TOK?'den ev alan 240 ay sonunda 52 milyon TL ödeyecek!

TOK? 240 ay vadeli sat???nda sabit taksit tutar? yerine memur maa?? zam oran? üzerinden 6 ay da bir zam yap?l?nca ayl?k taksit ne kadar olacak?

TOK?'den ev alan 240 ay sonunda 52 milyon TL ödeyecek!

TOK? 240 ay vadeli sat???nda sabit taksit tutar? yerine memur maa?? zam oran? üzerinden 6 ay da bir zam yap?l?nca ayl?k taksit ne kadar olacak?

TOK?'den ev alan 240 ay sonunda 52 milyon TL ödeyecek!
27 Eylül 2022 - 19:56

Yükselen konut fiyatlar? nedeniyle dar gelirli vatanda?lar ev sahibi olmakta zorlanmaya ba?larken Toplu Konut ?daresi Ba?kanl??? TOK? taraf?ndan 250 bin sosyal konut projesinin yap?laca?? ilan edilmi?ti. Cumhurba?kan? Recep Tayyip Erdo?an taraf?ndan aç?klanan kampanya yo?un ilgi görürken konut fiyatlar? hakk?nda ise soru i?aretleri olu?mu?tu.
Konut fiyatlar?n?n belirlenen rakamlar? üzerinden hesaplanan ayl?k taksitlerin sabit olmamas? tepki çekmi?ti. Memur maa? zamm? oran? rakam? kullan?larak her 6 ayda bir zam yap?laca??n?n aç?klanmas? ev sahibi olmak isteyen ki?ileri tereddüde dü?ürmü?tü. Konu hakk?nda bir son dakika aç?klamas? da K?PTA? Genel Müdürü Ali Kurt taraf?ndan yap?ld?.
TOK?'DEN 240AY TAKS?TLE EV ALAN K???LER TOPLAMDA KAÇ TL ÖDEYECEK?
Düzenlenen bas?n toplant?s?nda aç?klama yapan Cumhurba?kan? Erdo?an "Konutlar?m?z?n maliyet fiyatlar? üzerinden yüzde 40 indirim yapt?k. Vatanda?lar?m?z 608 Bin TL olan 2+1 konutlar?m?za ayl?k 2.280 TL’den ba?layan taksitlerle 240 ay vadede sahip olacakt?r. Toplam 850 Bin TL fiyata sahip 3+1 konutlar?m?za ayl?k 3.187 TL’den ba?layan taksitlerle ödenecektir" diyerek konut fiyatlar?n? 3+1 dairelerde 850 bin TL olarak duyurmu?tu.
K?PTA? Genel Müdürü Ali Kurt yapm?? oldu?u de?erlendirmesinde 240 ay vade sonunda 850 bin liral?k daire alan ki?ilerin ödeyecekleri toplam tutar? 52,7 milyon lira olarak hesaplad?. Ev alan ki?ilerin 62 kat fazla para ödeyeceklerini duyurdu.
Ali Kurt art??lar?n ödeyenleri zorlamamas? için asgari ücrete de ayn? oranda zam yap?lmas? gerekti?ini bu durumda asgari ücretin 2024 senesinde 15 bin TL olmas? gerekti?ini savundu.