2020 Okullar Ne Zaman Aç?lacak Yaz Tatili K?salacak m? Telafi E?itim Kaç Ay Olacak 4 May?s Pazartesi Okul Var m? ?

Tüm dünyay? saran korona virüsü nedeniyle okullar ülkemizde de 1 aydan fazla kapal? durum da son verilen tatile göre 4 may?s pazartesi günü tatil bitiyor Milyonlarca ö?renci okullar ne zaman aç?lacak yaz tatilinde okul olacak m? tatil k?salacak m? sorusunu sormaya ba?lad? Milli e?itim bakan? bu konu hakk?nda net aç?klama yapt?.

2020 Okullar Ne Zaman Aç?lacak Yaz Tatili K?salacak m? Telafi E?itim Kaç Ay Olacak 4 May?s Pazartesi Okul Var m? ?

Tüm dünyay? saran korona virüsü nedeniyle okullar ülkemizde de 1 aydan fazla kapal? durum da son verilen tatile göre 4 may?s pazartesi günü tatil bitiyor Milyonlarca ö?renci okullar ne zaman aç?lacak yaz tatilinde okul olacak m? tatil k?salacak m? sorusunu sormaya ba?lad? Milli e?itim bakan? bu konu hakk?nda net aç?klama yapt?.

2020 Okullar Ne Zaman Aç?lacak Yaz Tatili K?salacak m? Telafi E?itim Kaç Ay Olacak 4 May?s Pazartesi Okul Var m? ?
26 Nisan 2020 - 21:10

Yaz tatili endi?esi saran ö?rencilere Bakan Selçuk’tan rahatlatan mesaj geldi. Mecliste al?nan karar do?rultusunda e?itimde telafi programlar? uygulanacak. Peki yaz?n okullar aç?k olacak m??

BAKAN SELÇUK'TAN YAZ TAT?L? AÇIKLAMASI

Milli E?itim Bakan? Ziya Selçuk: TBMM’de kabul edilen “Telafi e?itimi düzenlemesi” k?smi ve h?zland?r?lm?? bir “telafi” sürecini tan?mlamaktad?r. Dönemin bütün bir ?ekilde tekrar? veya yaz tatilinin ortadan kalkmas? söz konusu bile de?ildir. Çocuklar?m?z?n yaz tatilini doyas?ya ya?amas?n? ümit ediyoruz.

Okullar?n tatil oldu?u süre kadar telafi e?itimi yap?lmayacak. ‘Yaz?n 2 ay okullar aç?k olacak’ yorumu do?ru de?il. Veliler çocuklarla e?lenip bilgilenebilirler.TELAF? E??T?M NASIL OLACAK?


Uzmanlar, telafi e?itiminin kaybedilen okul zaman?n?n h?zland?r?lm?? ve tamamlay?c? bir e?itim oldu?unun alt?n? çizerek, telafi e?itiminin okullar?n kapal? kald??? i? günü kadar yap?lamayaca??na i?aret ediyor.

Bu e?itimlerin verilmemesi durumunda, ö?renmede unutman?n katlanarak artaca??ndan hareketle e?itim uzmanlar?, ö?rencilerin telafi edilemez bili?sel, duygusal kay?plar ya?amamas? gerekli oldu?u dü?ünülüyor.

Bakan Selçuk, “TBMM’de kabul edilen ‘Telafi e?itimi düzenlemesi’ k?smi ve h?zland?r?lm?? bir ‘telafi’ sürecini tan?mlamaktad?r. Dönemin bütün bir ?ekilde tekrar? veya yaz tatilinin ortadan kalkmas? söz konusu bile de?ildir. Çocuklar?m?z?n yaz tatilini doyas?ya ya?amas?n? ümit ediyoruz.” aç?klamas?n? yapt?.