Meme esteti?i nedir? Kimlere yap?l?r?

Gö?üs esteti?i ameliyatlar?, meme geli?imini tamamlam?? ve özel bir sa?l?k sorunu bulunmayan tüm kad?nlar için uygulanabiliyor. Özellikle annelik sonras? vücuduna daha fit bir görünüm kazand?rmak isteyen kad?nlar taraf?ndan tercih ediliyor. Günümüzün teknolojik imkanlar? ile gö?üs esteti?i sonras? h?zl? bir iyile?me süreci sonras?nda günlük hayat?n?za geri dönebilirsiniz.

Meme esteti?i nedir? Kimlere yap?l?r?

Gö?üs esteti?i ameliyatlar?, meme geli?imini tamamlam?? ve özel bir sa?l?k sorunu bulunmayan tüm kad?nlar için uygulanabiliyor. Özellikle annelik sonras? vücuduna daha fit bir görünüm kazand?rmak isteyen kad?nlar taraf?ndan tercih ediliyor. Günümüzün teknolojik imkanlar? ile gö?üs esteti?i sonras? h?zl? bir iyile?me süreci sonras?nda günlük hayat?n?za geri dönebilirsiniz.

Meme esteti?i nedir? Kimlere yap?l?r?
26 Eylül 2022 - 20:14

Gö?üs esteti?i ameliyatlar?, meme geli?imini tamamlam?? ve özel bir sa?l?k sorunu bulunmayan tüm kad?nlar için uygulanabiliyor. Özellikle annelik sonras? vücuduna daha fit bir görünüm kazand?rmak isteyen kad?nlar taraf?ndan tercih ediliyor. Günümüzün teknolojik imkanlar? ile gö?üs esteti?i sonras? h?zl? bir iyile?me süreci sonras?nda günlük hayat?n?za geri dönebilirsiniz.
Tuba Erdo?an Özel Muayenesi’nden Plastik ve Rekonstruktif Cerrahi Uzman? Op. Dr. Tuba Erdo?an’dan konuyla ilgili bilgiler ald?k.

Peki Meme Esteti?i nedir? Nas?l yap?l?r? Meme büyütme ne kadar kal?c?d?r? Gö?üs esteti?i i?lemleri ile ilgili merak etti?iniz tüm detaylara bu yaz?m?zda bulabilirsiniz. 
Meme esteti?i nedir? Kimlere yap?l?r?
Gö?üs estetik ameliyatlar?, mevcut d?? görünü?ünden ho?nut olmayan ve gö?üs yap?s? sebebiyle sa?l?k sorunlar? ya?ayan, meme geli?imini tamamlam?? kad?nlar için uygulanabilir. Günümüzde pek çok kad?n, estetik sebeplerle görünü?ünden mutsuz olup çe?itli psikolojik sorunlar ya?ayabiliyor. H?zl? kilo al?p verme ve do?um gibi hayat?n do?al ak???nda ya?anabilen durumlarda gö?üslerde sarkma, fazla ya? birikimi ve deri deformasyonu gibi durumlar görülebiliyor.
[Meme esteti?i nedir Kimlere yap?l?r]
Meme dikle?tirme ameliyat?
Gö?üs ameliyatlar? ülkemizde en çok meme büyütme, meme küçültme ve dikle?tirme alanlar?nda yap?l?yor. Annelik ya da ani kilo al?p verme sonras?nda ya?anan sarkma ve deformasyonlarda dikle?tirme ameliyat? öneriliyor. Meme dikle?tirme operasyonlar? fazla deri ve ya? dokusunun al?nmas? ile yap?l?yor. Genel anestezi uygulanarak yap?lan meme dikle?tirme ameliyatlar?nda 1 gün hastanede yat?? tavsiye ediliyor. ?yile?me ortalama 1 hafta sürüyor. 
Gö?üs büyütme ameliyat?
Baz? kad?nlar do?al vücut yap?s? veya belirli sa?l?k sorunlar? sebebiyle küçük gö?üslere sahip olabiliyor. Özellikle genç kad?nlar küçük gö?üsleri sebebiyle sosyal ve cinsel hayatlar?nda özgüven sorunu ya?ayabiliyor. 3D Vectra program? ilehastalar?n operasyon sonras? nas?l bir görünüme sahip olaca??n? önceden gösterilebiliyor. Gö?üs büyütme esteti?inde kullan?lacak yönteme önceden karar verme ?ans?n?z bulunuyor. Meme büyütme kal?c?l??? süreleri dolgu malzemelerine göre de?i?ebiliyor.
Meme büyütme ameliyatlar?nda üç farkl? yöntem uygulanabiliyor. Bunlar ya? enjeksiyonu, protez yerle?tirme ve dolgu maddesi ile yap?l?yor. Genel anestezi alt?nda yap?lan bu operasyonlar ortalama 1,5 - 2 saat aras? sürüyor. Peki gö?üs büyütme ameliyat? sonras? iyile?me ne kadar sürüyor? Ameliyat sonras?nda iyile?me süreci yakla??k 60 gün sürüyor. ?lk 3 hafta sporcu sütyeni kullan?lmas? öneriliyor. Bu süreçte gö?üslerde gerginlik ve sertlik olabiliyor. 
Gö?üs küçültme ameliyat?
Genetik faktörler, kontrolsüz kilo al?m? ve do?uma ba?l? olarak kad?nlarda gö?üs büyümesi görülebiliyor. Fazla büyük gö?üsler özellikle boyun, bel ve s?rt a?r?lar?na ba?l? olarak ya?am kalitesini etkileyebiliyor. Ayr?ca a??r? terleme ve hijyen sorunlar?n? da beraberinde getiriyor. Gö?üs küçültme ameliyatlar? meme geli?imini tamamlam?? kad?nlarda uygulanabiliyor. 
Meme küçültme ameliyatlar?nda iyile?me ortalama 7 gün içinde sa?lan?yor. 1 gece hastanede yat?? gerektiren operasyon genel anestezi alt?nda yap?l?yor. Ameliyat sonras? gö?üs alt?nda L, I ve ters T harfi ?eklinde izler kalabiliyor. Operasyondan 1 y?l sonra ise bu izler belli belirsiz bir görünüm al?yor. Ayr?ca, meme yap?s?na uygun oldu?u takdirde ya? ald?rma yöntemi uygulanmas? da mümkün. 
Jinekomasti, erkeklerde genetik yatk?nl?k beslenme ya da hormonlar?n dengesizli?i nedeni ile meme dokusu miktar?nda gözüken büyümeye verilen isimdir. Jinekomasti kimi vakalarda tek bir memeyi, kimi vakalarda ise iki meme birbirinden düzensiz olarak farkl? boyutlara ula?abildi?i bilinmekte olup estetik operasyon müdahalesi ile çözümlenebilmektedir. 

 

YORUMLAR

  • 0 Yorum