Türkiye ile Yunanistan Aras?nda ki ?stik?afi Görü?me Sona Erdi,Yunanistan'dan Türkiye'ye Aç?klama Geldi

Türkiye ile Yunanistan aras?nda 5 y?lda bir gerçekle?en istik?afi görü?meler dün ak?am sona erdi.Ayr?ca Yunanistan Cumhurba?kan? Recep Tayyip Erdo?an hakk?nda bir yorumda bulundu.

Türkiye ile Yunanistan Aras?nda ki ?stik?afi Görü?me Sona Erdi,Yunanistan'dan Türkiye'ye Aç?klama Geldi

Türkiye ile Yunanistan aras?nda 5 y?lda bir gerçekle?en istik?afi görü?meler dün ak?am sona erdi.Ayr?ca Yunanistan Cumhurba?kan? Recep Tayyip Erdo?an hakk?nda bir yorumda bulundu.

Türkiye ile Yunanistan Aras?nda ki ?stik?afi Görü?me Sona Erdi,Yunanistan'dan Türkiye'ye Aç?klama Geldi
26 Ocak 2021 - 19:57

Son aylarda tansiyonun yükseldi?i Ankara-Atina hatt?nda dün kritik bir geli?me ya?and?… ?ki kom?u ülke aras?ndaki istik?afi görü?meler yakla??k 5 y?l?n ard?ndan dün ?stanbul’da gerçekle?tirildi. Cumhurba?kanl??? Dolmabahçe Çal??ma Ofisi’nde saat 11:00 sular?nda ba?layan görü?me 14:30’da tamamlan?rken bugün Yunan bas?n? görü?menin detaylar?n? ve sonuçlar?n? okurlar?na duyurdu.

Yunanistan’?n çok okunan gazetelerinden Kathimerini’nin ?ngilizce edisyonu olan eKathimerini, Yunan diplomatik kaynaklara dayand?rd??? haberde görü?menin detaylar?n? ve Yunanistan’?n beklentilerini aktard?.

Haberde, “Yunanistan, pazartesi günü tekrar ba?layan istik?afi görü?melerin devam edebilmesi için Türkiye’den önemli ilerleme için somut ad?mlar bekliyor” ifadesi yer ald?.

Diplomatik kaynaklar?n aktard???na göre Atina yönetiminin ilerleme ve iyile?me görmek istedi?i alanlar ise, “Türkiye’nin Ege’deki provokasyonlar?n?n sona ermesi”, “Ankara’n?n sava? tehdidini (casus belli) sonland?rmas?” ve “Türkiye’nin uluslararas? yasalara uymas?” yer al?yor.YUNAN YORUMU: “ERDO?AN’IN ?STE??”

Kathimerini’nin Yunanca yay?n yapan edisyonunda ise Yunanistan ile Türkiye aras?ndaki görü?melerin yerinin son anda de?i?ti?ini yazd?. Gazete, görü?menin öncelikle Swissotel’de gerçekle?ece?ini fakat daha sonra Cumhurba?kanl??? Dolmabahçe Çal??ma Ofisi’ne al?nd???n? belirtirken, Cumhurba?kanl??? Sözcüsü ?brahim Kal?n’?n kat?lmas?n?n da Cumhurba?kan? Erdo?an’?n ili?kilerin iyile?mesi konusunda hevesli oldu?u yönünde yorumland?.

Gazete gelecek görü?menin ?ubat sonunda ya da Mart ay? ba??nda Atina’da gerçekle?ece?ini yazarken, “Kesinlikle AB Zirvesi’nden önce olacak zira iki ülkenin iyi ili?kiler geli?tirme konusunda ilerlemeye devam etti?inin mesaj? verilmek isteniyor” yorumunu payla?t?.


AVRUPA B?RL???: MESAJI ALDIK

Öte yandan AB D??i?leri Bakanlar?, Belçika’n?n ba?kenti Brüksel’de dün topland?. AB D??i?leri Konseyi kapsam?nda yap?lan toplant? sonras?nda AB D?? ?li?kiler ve Güvenlik Politikalar? Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Ba?kan Yard?mc?s? Josep Borrell ele al?nan konulara ili?kin bir bas?n toplant?s? düzenledi.

Borrell, “Türkiye ile ili?kilerimizi de ele ald?k. Son Konsey kararlar? ile Türkiye’nin mesaj?n? not ettik ve jestleri gördük. Türkiye ile ili?kileri geli?tirmek ve i?birli?ini sürdürmek için ileti?imde kalman?n gerekli?inin alt? çizildi. Bugün Türkiye ve Yunanistan aras?nda istik?afi görü?meler ba?lad?. Bu görü?meleri destekliyoruz. K?br?s sorununun da Birle?mi? Milletler (BM) kapsam?nda çözülmesini destekliyoruz. AB olarak K?br?s görü?melerine gözlemci olarak davet edildik. Geli?meleri gelecek haftalarda yak?ndan izlemeye devam edece?iz” aç?klamas?n? yapt?.

YORUMLAR

  • 0 Yorum