Bir Zamanlar Zor Günlerden Geçen Kerem Bursin 'den ?ok ?tiraflar, '?oförlük Yapt?m'

Ekranlar?n sevilen dizisi olan ve yay?nland??? günlerde reytingde adeta rekor k?ran Sel Çal Kap?m?'da Serkan Bolat karakteri ile kendisini tan?d???m?z Kerem Bursin gündeme etti?i itiraflar ile geldi. Amerika'da oldu?u zamanlar zor günlerden geçti?ini iddia eden Bürsin'in ?oförlük yapt??? ö?renildi.

Bir Zamanlar Zor Günlerden Geçen Kerem Bursin 'den ?ok ?tiraflar, '?oförlük Yapt?m'

Ekranlar?n sevilen dizisi olan ve yay?nland??? günlerde reytingde adeta rekor k?ran Sel Çal Kap?m?'da Serkan Bolat karakteri ile kendisini tan?d???m?z Kerem Bursin gündeme etti?i itiraflar ile geldi. Amerika'da oldu?u zamanlar zor günlerden geçti?ini iddia eden Bürsin'in ?oförlük yapt??? ö?renildi.

Bir Zamanlar Zor Günlerden Geçen Kerem Bursin 'den ?ok ?tiraflar, '?oförlük Yapt?m'
01 Temmuz 2021 - 17:03

?brahim Selim'in YouTube'da yay?nlanan program?n?n bu haftaki Kerem Bürsin oldu. Bürsin, hem samimi itiraflar? hem de ne?eli tavr?yla çok konu?uldu. Babas?n?n i?leri nedeniyle uzun süre yurt d???nda ya?ayan Bürsin, ABD'de günlü?ü 75 dolara ?oförlük yapt???n? söyledi. Samimi itiraflarda bulunan Bürsin, hakk?nda bilinmeyenleri anlatt?. Son dönemde meslekta?? Hande Erçel ile ya?ad??? a?kla gündemde olan oyuncu Kerem Bürsin, ?brahim Selim'in YouTube'da yay?nlanan program?na konuk oldu. 

Bir dönem Los Angeles'ta ya?arken ?oförlük yapt???n? aç?klayan Bürsin, "Günlü?ü 75 dolar olan bir ?irkette oyuncular? ta??d?m. Yurt d???ndan gelen oyuncular? gitmek istedikleri yerlere götürdüm. 'Margot Robbie gelecek' dendi kimdir bilmiyorum o dönemde ünlü de?il. Audition çekimi için gelecek. Sonra biz Margot ile iki hafta boyuncu yak?n olduk. Sonra gitti, tekrar geri geldi daha sonra da ünlü oldu" dedi.


??te 34 ya??ndaki oyuncunun öne ç?kan aç?klamalar?:

Çocuklu?um hep yurt d???nda geçti. Sürekli yeni bir hayat kuruyorduk. Avantaj? ?uydu; dünyan?n neresinde olursan ol insan kal?b? ayn?! Endonezya'y? evim gibi hissediyordum. En uzun kald???m yer ise ?stanbul oldu. Amerika'da 11 sene kald?m."Boston'da pazarlama ileti?im bölümünü bitirdim. Bir güvence, sigorta gibi dü?ünün o bölümü bitirmemi. Babam oyuncu olmam? hiç istemedi, annem gizliden destekledi."

"Lisedeyken müzik grubum vard?. Hayat?m müzikti! Hafta sonlar? konser veriyorduk, üniversiteye gitmemeye karar vermi?tim 'müzik yapaca??m' diye."

 "Her yerde soyunuyorum, ?lk pantolon ile ba?l?yorum"

Sarho? oldu?unda soyundu?unu itiraf eden Bürsin, "Her yerde soyunuyorum. ?lk pantolon ile ba?l?yorum. Ti?ört üzerimde, çoraplar, pantolon yok falan. O yüzden çok içmiyorum. En son 2,5-3 y?l önce sarho? olmu?tum" ifadelerini kulland?.Ünlü oyuncu, "Tak?nt?n var m??" sorusuna "Önce du?ta ?ampuan kullanmam laz?m. Yoksa kötü bir gün olaca??na inan?r?m. Önce ?ampuan, sabun, krem ve sonra yine çabucak sabun... Parfüm s?karken de önce elime 3 f?s, sonra boynuma sürdükten sonra bir x yapmak zorunday?m" ?eklinde cevap verdi.Kerem Bürsin, "Kirli sepetinden ti?ört ya da çorap giyip ç?kt?n m??" sorusuna "Çorap de?il ama ti?ört çok giydim" yan?t?n? verdi.Kerem Bürsin, "kiminle yeme?e gitmek istersin?" bölümünde "Helen Mirren m?, Hande Erçel mi?" sorusuna ise "Hande" yan?t?n? verdi.

Ayr?ca dört y?ld?r film yazd???n? aç?klayan Bürsin, "Kafamda bir tarih yok. Dört y?ld?r yaz?yorum. Ne zaman biterse art?k" ifadelerini kulland?.


Kerem Bürsin kimdir?

Kerem Bürsin 4 Haziran 1987 y?l?nda do?mu?tur. Kerem Bürsin Kanal D'de yay?nlanan "Güne?i Beklerken" adl? dizide ayn? ismi payla?t??? "Kerem Sayer" ve son bölümlerde ortaya ç?kan yüzü deforme ikizi "Güne? Sayer" rolleriyle tan?nm??t?r. Ça?an Irmak filmi Unutursam F?s?lda'da müzisyen Erhan'? canland?rd?. ?eref Meselesi dizisinde "Yi?it K?l?ç" karakterini canland?rm??t?r ve ayn? karakterle "Ulan ?stanbul" dizisinde konuk oyuncu olmu?tur. Yap?mc? Roger Corman'?n Sharktopus ve Palace of the Damned televizyon filmlerinde, baz? ba??ms?z filmlerde ve k?sa filmlerde rol ald?.

Bürsin, ?skoçya (Edinburg),Endonezya (Medan, Cakarta),Birle?ik Arap Emirlikleri (Abu Dabi, Dubai),Türkiye (Ankara, ?stanbul),Malezya (Kuala Lumpur),ABD (Teksas, Boston, Los Angeles) gibi ülkelerde ya?ad?. 1999'da 12 ya??ndayken ailesiyle birlikte ABD'ye yerle?ti.

Üniversite e?itimini oyunculuk üzerine alarak Emerson College'?n pazarlama ileti?imi bölümünden mezun oldu. ABD genelindeki liseler aras? tiyatro yar??mas?nda en iyi erkek oyuncu seçildi. 9 Eylül 2013'te yay?nlanan sosyal mesajla?ma uygulamas? Line'?n reklam filminde rol alm??t?r. Ayr?ca Güne?i Beklerken dizisindeki rol arkada?? Hande Do?andemir ile birlikte Lipton reklam?nda oynad? ve Ocak 2015'te ise Mavi Jeans'in reklam yüzü oldu. Markan?n di?er bir yüzü Serenay Sar?kaya ile birlikte Türkiye'nin ilk snapchat röportaj?n? gerçekle?tirdiler ve daha sonras?nda beraber reklam filminde rol ald?lar. 2016 A?ustos'ta Kerem Bürsin'in Mavi Jeans markas?yla anla?mas? son bulmu?tur. Son olarak Sen Çal Kap?m? dizisinde Serkan Bolat karakterine hayat verdi.

YORUMLAR

  • 0 Yorum