? ihtiyac? ortadan kalkm??t?r.

Ameliyat?n A?amalar?
Hasta s?rt üstü yat?r?l?r ve ameliyat olacak gözü d???nda tüm vücudu steril örtülerle kapat?l?r.
Göze anestezik damla damlat?l?r ve uyu?turulur. Bir tak?m solüsyonlarla göz sterilize edilir.
Göze genellikle 3 adet çok küçük kesiden girilir. Bu kesi boyutlar?ndan bir tanesi yakla??k 2.2 mm-2.8 mmm aras?nda, di?erleri ise 1 mm’nin alt?ndad?r.
Göz içerisine viskoelastik ad? verilen madde verilerek rahat bir ortamda çal??mak hedeflenir.
Katarakt haline gelmi? olan lensin ön yüzünde aç?lan bir giri? deli?inden girilerek lens materyali göz d???na al?n?r. Bu esnada fako cihaz?n?n elci?i kullan?l?r. 
Lensin kapsülü içinde kalan k?s?m tamamen temizlendikten sonra ortaya ç?kan cebe yapay göz içi lensleri yerle?tirilir.
Göz içerisine verilmi? olan viskoelastik madde d??ar? al?n?r.
Giri? yerleri bir miktar ödemlendirilerek kendili?inden kapanmas? sa?lan?r ve ameliyata son verilir

Ameliyat Ne Kadar Sürer?
Ameliyat?n süresi hekimin tecrübesine, yetene?ine ve katarakt?n yo?unlu?una ba?l?d?r. Tecrübeli ve deneyimli hekimlerin ellerinde katarakt ameliyat? yakla??k 10 dakika kadar sürmektedir. Ancak katarakt çok yo?unsa ve ilerlemi?se bu durumda süre birkaç dakika kadar artabilir. Bu süreler deneyimli hekimlerdeki sürelerdir.
Katarakt ameliyat?n?n baz? durumlarda 1 saat-1.5 saat kadar sürdü?ü de olmaktad?r. Ancak bu durum genellikle yeteri kadar tecrübe sahibi olunmayan durumlarda kar??la??lmaktad?r. Bu nedenle ameliyat süresi oldukça önemli bir parametre olup genellikle hekimin yetkinli?i ile ili?kilidir. Hastalar?m?z?n katarakt ameliyat? olmadan önce ameliyat olaca?? hekim konusunda ara?t?rma yapmalar?n? tavsiye ediyorum.

Katarakt Ameliyat? Riskli Midir?
Evet, risklidir! Ameliyat?n mutlaka tecrübeli bir göz hekimi taraf?ndan yap?lmas? önemlidir. Tecrübeli bir hekimin elinde çok büyük oranda sorunsuz yap?labilmektedir. Ancak baz? durumlar vard?r ki bu durumlarda ameliyatta kar??la??labilecek sorunlar?n ihtimali artabilir. Örne?in hasta çok fazla beklemi?se ve katarakt çok sertle?mi?se bu durumda ameliyat riski normal ameliyatlara göre biraz daha fazlad?r. Bu risk art??? hekimle ili?kili olmay?p, do?rudan gözle ilgili bir risktir. 
Bunun yan?nda daha önceden gözüne darbe gelmi? bir ki?ide ortaya ç?kan katarakt durumunda darbeye ba?l? olarak baz? riskler olabilmektedir. Bütün bu risklerin hekim taraf?ndan hastaya anlat?lmas? gerekmektedir. Ancak bütün bu risklere ra?men tecrübeli bir cerrah?n elinde genellikle sorunsuz olarak bitmektedir.

Ameliyatta Ac? Hissedilir mi?
Katarakt ameliyat? genellikle lokal anestezi alt?nda yap?lmaktad?r. Gözü uyu?turmak için göz damlas? kullan?lmaktad?r. Göze damlat?lan anestezik damlalar ile gözdeki a?r? hissi kaybolmakta ve ameliyat süresince hastan?n a?r? hissetmemesine neden olmaktad?r. Ayr?ca göz içine ameliyata ba?lad?ktan sonra enjekte edilen a?r? kesicilerle de göz içinde fazladan anestezi yap?labilmektedir. Katarakt ameliyatlar?nda hastan?n a?r? ve ac? hissetmedi?ini kolayl?kla söyleyebiliriz. 
Katarakt Ameliyat?ndan Sonra Göz Ne Kadar Kapal? Kal?r?

Katarakt ameliyat?ndan sonra gözün ne kadar kapal? kalaca?? konusunda hekimler aras?nda uygulama farkl?l?klar? vard?r. Ancak Doç. Dr. Fatih Çak?r Gündo?an ameliyat yapt??? hastalar?n 2 saat  gözünün kapal? kalmas?n?, daha sonra ise gözlerini açmalar?n? tavsiye etmektedir. Hasta gözünü açt?ktan sonra damlalara ba?lamakta ve tekrar gözünü kapamamaktad?r. 

Ameliyatta Kullan?lan Mercekler
Ameliyatta saydaml???n? kaybetmi? olan do?al mercek al?nd?ktan sonra yerine konulan göz içi merceklerin baz? çe?itleri bulunmaktad?r. Göze yerle?tirilen merceklerin tipi ki?inin gözünde astigmat olup olmad???na göre ya da ki?inin ayn? anda hem uza?? hem de yak?n? görme hedefine ba?l? olarak de?i?mektedir. Son y?llarda katarakt ameliyat?ndan sonra ki?inin hem yak?n? hem de uza?? net görmesini sa?layan ak?ll? mercekler kullan?ma girmi?tir. 

Ameliyat Sonras? Yap?lan ??lemler
Hasta ameliyat olduktan sonra hastanede yar?m saat-1 saat dinlendikten sonra evine gitmektedir. Ameliyat yapan ekip taraf?ndan hastan?n gözüne antibiyotikli göz kremi sürülerek ve göz kapama bantlar? ile kapat?larak evine gönderilir. Hasta evine gitti?inde 2-3 saat sonra gözünü göze bast?rmadan açar. 
Ameliyat sonras?nda hastaya kullanmas? için 3-4 adet göz damlas? reçete edilir. Hastaya bu damlalar? nas?l damlat?laca?? anlat?l?r ve ayr?ca bununla ilgili matbu bir bilgilendirme formu verilir. Ameliyat sonras?nda bu damlalar genellikle 3-4 hafta kadar damlat?l?r. Bu damlalar ameliyat?n hemen sonras?ndaki 3-4 gün daha s?k damlat?lmakta, sonra ise damlatma s?kl??? azalt?lmaktad?r. 
Ameliyat sonras?nda birinci gün hasta göz hekimi taraf?ndan kontrol edilir. Kontrol sonras?nda di?er gözde de katarakt var ise o gözün ameliyat? da yap?labilir.

Katarakt Ameliyat? Ne Kadar Sürede ?yile?ir?
Katarakt ameliyat?ndan sonra hasta 1. günde görmeye ba?lar. Ameliyat?n oldu?u gün puslu görmek normaldir. E?er katarakt çok ilerlememi?se bu durumda genellikle 1. günde ki?i iyi görmeye ba?lar. 2. ve 3. gün daha net görme olmaktad?r. E?er ameliyat edilen katarakt sert ise-yani hasta ameliyat olmak için çok fazla beklemi?se-bu durumda ameliyattan sonra kornea ödemi dedi?imiz bir tablo ortaya ç?kabilmekte ve ödemin çözülmesi bazen 1 hafta-10 gün kadar sürmektedir. Ancak bu nadir görülen bir durumdur.

Katarakt Ameliyat?n?n Riskleri Nelerdir?
Katarakt ameliyat? sa?l?kla ilgili baz? televizyon programlar?nda bahsedildi?i gibi basit bir ameliyat de?ildir. Bu ameliyat?n birçok riski bulunmaktad?r. Ancak genel olarak bahsetmek gerekirse bu risklerin bir ço?u tecrübeli bir hekimin elinde sorun ç?karmamaktad?r.  Katarakt ameliyat?nda kar??la??lmas? muhtemel riskleri ?u ?ekilde s?ralayabiliriz. 
Ameliyat esnas?nda lensin gözün arka k?sm?na dü?mesi,
Ameliyattan sonra göz içi dokular?n enfekte olmas?,
Gözün ön ve arka k?s?mlar?nda kanama olmas?,
Göz içi dokular?n hasar görmesi

Katarakt Ameliyat? Zamanlamas? Nas?l Yap?lmal?d?r?
Modern katarakt cerrahisinde eski teknikte oldu?u gibi katarakt?n yo?unlu?unun artmas?n?n beklenmesi ameliyatta komplikasyon riskini art?ran bir durumdur. Çok beklemi? bir kataraktta ameliyat süresi uzamaktad?r. Ameliyat süresinin uzamas? ve ayr?ca baz? ba?ka risklerin artmas?ndan dolay? katarakt yo?unlu?u makul bir dereceye gelince al?nmas? gerekir ve gere?inden uzun süre beklenmesi uygun de?ildir.
Görme Azl???n?n Derecesi ve Ameliyat?n Zamanlamas?
Ameliyat yap?lmas? için hastan?n görme seviyesi ne kadar etkilenmi? olmal?d?r? Bu durum katarakt?n tipine ve hastan?n ?ikayetlerine ba?l? olarak de?i?mektedir. Örne?in, arka subkapsüler katarakt ad?n? verdi?imiz bir katarakt tipinde hastan?n merkezi görmesi yüzde 100 olsa bile ameliyat edilebilir. Çünkü bu tarz kataraktta ki?ide ???k rahats?zl??? çok fazla olur ve ???kl? ortamlara girince ki?inin görme seviyesi azal?r. Ancak nükleer katarakt durumunda hastan?n görme seviyesinin 0.7 ya da alt?na dü?tü?ü zaman ameliyat edilmesi genel bir yakla??md?r. Bunlar genel prensipler olmakla birlikte ameliyat zamanlamas?n?n her hasta özelinde de?erlendirilmesi en uygun yakla??md?r.
Bebeklerde görülen kataraktlarda ise çok acil ameliyat yap?lmas? göz tembelli?inin önlenmesi aç?s?ndan çok önemlidir.

Ameliyat Geciktirilirse Ne olur?
Ameliyat? geciktirilirse katarakt yo?unlu?u artar ve sert bir katarakt halini al?r. Sert kataraktlarda ki?inin görme seviyesi azal?r ve ameliyat zorla??r. Katarakt sert hale geldi?inde ameliyatta sorunla kar??la?ma riski artar.

Katarakt Ameliyat? Fiyat? 2022
Ameliyat ücreti ameliyat? yapan hekim, ameliyat?n yap?ld??? hastane ve kullan?lan göz içi mercek ve di?er malzemelere göre önemli miktarda de?i?iklik göstermektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu özel hastane ve T?p Merkezlerine katarakt ameliyat? kar??l??? paket fiyat olarak yakla??k 1000 TRY civar?nda bir ödeme yapmaktad?r.

Ak?ll? Mercekleri ve Katarakt Ameliyat?n? SGK Kar??l?yor mu?
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) katarakt ameliyatlar?nda kullan?lan mercekler için ekstra bir ödeme yapmamaktad?r. SGK’n?n katarakt ameliyatlar? için ödedi?i paket ücret vard?r ve bu ücret oldukça k?s?tl?d?r. Bunun yan? s?ra ak?ll? mercekleri SGK kar??lamamaktad?r.