MEB Lise 1,2,3 Yeni S?navlar? Ertelendi mi,MEB Yeni s?nav Tarihini Aç?klad?!

Ülkemizde de vaka say?s? zirvelere ç?kan Corona Virüs Milyonlarca ki?iye bula?t?.Bugün ki vaka say?s? 26 bini geçti?i ve vaka say?s? çok artt??? için Milli E?itim Bakan? Ziya Selçuk 9,10,11 ve 12 s?n?flar?n 2.dönem 2.s?navlar? hakk?nda önemli bir aç?klama yapt?.S?navlar erteleniyor mu?

MEB Lise 1,2,3 Yeni S?navlar? Ertelendi mi,MEB Yeni s?nav Tarihini Aç?klad?!

Ülkemizde de vaka say?s? zirvelere ç?kan Corona Virüs Milyonlarca ki?iye bula?t?.Bugün ki vaka say?s? 26 bini geçti?i ve vaka say?s? çok artt??? için Milli E?itim Bakan? Ziya Selçuk 9,10,11 ve 12 s?n?flar?n 2.dönem 2.s?navlar? hakk?nda önemli bir aç?klama yapt?.S?navlar erteleniyor mu?

MEB Lise 1,2,3 Yeni S?navlar? Ertelendi mi,MEB Yeni s?nav Tarihini Aç?klad?!
23 Mart 2021 - 21:15

MEB SON DAK?KA: SINAVLAR ERTELEND?!

MEB, haz?rl?k, 9, 10, 11. s?n?f ö?rencilerinin 29 Mart'tan itibaren ba?lat?lmas? planlanan s?navlar?n?n 3 May?s'tan itibaren yap?laca??n? bildirdi.

SINAVLAR ?LE ?LG?L? GEL??MELER...

Milli E?itim Bakan? Ziya Selçuk imzas?yla illere yaz? gönderildi.
S?navlar 8 Mart 2021 tarihinde ba?lad?. 8 Mart tarihinden itibaren 3 haftay? geçmeyecek ?ekilde s?navlar?n takvimi planland?.

2.SINAVLAR NE ZAMAN?

2020-2021 e?itim ve ö?retim y?l?n?n birinci dönemine ili?kin s?navlar?n? tamamlam?? olan okullar ikinci dönemin birinci s?navlar?n? 8-26 Mart 2021 tarihlerinde, birinci döneme ili?kin s?navlar? yapamam?? olan okullar ikinci dönemin birinci s?navlar?n? 29 Mart-16 Nisan 2021 tarihleri aras?nda tamamlayacak.
Birinci döneme ili?kin i? ve i?lemler 26 Mart Cuma gününe, sorumluluk s?navlar?na ili?kin tüm i? ve i?lemler ise 31 Mart Çar?amba gününe kadar e-Okul sistemine i?lenerek tamamlanacak.

SINAVLAR ?PTAL M??

MEB'den gelen son dakika aç?klamas?na göre, haz?rl?k, 9, 10, 11. s?n?f ö?rencilerinin 29 Mart'tan itibaren ba?lat?lmas? planlanan s?navlar?n?n 3 May?s'tan itibaren yap?laca??n? bildirdi.

M?LL? E??T?M BAKANI SELÇUK AÇIKLAMALARDA BULUNMU?TU

Milli E?itim Bakanl???, normalle?me süreci ba?lang?c?nda yüz yüze e?itime dair kritik aç?klamada bulundu ve s?navlara ili?kin detaylar? aç?klad?. Buna göre; Ortaö?retim kurumlar?nda sorumluluk s?navlar? ile birinci döneme ili?kin yap?lamayan s?navlar, e?itim kurumlar?nda yüz yüze olacak. S?navlar?n takvimi 8 Mart Pazartesi gününden itibaren üç haftay? geçmeyecek ?ekilde e?itim kurumu alan zümre ba?kanlar? kurulunca belirlenip planlanacak. E?itim kurumu müdürlüklerince gerekli tedbirler al?narak s?navlar?n uygulanmas? sa?lanacak. Birinci döneme ili?kin i? ve i?lemler 26 Mart Cuma gününe, sorumluluk s?navlar?na ili?kin tüm i? ve i?lemler ise 31 Mart Çar?amba gününe kadar e-Okul sistemine i?lenerek tamamlanacak.

Bakan Selçuk, çekimleri ?stanbul Sultanahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Cumhuriyet E?itim Müzesi'nde yap?lan ve CNN Türk Televizyonu'nda yay?nlanan 5N1K Program?'na kat?larak e?itim gündemine ili?kin de?erlendirmelerde bulundu.

YORUMLAR

  • 0 Yorum