Tam Kapanma Bankalar Aç?k m?,Kapal? m?,Hangi ??yeri Aç?k Olacak? Muaf Olan Yerler Belli Oldu

Tam kapanma sonras?nda in?aatlar çal??acak m? bankalar aç?k m? kapal? m? olacak 18 gün sürecek kapama n?n detaylar? da belli oldu.

Tam Kapanma Bankalar Aç?k m?,Kapal? m?,Hangi ??yeri Aç?k Olacak? Muaf Olan Yerler Belli Oldu

Tam kapanma sonras?nda in?aatlar çal??acak m? bankalar aç?k m? kapal? m? olacak 18 gün sürecek kapama n?n detaylar? da belli oldu.

Tam Kapanma Bankalar Aç?k m?,Kapal? m?,Hangi ??yeri Aç?k Olacak? Muaf Olan Yerler Belli Oldu
27 Nisan 2021 - 00:21

Cumhurba?kan? Erdo?an, Kabine Toplant?s?'n?n ard?ndan salg?nla mücadelede yeni tedbirleri aç?klad?.
Buna göre; 
29 Nisan 2021 Per?embe ak?am? saat 19.00'dan ba?lay?p, 17 May?s 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek ?ekilde tam kapanmaya geçiliyor.
?ehirler aras? seyahatlerin tamam? izne tabi olacak ve ?ehirler aras? toplu ta??ma araçlar? yüzde 50 kapasiteyle çal??abilecek.
Konaklama tesislerindeki rezervasyonlar, soka?a ç?kma ve ?ehirleraras? seyahat k?s?tlamalar? için istisna te?kil etmeyecektir.
BANKALAR:
Bakanl?k bankalara izin verdi. Ancak s?n?rl? say?da personel ile çal??malar? mümkün olacak. Kalan personel ise evlerde çal??acak.

Soka?a Ç?kma K?s?tlamas?ndan Muaf Yerler Ve Ki?iler Listesi
Soka?a ç?kma k?s?tlamalar?n?n uygulanaca?? günlerde istisna kapsam?nda oldu?unu belgelemek ve muafiyet nedeni/güzergah? ile s?n?rl? olmak kayd?yla;
1.
TBMM üyeleri ve çal??anlar?,
2.
Kamu düzeni ve güvenli?inin sa?lanmas?nda görevli olanlar (özel güvenlik görevlileri dâhil),
3.
Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kurulu?lar? ile i?letmeler (Havalimanlar?, limanlar, s?n?r kap?lar?, gümrükler, karayollar?, huzurevleri, ya?l? bak?m evleri, rehabilitasyon merkezleri, PTT vb.), buralarda çal??anlar ile ibadethanelerdeki din görevlileri,
4.
Acil Ça?r? Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, ?l/?lçe Salg?n Denetim Merkezleri, Göç ?daresi, K?z?lay, AFAD ve afet kapsam?ndaki faaliyetlerde görevli olanlar ve gönüllü olarak görev verilenler,
5.
Kamu ve özel sa?l?k kurum ve kurulu?lar?, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri ile buralarda çal??anlar, hekimler ve veteriner hekimler,
6.
Zorunlu sa?l?k randevusu olanlar (K?z?lay'a yap?lacak kan ve plazma ba???lar? dahil),
7.
?laç, t?bbi cihaz, t?bbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve sat???na ili?kin faaliyet yürüten i? yerleri ile buralarda çal??anlar,
8.
Üretim ve imalat tesisleri ile in?aat faaliyetleri ve bu yerlerde çal??anlar,
9.
Bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi, sulanmas?, i?lenmesi, ilaçlanmas?, hasad?, pazarlanmas? ve nakliyesinde çal??anlar,

10.
Yurt içi ve d??? ta??mac?l?k (ihracat/ithalat/transit geçi?ler dâhil) ve lojisti?ini yapan firmalar ve bunlar?n çal??anlar?,
11.
Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojisti?inde (kargo dahil), yurt içi ve yurt d??? ta??mac?l?k, depolama ve ilgili faaliyetler kapsam?nda görevli olanlar,
12.
Oteller ve konaklama yerleri ile buralarda çal??anlar,
13.
Hayvan bar?naklar?, hayvan çiftlikleri ve hayvan bak?m merkezleri ile bu yerlerin görevlileri ve gönüllü çal??anlar?, 30.04.2020 tarih ve 7486 say?l? Genelgemizle olu?turulan Hayvan Besleme Grubu üyeleri ile sokak hayvanlar?n? besleyecek olanlar,
14.
?kametinin önü ile s?n?rl? olmak kayd?yla evcil hayvanlar?n?n zorunlu ihtiyac?n? kar??lamak üzere d??ar? ç?kanlar,
15.
Gazete, dergi, radyo ve televizyon kurulu?lar?, gazete bas?m matbaalar?, bu yerlerde çal??anlar ile gazete da??t?c?lar?,
16.
Akaryak?t istasyonlar?, lastik tamircileri ve buralarda çal??anlar,
17.
Sebze/meyve ve su ürünleri toptanc? halleri ile buralarda çal??anlar,
18.
Ekmek üretiminin yap?ld??? f?r?n ve/veya unlu mamul ruhsatl? i?yerleri, üretilen ekme?in da??t?m?nda görevli olan araçlar ile buralarda çal??anlar,
19.
Cenaze defin i?lemlerinde görevli olanlar (din görevlileri, hastane ve belediye görevlileri vb.) ile birinci derece yak?nlar?n?n cenazelerine kat?lacak olanlar,
20.
Do?algaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet gösteren büyük tesis ve i?letmeler (rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve do?algaz çevrim santralleri gibi) ile bu yerlerde çal??anlar,
21.
Elektrik, su, do?algaz, telekomünikasyon vb. kesintiye u?ramamas? gereken iletim ve altyap? sistemlerinin sürdürülmesi ve ar?zalar?n?n giderilmesinde görevli olanlar ile servis hizmeti vermek üzere görevde olduklar?n? belgelemek ?art? ile teknik servis çal??anlar?,
22.
Kargo, su, gazete ve mutfak tüpü da??t?m ?irketleri ve çal??anlar?,
23.
Mahalli idarelerin toplu ta??ma, temizlik, kat? at?k, su ve kanalizasyon, karla mücadele, ilaçlama, itfaiye ve mezarl?k hizmetlerini yürütmek üzere çal??acak personeli,
24.
?ehir içi toplu ula??m araçlar?n?n (metrobüs, metro, otobüs, dolmu?, taksi vb.) sürücü ve görevlileri,
25.
Yurt, pansiyon, ?antiye vb. toplu yerlerde kalanlar?n gereksinim duyaca?? temel ihtiyaçlar?n kar??lanmas?nda görevli olanlar,

26.
?? sa?l??? ve güvenli?i ile i? yerlerinin güvenli?ini sa?lamak amac?yla i? yerlerinde bulunmas? gerekli olan çal??anlar (i? yeri hekimi, güvenlik görevlisi, bekçi vb.),
27.
Otizm, a??r mental retardasyon, down sendromu gibi “Özel Gereksinimi” olanlar ile bunlar?n veli/vasi veya refakatçileri,

28.
Mahkeme karar? çerçevesinde çocuklar? ile ?ahsi münasebet tesis edecekler (mahkeme karar?n? ibraz etmeleri ?art? ile),
29.
Yurt içi ve yurt d??? müsabaka ve kamplara kat?lacak olan milli sporcular ile seyircisiz oynanabilecek profesyonel spor müsabakalar?ndaki sporcu, yönetici ve di?er görevliler,
30.
Çal??anlar? in?aat alan?nda bulunan ?antiyede konaklayarak yap?m? devam eden büyük in?aatlar ile buralarda çal??anlar (Bu madde kapsam?nda in?aat ve konaklama ayn? ?antiye alan? içinde ise izin verilir, ba?ka bir yerden çal??anlar?n gelmesine ve ?antiyede kalanlar?n ba?ka bir yere gitmelerine izin verilmez. Çal??ma sadece in?aat alan? ile s?n?rl?d?r.),
31.
Bankalar ba?ta olmak üzere yurt çap?nda yayg?n hizmet a?? olan kurum, kurulu? ve i?letmelerin bilgi i?lem merkezleri ile çal??anlar? (asgari say?da olmak kayd?yla),
32.
ÖSYM taraf?ndan ilan edilen ve di?er merkezi s?navlara kat?laca??n? belgeleyenler (bu ki?ilerin yanlar?nda bulunan e?, karde?, anne veya babadan bir refakatçi) ile s?nav görevlileri,
33.
?l/?lçe Umumi H?fz?ss?hha Kurullar?nca izin verilen, ?ehirleraras? karayollar? kenar?nda bulunan dinleme tesislerinde yer alan yeme-içme yerleri ve buralarda çal??anlar,

34.
Zorunlu müdafi/vekil, duru?ma, ifade gibi yarg?sal görevlerin icras?yla s?n?rl? kalmak kayd?yla avukatlar,
35.
Araç muayene istasyonlar? ve buralarda çal??an personel ile araç muayene randevusu bulunan ta??t sahipleri,
36.
Motorlu ta??t sürücü kurslar?, havac?l?k ve denizcilik kurslar?, özel ula?t?rma hizmetleri mesleki e?itim ve geli?tirme kurslar? ve i? makineleri sürücü e?itim kurslar?na devam eden kursiyerlere yönelik hafta sonlar? düzenlenmesi zorunlu olan direksiyon e?itim s?navlar? ile di?er teorik ve uygulama s?navlar?nda görev alan komisyon görevlileri, usta ö?reticiler ve bu s?navlara girecek kursiyerler,

37.
Milli E?itim Bakanl??? EBA L?SE TV MTAL ve EBA platformunda yay?nlanmak üzere Bakanl??a ba?l? mesleki ve teknik ortaö?retim okul/kurumlar?nda çal??malar? devam eden uzaktan e?itim video çekimi, kurgu ve montaj faaliyetlerini yürütmekte olan ya da söz konusu çal??malar?n koordinasyonunu sa?layan personel,
38.
Durumlar?n? e?itim kurumlar?nca verilecek kurum adresi ile çal??ma/ders program?n? ihtiva eden belge ile belgelendirmeleri ?art?yla, güzergâh ve ilgili saatlerle s?n?rl? olacak ?ekilde Millî E?itim Bakanl???nca örgün e?itim yapmas? uygun görülen e?itim kurumlar?n?n ö?renci/ö?retmen/çal??anlar?n?n,
39.
Apartman/site yönetimince düzenlenen görevli olduklar?na dair belgeyi ibraz etmek ve ikametleriyle görevli olduklar? apartman veya sitelere gidi?-geli? güzergâh?yla s?n?rl? olmak kayd?yla apartman ve sitelerin temizlik, ?s?nma vb. i?lerini yerine getiren görevliler,

40.
?s? yerinde bulunan hayvanlar?n günlük bak?m ve beslenmelerini yapabilmek için ikamet ile i?yeri aras?ndaki güzergâh ile s?n?rl? olmak kayd?yla evcil hayvan sat??? yapan is? yerlerinin sahipleri ve çal??anlar?,