Karn? Burnunda Anne Özge Özpirinçci'den ?lk Hamile Pozu Geldi, Do?um Ne Zaman ?

Televizyon ekranlar?n?n sevilen yüzlerinden birisi olan ünlü güzel Özge Özpirinçci geçti?imiz günlerde gündeme yapt??? aç?klamalar? ile gelmi?ti. ?imdi ise do?umuna say?l? günler kalan ünlü güzel ilk kez hamile pozu vererek herkesi ?a??rtt?.

Karn? Burnunda Anne Özge Özpirinçci'den ?lk Hamile Pozu Geldi, Do?um Ne Zaman ?

Televizyon ekranlar?n?n sevilen yüzlerinden birisi olan ünlü güzel Özge Özpirinçci geçti?imiz günlerde gündeme yapt??? aç?klamalar? ile gelmi?ti. ?imdi ise do?umuna say?l? günler kalan ünlü güzel ilk kez hamile pozu vererek herkesi ?a??rtt?.

Karn? Burnunda Anne Özge Özpirinçci'den ?lk Hamile Pozu Geldi, Do?um Ne Zaman ?
25 Ekim 2021 - 13:01

Do?umuna say?l? günler kalan oyuncu Özge Özpirinçci, Yeniköy'de köpe?iyle yürüyü? yaparken görüntülendi. Hayli keyifli oldu?u görülen oyuncu, "?lk hamile pozumu vereyim" diyerek gazetecilerle ?akala?t?."Her ?ey gayet güzel ve iyi gidiyor" diyen Özpirinçci, "Yaz biraz yo?un geçti, setlerde" dedi. Rol ald??? '?lk ve Son' dizisinin ikinci sezonunda olmayaca??n? söyleyen oyuncu, "Dizi sonras? Bozburun'dayd?k, nikah?m?z? hallettik" ?eklinde konu?tu.

"A?LE ARASINDA HALLETT?K" 
Nikah?n aile aras?nda oldu?unu söyleyen Özge Özprinçci, "Size k?r?lan arkada?lar?n?z oldu mu?" sorusuna, "Hay?r. Zaten halletmemiz gereken gibi gördü?ümüz bir i? gibiydi, haz?r oradayken öyle aile aras?nda hallettik" yan?t?n? verdi.Rol ald??? dizideki terapi bölümüyle alakal? konu?an güzel oyuncu, "Terepi dublaj? çok ilgi gördü. Onunla ilgili çok mutluyuz, bizim ekibimizin gayet güzel bir geli?imiydi. Çok bilindik bir ?ey de?ildi, al???ld?k bir ?ey de?ildi. O yüzden izleyiciden çok güzel yorumlar ald?k. Sadece teknik aksakl?klar olmu? konuyla ilgili ama onun d???nda çok güzeldi her ?ey" dedi.Hamilelik sürecinden bahseden Özpirinçci, "K?z?m beni hiç yormad?. Sette çal???rken de çok uyumluydu benimle sa? olsun. Çok az kald? alt? hafta, y?lba?? öncesi geliyor" dedi.

"B?R SÜRE ÇALI?MAK ?STEM?YORUM" 
Do?um sonras? çal??mayaca??n? söyleyen oyuncu, "Bir süre çal??mak istemiyorum aç?kças?, hatta bu yüzden bu i?ler arka arkaya geldi. Hamile hamile ko?turarak sete gider oldum. '?lk ve Son'u yapmadan do?ursayd?m çok içimde kal?rd?. Herhalde iki sene falan oturmay? planl?yorum. Ama güzel bir proje gelirse belli olmaz, kurtluyuz biz" dedi.

"BURAK REDDETT?" 
?sim konusuna de?inen oyuncuya daha önce aç?klad???, "Üzüm olmas?n? istiyorum" sözleri hat?rlat?l?nca, "Üzüm ismine asla ve asla pozitif yan?t alam?yorum. Maalesef Burak kesinlikle reddetti Üzüm'ü..."
"Tabi ki benim de romantik bir dü?ünceydi, Üzüm olmas? çok zor. Onun d???nda var birkaç isim sürekli böyle konu?up de?i?tiriyoruz. Yüzünü görünce karar vereceksiniz diyor birçok ki?i bakal?m, gelsin sa?l?kla" diye konu?tu.

"DÜ?ÜN ?ST?YORUZ" 
E?i Burak Yamantürk'le dü?ün istediklerini söyleyen Özpirinçci, "Kesinlikle dü?ün istiyoruz böyle arkada?lar?m?zla partileyebilece?imiz, güzel bir ?ey istiyoruz. Benim de emzirme sürecim bitikten ve hani bende insanlarla birlikte dans edip e?lenebilece?im bir zamanda istiyoruz" ifadelerini kulland?.

YORUMLAR

  • 0 Yorum