Corona Virüs Delta Plus Varyant? Belirtileri Nelerdir Nas?l Bula??r A?? Korur mu

Dünyay? kas?p kavuran cortana virüsü yeni varyanlar? ile yeniden art??a geçti Geçti?imiz günlerde oarya ç?kan Delta plus varyant? özellikle Rusya da daha çok görülmeye ba?land? Delta virüsü nedir nas?l bula??r belirtileri nerelerdir.

Corona Virüs Delta Plus Varyant? Belirtileri Nelerdir Nas?l Bula??r A?? Korur mu

Dünyay? kas?p kavuran cortana virüsü yeni varyanlar? ile yeniden art??a geçti Geçti?imiz günlerde oarya ç?kan Delta plus varyant? özellikle Rusya da daha çok görülmeye ba?land? Delta virüsü nedir nas?l bula??r belirtileri nerelerdir.

Corona Virüs Delta Plus Varyant? Belirtileri Nelerdir Nas?l Bula??r A?? Korur mu
08 Temmuz 2021 - 18:20

DELTA PLUS VARYANTI NED?R? 

Delta varyant? dünyada yeni bir tedirli?ine yol açt?. Delta Plus, Delta varyant?n?n bir türü ve K417N ad? verilen bir ‘spike’ protein mutasyonuna sahip.

Delta Plus, Delta’n?n mevcut özellikleriyle bir araya geldi?inde; daha kolay yay?ld???/bula?abildi?i, akci?er hücrelerine daha kolay tutundu?u ve virüsü etkisiz hale getiren monoklonal antikor tedavisine kar?? daha dirençli oldu?u için ‘endi?e’ yarat?yor.

Bu nedenle de DSÖ, Delta ve Delta Plus varyantlar?n? ‘endi?e verici’ kategoriye ald?. Delta ve Delta Plus varyantlar? a??lardan ve hastal??a kar?? önceden var olan ba????kl?ktan kaçabiliyor.


Delta virüsü, enfeksiyonlar?n %95’inden fazlas?ndan sorumlu oldu?u Birle?ik Krall?k’ta üstünlük kazand?. Varyant ayr?ca, yakla??k iki haftal?k bir iki kat?na ç?kma süresiyle, tespit edilen vakalar?n %20’sinden fazlas?n?n zaten sorumlu oldu?u Amerika Birle?ik Devletleri’ne de h?zla ula??yor.

DS֒nün sa?l?k acil durumlar? program?n?n yönetici direktörü Mike Ryan, “Delta virüsü, mutasyonlar içinde en uygun, en h?zl? ve en güçlü olan?d?r” aç?klamas?nda bulundu.

Delta varyant? virüsü belirtileri nelerdir?

Ba? a?r?s? (yayg?n)
Bo?az a?r?s? (yayg?n)
Burun ak?nt?s? (yayg?n)
Ate?
Tat ve koku kayb? belirtiler içine girmiyor
Biontech a??s? koruyor mu?
?ngiliz bilim insanlar? taraf?ndan bu a??yla ilgili bir ara?t?rma yap?ld? ve Haziran ay? ba?lar?nda The Lancet t?p dergisinde yay?nland?. Bulgular?na göre: ?ki doz Pfizer / BioNTech ile a??lanm?? ki?ilerde, Delta varyant?n?n varl???nda nötralize edici antikorlar?n seviyesi, virüsün gebe kalmak için kullan?lan tarihsel türünün varl???ndan yakla??k alt? kat daha dü?üktür. Kar??la?t?rma yapmak gerekirse, bu azalma Alpha varyant?na k?yasla 2,6 kat ve Beta varyant?na (eski Güney Afrika) k?yasla 4,9 katt?r.