21 Eylül'de Okullar Aç?lacak m?,Yüz Yüze E?itim Nas?l Olacak,Ziya Selçuk Aç?klad?

Milli E?itim Bakan? Ziya Selçuk korona virüsten dolay? okullar?n 21 Eylül'de aç?laca??n? duyurmu?tu.Ö?rencilerin virüs kapmamas? için Ziya Selçuk baz? tedbirler ald?klar?n? aç?klad?.Peki okullar?n aç?lmas? durumunda ne tür tedbirler al?nd??

21 Eylül'de Okullar Aç?lacak m?,Yüz Yüze E?itim Nas?l Olacak,Ziya Selçuk Aç?klad?

Milli E?itim Bakan? Ziya Selçuk korona virüsten dolay? okullar?n 21 Eylül'de aç?laca??n? duyurmu?tu.Ö?rencilerin virüs kapmamas? için Ziya Selçuk baz? tedbirler ald?klar?n? aç?klad?.Peki okullar?n aç?lmas? durumunda ne tür tedbirler al?nd??

21 Eylül'de Okullar Aç?lacak m?,Yüz Yüze E?itim Nas?l Olacak,Ziya Selçuk Aç?klad?
19 Ağustos 2020 - 14:20

Milli E?itim Bakan? Ziya Selçuk, Ankara’daki Gümü?oluk ?lkokulu’nda, e?itim kurumlar?nda hijyen ?artlar?n?n geli?tirilmesi ve enfeksiyon önleme tedbirleri kapsam?nda “Okulum Temiz Belgesi” takdim törenine kat?ld?. Bakan Selçuk’un aç?klamalar?ndan sat?r ba?lar? ?öyle:

- Çabalar?m?z okullar?n 21 Eylül’de aç?lmas? yönünde… Olas? tüm ko?ullara göre planlamam?z haz?r. 21 Eylül’de ders zili çald??? zaman bir okulun hangi mekan?nda ne yapaca??z nas?l yapaca??z, hangi davran??lar ortaya koyulacak, servis araçlar? için hangi kurallar geçerli ayr? simülasyonlar yapt?k.

2000 DENETMEN GÖREV ALACAK

* Okullarda 2000 denetmen görev alacak. Hangi okulun hangi ihtiyaç içerisinde oldu?unu, belirli listelerle ortaya koyduk. Okullar?n temiz olmas?n?, hijyen denetiminin sa?l?kl? yap?lmas?n? te?vik etmeye çal???yoruz.

TAK?P ETMEK ?Ç?N YAZILIM HAZIRLADIK

- Çok a?amal? bir çal??may? sürdürürken farkl? de?erlendirmelerde yap?l?yor. Diyelim ki okul bu belgeyi ald?. Bitmiyor. Sürdürülebilirlik çok önemli. Okulun sürekli olarak temiz kalmas? hususunda çal??malar yap?l?yor. Bunu takip etmek için de bir yaz?l?m haz?rlad?k. Tüm okullar?n hangi durumda oldu?unu takip etmek söz konusu.

- Dezenfektan ve maske konusunda endi?emiz yok. Velilerimize nas?l destek oluruz, onu da planl?yoruz. Toplumun tamam?ndan bu konuda destek bekliyoruz. Okullar aç?lmazsa ne kazan?r?z ne kaybederiz Bilim Kurulu’yla konu?uyoruz.

YORUMLAR

  • 0 Yorum