27 Nisan Sal? Tam Kapanma Maddeleri Yeni Genelgesi Yay?nland? m? Muaf Olan Yerler

Cumhurba?kan? Erdo?an taraf?ndan aç?klanan kabine toplant?s? kararlar? belli oldu 29 Nisan dan 17 may?s a kadar sürecek olan tam kapanma genelgesi merakla beklenirken Tam kapanma maddeleri ile muaf olanlarda belli oldu Soka?a ç?kma yasa?? ne zaman ba?l?yor aç?kland?. 27 nisan sal? günü merakla tam kapanma genelgesi bekleniyor.

27 Nisan Sal? Tam Kapanma Maddeleri Yeni Genelgesi Yay?nland? m? Muaf Olan Yerler

Cumhurba?kan? Erdo?an taraf?ndan aç?klanan kabine toplant?s? kararlar? belli oldu 29 Nisan dan 17 may?s a kadar sürecek olan tam kapanma genelgesi merakla beklenirken Tam kapanma maddeleri ile muaf olanlarda belli oldu Soka?a ç?kma yasa?? ne zaman ba?l?yor aç?kland?. 27 nisan sal? günü merakla tam kapanma genelgesi bekleniyor.

 27 Nisan Sal? Tam Kapanma Maddeleri Yeni Genelgesi Yay?nland? m? Muaf Olan Yerler
27 Nisan 2021 - 00:32

Erdo?an, 17 May?s sabah 05.00'e kadar kesintisiz soka?a ç?kma k?s?tlamas? uygulanaca??n? söyledi.

Erdo?an, bugün düzenlenen kabine toplant?s?n?n ard?ndan yapt??? aç?klamada, "29 Nisan 2021 Per?embe ak?am? saat 19.00'dan ba?lay?p 17 May?s 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek ?ekilde tam kapanmaya geçiyoruz. Bu dönemde kesintisiz soka?a ç?kma k?s?tlamas? uygulanacak" dedi.

17-23 Nisan haftas?nda illere göre vaka say?s? kaç oldu?
Uygulaman?n detaylar?na ili?kin önümüzdeki saatlerde ?çi?leri Bakanl???'n?n genelge yay?mlamas? bekleniyor.

Milli E?itim Bakanl???, tüm e?itim ve ö?retim kurumlar?nda 17 May?s'a kadar yüzyüze e?itime ara verildi?ini ve uzaktan e?itime geçildi?ini aç?klad?.

Haberin ba?l???n? atlay?n ve okumaya devam edin
Bunlar da ilginizi çekebilir
?stanbul
Covid: Türkiye'de tam kapanma gündeme gelir mi, artan vaka say?lar?n? dü?ürmek için hangi önlemler al?nmal??

Avrupa'da 2021 yaz sezonunu kurtaracak kararlar zaman?nda al?nabilecek mi?
TTB'nin 'Yönetemiyorsunuz, Tükeniyoruz' eyleminden bir foto?raf (15 Eylül 2020)
Türk Tabipleri Birli?i, Türkiye'de pandeminin 6. ay?nda hangi tespit ve önerilerde bulunuyor?
KORONA
Covid: Türkiye'de k?s?tlamalar neden etkili olam?yor?

Bakanl?k aç?klamas?nda, "Okullarda 3 May?s 2021 sonras?nda yap?lmas? planlanan dönem s?navlar? 17 May?s 2021 tarihi sonras?na ertelenmi?tir" dedi.

Yeni k?s?tlamalar neler?
Erdo?an'?n aç?klamalar?na göre, getirilen yeni düzenlemeler ?öyle:

?çi?leri Bakanl??? genelgesinde belirtilen üretim, imalat, g?da, temizlik, sa?l?k gibi alanlarda istisna tutulan kurulu?lar hariç, tüm i? yerleri faaliyetlerine ara verecek.
Yeme içme sektöründe sadece paket servisle hizmet verilebilecek.
?ehirler aras? seyahatlerin tamam? izne tabi olacak.
?ehirler aras? toplu ta??ma araçlar? yüzde 50 kapasiteyle çal??abilecek.
Konaklama tesislerindeki rezervasyonlar, soka?a ç?kma ve ?ehirler aras? seyahat k?s?tlamalar? için istisna te?kil etmeyecek.
Anaokulu, kre?, 8'inci ve 12'nci s?n?flar dahil, tüm kurumlarda yüz yüze e?itime ara verilecek.
Tüm s?navlar ertelenecek.
Zincir marketler pazar günleri kapal? olacak, di?er günlerde belirlenen saatlerde hizmet vermeyi sürdürecek.
Hizmetlerini sürdürecek olan kamu kurumlar?ndaki personel uzaktan veya dönü?ümlü çal??maya yönlendirilecek.
Uzaktan çal??an kamupersoneli de soka?a ç?kma s?n?rlamas?na tabi olacak.
Erdo?an, tar?m sektöründe çal??anlar?n faaliyetlerini salg?n tedbirlerine uygun ?ekilde yürütebilmesi için gereken düzenlemelerin yap?laca??n? da sözlerine ekledi.Cumhurba?kan? Erdo?an, ?ehirler aras? seyahatlerin tamam?n?n izne tabi olaca??n? ve ?ehirleraras? seyahatlarde toplu ta??ma araçlar?n?n yüzde 50 kapasite ile çal??aca??n? belirtti.

Erdo?an, Avrupa'da aç?lma sürecinin ba?lad???n? vurgulayarak, Türkiye'nin geride kalmamas? için vaka say?lar?n? 5 binin alt?na çekmesi gerekti?ini sözlerine ekledi.

Erdo?an, "Aksi halde a??r bir fatura ile kar?? kar??ya gelmemiz kaç?n?lmaz olacakt?r" dedi.