ÖSYM 2020 Yeni S?nav Tarihleri Aç?kland? LYS-YKS Üniversite S?navlar? Ertelendi mi Ne Zaman ?

Korona virüsü nedeniyle bir çok s?nav ertelendi ÖSYM den yap?lan aç?klama göre 2020 y?l? s?nav tarihleri de?i?tirildi. LYS ve YKS s?navlar? ne zaman ertelendi mi TYT AYT ayn? tarihde mi olacak aç?klama gelmedi.

ÖSYM 2020 Yeni S?nav Tarihleri Aç?kland? LYS-YKS Üniversite S?navlar? Ertelendi mi Ne Zaman ?

Korona virüsü nedeniyle bir çok s?nav ertelendi ÖSYM den yap?lan aç?klama göre 2020 y?l? s?nav tarihleri de?i?tirildi. LYS ve YKS s?navlar? ne zaman ertelendi mi TYT AYT ayn? tarihde mi olacak aç?klama gelmedi.

ÖSYM 2020 Yeni S?nav Tarihleri Aç?kland? LYS-YKS Üniversite S?navlar? Ertelendi mi Ne Zaman ?
19 Mart 2020 - 10:54

ÖSYM, koronavirüs tedbirleri kapsam?nda 9 s?nav?n tarihini erteledi.

ÖSYM'den yap?lan aç?klamada ?öyle denildi:


Koronavirüs (Covid-19) salg?n?n?n ülkemizde yay?lmas?n?n önlenmesine yönelik al?nan tedbirler kapsam?nda ÖSYM Yönetim Kurulu taraf?ndan;

29 Mart 2020 tarihinde yap?lmas? planlanan 2020 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Ö?renci Aday Belirleme S?nav?n?n (2020-MSÜ) 3 May?s 2020 tarihinde,

4 Nisan 2020 tarihinde yap?lmas? planlanan 2020 Diyanet ??leri Ba?kanl??? Mesleki Bilgiler Seviye Tespit S?nav?n?n (2020-D?B-MBSTS) 3 Ekim 2020 tarihinde,

12 Nisan 2020 tarihinde yap?lmas? planlanan 2020 Yabanc? Dil Bilgisi Seviye Tespit S?nav?n?n (2020-YDS/1) 17 May?s 2020 tarihinde,

18 Nisan 2020 tarihinde yap?lmas? planlanan 2020 Elektronik Yabanc? Dil S?nav?n?n (2020 e-YDS/4 Farsça) 2 May?s 2020 tarihinde,

19 Nisan 2020 tarihinde yap?lmas? planlanan 2020 Elektronik Yabanc? Dil S?nav?n?n (2020 e-YDS/5 ?spanyolca/?talyanca) 16 May?s 2020 tarihinde,

26 Nisan 2020 tarihinde yap?lmas? planlanan 2020 Engelli Kamu Personeli Seçme S?nav?n?n (2020-EKPSS) 20 Eylül 2020 tarihinde,

3 May?s 2020 tarihinde yap?lmas? planlanan 2020 Akademik Personel ve Lisansüstü E?itimi Giri? S?nav?n?n (2020-ALES/1) 10 May?s 2020 tarihinde,


16 May?s 2020 tarihinde yap?lmas? planlanan 2020 ?? Sa?l??? ve Güvenli?i Genel Müdürlü?ü ?? Yeri Hekimli?i ve ?? Güvenli?i Uzmanl??? S?nav?n?n (2020-?SG/1) 29 A?ustos 2020 tarihinde,

20 Eylül 2020 tarihinde yap?lmas? planlanan 2020 Akademik Personel ve Lisansüstü E?itimi Giri? S?nav?n?n (2020-ALES/2) 16 A?ustos 2020 tarihinde
yap?lmas?na karar verilmi?tir. 2020 ÖSYM S?nav Takvimi güncellenerek https://www.osym.gov.tr internet adresinden yay?mlanm??t?r. Koronavirüs (Covid-19) pandemisi sürecinde Devletimizin konuya ili?kin alm?? oldu?u ve alaca?? kararlar çerçevesinde Kurumumuz taraf?ndan yap?lmas? planlanan s?navlarla ilgili adaylar?m?za ve kamuoyuna bilgilendirme yap?lacakt?r.