Bakan Berat Albayrak Yeni Ekonomik Kararlar? Aç?klad?,Enflasyon ile Mücadele'de Al?nan Kararlar ?ndirimler Faizler

Enflasyonla mücadele program? yeni kararlar aç?klan?yor Hazine ve Maliye Bakan? al?nan yeni kararlar? kamuoyuna aç?kl?yor.2018 Ekim ay?ndan itibaren yeni kararlar vatanda?a nefes ald?racak.

Bakan Berat Albayrak Yeni Ekonomik Kararlar? Aç?klad?,Enflasyon ile Mücadele'de Al?nan Kararlar ?ndirimler Faizler

Enflasyonla mücadele program? yeni kararlar aç?klan?yor Hazine ve Maliye Bakan? al?nan yeni kararlar? kamuoyuna aç?kl?yor.2018 Ekim ay?ndan itibaren yeni kararlar vatanda?a nefes ald?racak.

Bakan Berat Albayrak Yeni Ekonomik Kararlar? Aç?klad?,Enflasyon ile Mücadele'de Al?nan Kararlar ?ndirimler Faizler
09 Ekim 2018 - 15:32

Artan döviz kuru sonras?nda artan enflasyon için hükümet kanad?ndan bir hamle daha geldi.Bugün Bakanlar ?? adamlar? ile birlikte yeni ekonomik kararlar? aç?klad?lar.Ma?aza zinciri bir çok firma 50 üründe %10 indirime gitti.Özellikle Elektrik ve Do?algaz zamm? ile alakal? y?l sonuna kadar zam olmayaca?? aç?kland?.

Hazine ve Maliye Bakan? Berat Albayrak'?n ?stanbul Kongre Merkezi'nde "Enflasyonla Topyekûn Mücadele Program?"n? aç?kl?yor.

?? dünyas?n?n önemli simalar? da program?n aç?kland??? merkezde bulunuyor. 

?? dünyas? temsilcileri, Bakan Albayrak'?n konu?mas? öncesinde k?sa de?erlendirmelerde bulunuyor...

TBB Ba?kan? Ayd?n: Finans sa?lamaya devam edece?iz

Program?n aç?l?? konu?mas?n? yapan Türkiye Bankalar Birli?i (TBB) Ba?kan? Hüseyin Ayd?n, “Bankalar olarak ekonominin finansman? için kaynak bulmaya ve finans sa?lamaya devam edece?iz. Nominal faiz hadlerinin daha a?a?? seviyede olmas? için çal??malar?m?z? sürdürece?iz” dedi.

MÜS?AD Ba?kan? Kaan:  Üzerine dü?en görevi yapmaya haz?r?z

MÜS?AD Ba?kan? Abdurrahman Kaan, "MÜS?AD üzerine dü?en görevi yapmaya haz?rd?r. Ekonomi yönetimimizin enflasyonla topyekun mücadele sonuna kadar destekledi?imizi ifade etmek istiyorum" dedi.

TÜS?AD Ba?kan? Bilecik: ?ki ad?m önemli; s?k? para ve maliye politikas?

TÜS?AD Ba?kan? Erol Bilecik ise konu?mas?nda ?unlar? söyledi: Enflasyonla Mücadele Program?, zorlu dönemden ç?k???n en önemli hamlesidir. ?? dünyas? olarak bu program?n ba?ar?s? için fazlas?yla sorumluluk almaya, görevimizi yerine getirmeye haz?r?z. Enflasyonun dü?ürülmesi için en önemli iki ad?m, s?k? para politikas? ve bunu destekleyecek tasarruf tedbirlerini içeren maliye politikas?n?n sürdürülmesidir. Sürdürülebilir güven ortam?n?n d?? ili?kilerde de?eri bir hayli yüksektir, etkili bir d?? politika ekonomimizi fazlas?yla güçlendirecektir

Tar?m ürünleri için al?nan kararlar

Ucuz Et Projesi'nin devam edece?ini aç?klayan Tar?m Bakan? Bekir Pakdemirli ise, enflasyonla mücadele kapsam?nda bugünden geçerli al?nan kararlar? ?u ?ekilde aç?klad?;
"Gübrede 35 ürüne yüzde 10 indirim yap?lacak. Çaykur zam yapmayacak. Sulama ürünlerine yönelik yüzde 10 indirime gidilecek. Et ve Süt Kurumu 10 üründe yüzde 10 indirim yapt?, Atatürk Orman Çiftli?i 14 üründe yüzde 10 indirim yapt?. S?? ve toz gübreyle yemde yüzde 10 indirim yap?ld?. TMO pirinci yüzde 20-40 indirimle aras?nda satmaya devam edecek. Carrefour, B?M, ?ok, Migros ve Metro 50 üründe iki ay süreyle yüzde 10 indirim yapacak."

??letmelere yeni finansman deste?i

Sanayi Bakan? Mustafa Varank'?n konu?mas?ndan sat?r ba?lar? ?öyle: Ba?l? kurumlar?m?zla birlikte elimizdeki tüm araçlar? seferber ediyoruz. Öncelikle finansman destek program?n? hayata geçiriyoruz. ??letmelerin TL cinsi kredilerinde yüzde 14'e kadar finansman deste?i verece?iz. ?hracat yapacak olan KOB?’lere 200 bin dolara kadar 180 gün vadeli libor oran?nda yeni bir destek veriyoruz. 3 milyar liral?k finansman eri?im sa?lanm?? olacak. KOSGEB borçlar? 1 y?l ertelenecek. KOSGEB taraf?ndan destek karar? al?nan üç farkl? programla toplamda 1 milyar liral?k makine ve teçhizat yat?r?m?na %25’e kadar ilave destek sa?layaca??z. Cari aç??a neden olan ürünler için yerlile?tirme program? kapsam?ndaki ikinci ça?r?m?zda, en az 1,5 milyar liral?k yeni yat?r?ma destek verece?iz.

"Emekçiyi de ve i?vereni de enflasyona ezdirmeyece?iz"

Aile Çal??ma ve Sosyal Bakan? Zehra Zümrüt Selçuk, ise ?unlar? söyledi; 
"Emekçileri enflasyon kar??s?nda ezdirmedik, ezdirmemeye devam edece?iz. ??vereni de koruyaca??z. ??vereni desteklemek için politikalar geli?tirmeye devam edece?iz. Yap?sal reformlar konusunda enflasyonla mücadeleye destek verece?iz. Birçok reform paketi program?n içinde yer alacak. ?stihdam? destekleyecek yeni programlar da aç?klayaca??z. K?sa çal??ma ödene?ini yak?n zamanda planl?yoruz."

Albayrak: Yüzde 10 indirim kampanyas? ba?lat?yoruz

?? dünyas? temsilcileri ve Bakanlar?n ard?ndan Hazine ve Maliye Bakan? Berat Albayrak aç?klamalarda bulunuyor.

Albayrak'?n aç?klamalar?ndan sat?r ba?lar? ?u ?ekilde;

- Bugün aç?klayaca??m?z programla yat?r?mc? güvenini çok daha ileriye ta??yaca??z.

- Spekülatif ataklar a?ustos ve eylül ay? ile birlikte püskürtülmü?tür.

- Aksiyon ve ad?mlar?m?z ile yürütülen etkin para politikas?, kapsaml? YEP ile birlikte piyasan?n beklentileri büyük ölçüde kar??lanm??t?r, olu?turulmak istenen endi?e havas?na izin verilmemi?tir.

- Yat?r?mc? güvenini çok daha ileriye ta??yaca??z.

- Önümüzdeki sürecin ilk faz? olan dengelenme süreci ba?lam??t?r.

- Kurdaki oynakl?k yava? yava? geride b?rak?ld?, ?imdi s?ra fiyatlamalarda dengelenmeyi sa?lamakt?r.

- Bu ataklar?n özellikle kurda neden oldu?u oynakl??a kar?? al?nan tedbirlerle belirsizlik ve dalgalanma dizginlenmi? ve spetülatif ataklar püskürtülmü?tür.

- Olu?an bu köpü?ün art?k dengelenme süreciyle birlikte a?a?? yöne inme sürecinin ba?lamas? gerekiyor.

- Eylül ay? enflasyon rakamlar? uzmanlar? da ?a??rtacak bir oranda piyasa beklentileri üzerinde gerçekle?ti, hiç kimse beklemiyordu, köpü?ün neticesiyle kar?? kar??ya kald?k.

- Fiyatlarda normalle?menin sa?lanaca?? bir sürece giriyoruz.

- Ekonomi anlay???m?z?n temelinde insan var.

- Bizim ekonomi anlay???m?zda topyekün milletçe kazanmak var.

- Bugün spekülatif ataklarla fiyatlarda olu?an bu tablo kimsenin ç?kar?na de?il.

- Bugün bu ortamda kar art?rma amac?yla yap?lacak her giri?im k?sa soluklu, yak?n gelecekte çok daha büyük zararlar? beraberinde geçirecek ad?mlar olacakt?r.

- Son bir haftad?r ileti?ime geçti?imiz tüm payda?lar?m?z ta??n alt?na elini koymay? bir ülke vazifesi olarak gördü.

- Tam payda?lar?n birlikte kazand??? bir tabloyu el birli?iyle olu?turaca??z.

- Enflasyonla mücadele, fiyat istikrar? tek ba??na kurumlar?n, bakanl?klar?n ya da devletlerin yürütebilece?i bir mücadele de?ildir, 81 milyonun omuz verece?i bir mücadele olmazsa hep bir taraf? eksik ve yar?m kalacakt?r.

- Bu hareketin firmalar?m?z? zora sokmamas?, i?sizli?in artamamas? için neler yap?labilir, bunlar? çal??t?k.

- Kamu olarak bizler de ne yapaca??m?z? tüm bu çerçevede çal??t?k.

- Tüm ekip olarak tüm üretim, hizmet, tedarik ve perakende zincirlerindeki firmalar?m?zla görü?me yapt?k, bu görü?melerde büyük bir destek ve sahiplenme gördük.

- Tüm firmalar?m?zdan asgari yüzde 10 indirim yapmalar? ve bu indirimi y?l sonuna kadar sürdürmeleri konusunda mutab?k kald?k.

- Kat?lanlardan mutluluk duyduk, kat?lmayanlara da bir ?ey diyemeyiz, zorunluluk yok.

- Buna kat?lan tüm firmalar?m?z belirlenen logo ile birlikte asgari yüzde 10 indirim uygulayacaklar?n? taahhüt ettiler.

- Bu yüzde 10 alt limit, bunun üzerine ne kadar ç?karlarsa destekleri o kadar fazla olur.

- Y?l sonu indirim dönemi, zaten bu indirimler yap?l?yor falan de?il, bu logo ile mücadele kapsam?nda yans?t?lacak indirimler halihaz?rda yap?lmas?na kadar verilen indirim kampanyalar?na ek olacak.

- Burada enflasyon sepetinde bulunan ürünlerin tüm markalar? var.

- Bu mücadeleye sahip ç?k?n, omuz verin.

- Bu kapsamda bir internet sitesi kurduk.

Elektrik ve do?algaza zam yok

- Tüm kurum ve payda?larla güçlü bir koordinasyon ortaya koyduk.

- Öncelikli olarak yine küresel olarak çok büyük bir de?i?im süreci olmad??? sürece elektrik ve do?al gaza y?l sonuna kadar zam yapmayaca??z.

- Bekleyen KDV iade ödenme süreçlerini çok ciddi h?zland?rarak y?l sonuna kadar neticelendirmeyi taahhüt ediyoruz.(dünya)

YORUMLAR

  • 0 Yorum