2020 Y?l? LGS ve YKS S?nav? Tarihi Ne Zaman De?i?icek mi Okullar Ne Zaman Aç?l?yor Belli Oldu

Milli e?itim bakan? Ziya Selçuk milyonlarca ö?rencinin bekledi?i 2020 y?l? üniversite s?nav? ve liseye geçi? s?nav? olan LGS vs YKS s?nav?n?n ne zaman yap?laca??n? aç?klad?.4 may?s pazartesi günü yap?lacak olan cumhurba?kanl??? kabine toplant?s?nda tarihin belli olaca??n? aç?klad?. Cumhurba?kn? Erdo?an YKS ve LGS s?nav? ne zaman yap?lacak aç?klad?.

2020 Y?l? LGS ve YKS S?nav? Tarihi Ne Zaman De?i?icek mi Okullar Ne Zaman Aç?l?yor Belli Oldu

Milli e?itim bakan? Ziya Selçuk milyonlarca ö?rencinin bekledi?i 2020 y?l? üniversite s?nav? ve liseye geçi? s?nav? olan LGS vs YKS s?nav?n?n ne zaman yap?laca??n? aç?klad?.4 may?s pazartesi günü yap?lacak olan cumhurba?kanl??? kabine toplant?s?nda tarihin belli olaca??n? aç?klad?. Cumhurba?kn? Erdo?an YKS ve LGS s?nav? ne zaman yap?lacak aç?klad?.

2020 Y?l? LGS ve YKS S?nav? Tarihi Ne Zaman De?i?icek mi Okullar Ne Zaman Aç?l?yor Belli Oldu
04 Mayıs 2020 - 19:53

Bilim Kurulu'nun 14 kural?na ben de uymaya çal???yorum. Biraz benim aç?mdan uymak zor. Özellikle düzenli uyku aç?s?ndan sorunumuz var. Günde 20 saate yak?n mesaimiz var. Sürekli d??ar?da olmak zorunday?z. Arkada?lar?m?z stüdyolarda, meslek liselerinde, B?LSEM'lerde 10 binlerce arkada??m?z aktif olarak çal???rken bizim evde kalmam?z zor. Elimizden gelen titizli?i gösteriyoruz.

2020 YILI LGS VE YKS SINAVI TAR?H? NE ZAMAN BELL? OLDU


Cumhurba?kan? Erdo?an YKS üniversite s?navlar?n?n 27-28 Haziran günü LGS s?nav?n?n da 20 haziran günü yap?laca??n? aç?klad? 

Bizim konumuz LGS, YKS YÖK ile ilgili. Pazartesi ak?am? bununla ilgili aç?klama olacak. Bu mesele MEB'in kendi içinde karar verdi?i bir süreç de?il art?k. Mesela 7 Haziran'? MEB kendi belirledi. Fakat art?k görü? al??veri?i yap?larak karar verilmesi gereken bir ?ey. Bu durum ola?anüstü bir durum. Bilim kurulu ne diyecek, di?er sektörlerdeki durum nedir, tüm bunlar? ele alarak verilmesi gereken bir karar. Pazartesi yap?lacak toplant? sonras? ç?kacak bir karar.Bizim okullar?m?z aç?k. Ö?retmenlerimiz haz?r ama açm?yoruz. Çocuklar?m?z? riske atmak istemiyoruz. LGS'de bir riski göze almay?z. Her çocu?umuz bize emanet. Hiçbirini riske atmak gibi bir s?k?nt?n?n içinde olmayaca??n?z? bilmek isteriz.


Stadyum i?i, i?in biraz magazin k?sm?. Birkaç yüz ki?inin yapt??? bir s?nav. Biz çok imkâna sahibiz. Bu çerçevede her bir s?n?fta kaç ö?renci olacak, mesafe ne olacak, dezenfektan malzemeleri ö?retmenlerin rolleri ne olacak, okul bahçesindeki durum nas?l olacak, iki s?nav aras?ndaki bo?luk nas?l de?erlendirilecek bunlarla ilgili senaryolar çal??t?k.

Ö?retmenlerimizden, il müdürlerimizden, somut olarak similasyonlar istedik. Filanca ilçeyi pilot olarak alal?m, kaç ö?rencimizi nas?l yerle?tiriyoruz, ne tür sorunlar ç?k?yor, bunu nas?l çözüyoruz? Bununla ilgili çal??malar sürüyor. LGS'nin yap?lmamas? söz konusu de?il.

Biz ara?t?rma da yap?yoruz. Çocuklar?m?z?n ölçme de?erlendirme aç?s?ndan durumu nedir? Buna bakt???m?zda ?u kadarl?k e?itime ihtiyaç var diyebilece?iz. Bunun süresi kaç hafta olur, bölgesel farkl?l?klarla eksiklerini tamamlamaya yönelik.

Her hafta il müdürlerimizle toplant? yap?yoruz. Ö?retmenlerimizle desten yaz?yorlar. ?l müdürlerimizle ?unu konu?uyoruz. Telafi bölgelere göre de?i?ir. Telafi ihtiyaçlar? konusunda çal??malar? devam ettiriyoruz. Bölgesel ihtiyaçlar dikkate al?nacak. 

Korona asl?nda bir genel tablo dünya aç?s?ndan. Biz LGS'de örnek sorular yay?nl?yoruz. Yeni nesil soru yazmak uzmanl?k istiyor. Türkiye'nin en yüksek bilgi birimine sahip uzmanlar soru haz?rl?yor. Bu sorular koronayla ilgilidir. Temizlikle, özdenetim, stresle ba? etme bu tür durumlarda kendimizi koruman?n yollar?yla ilgili biz bu içerikleri sistemin içerisine yediririz.

SINIF DA KALMA GEÇME OLACAK MI ?

S?n?fta kald?n?z demek kolay. ?kinci dönem daha iyi çal??acakt?m diyebilir çocuklar. Çocuklar?n elinden bu hakk? almak istemiyoruz. S?n?f geçme kolayla??yor de?il. Buna çocu?un ruh sa?l???, toplumun morali aç?s?ndan da bakmak laz?m. önemli olan MEB'in çal??mas? ödevini yapmas?. Biz gerekeni yapaca??z diyerek topluma deklarasyonda bulunuyoruz. Çocu?umuz devams?zl?ktan kalmad?ysa biz onun birinci dönem notunu geçerli say?yoruz. Bu isterse üniversite s?nav?na girecek ö?renci için olsun. Sorumluluk s?navlar?n?n yap?lmas? suretiyle çocu?umuzun eksi?ini giderir hak kayb?n? önleriz. Sonra eksikliklere bakar?z, neler yapabiliriz diye çal???yoruz. Temel e?itimde de bu böyle. Veli s?n?f tekrar? isterse, geli?imsel olarak f?rsat tan?mak isterse bu da olabilir.