2020-2021 ?lk Orta Lise ve Üniversiteler Ne Zaman Aç?lacak 31 A?ustos Pazartesi mi Aç?l?yor ?

Corona virüsü nedeniyle okullar ne zaman aç?lacak merakla bekleniyor En son 31 a?ustos pazartesi aç?laca?? söylenen okullar için bugün kritik karar aç?klanacak 2020-2021 e?itim ö?retim y?l? okullar ne zaman aç?laca?? aç?klanacak karar ile netle?ecek.

2020-2021 ?lk Orta Lise ve Üniversiteler Ne Zaman Aç?lacak 31 A?ustos Pazartesi mi Aç?l?yor ?

Corona virüsü nedeniyle okullar ne zaman aç?lacak merakla bekleniyor En son 31 a?ustos pazartesi aç?laca?? söylenen okullar için bugün kritik karar aç?klanacak 2020-2021 e?itim ö?retim y?l? okullar ne zaman aç?laca?? aç?klanacak karar ile netle?ecek.

2020-2021 ?lk Orta Lise ve Üniversiteler Ne Zaman Aç?lacak 31 A?ustos Pazartesi mi Aç?l?yor ?
12 Ağustos 2020 - 14:59

Okullar?n aç?l?? tarihi yakla??rken artan corona vaka say?s? ö?rencileri ve velileri endi?elendirdi ve vatanda?lar okullar?n ilan edilen 31 A?ustos tarihinde aç?l?p aç?lmayaca??n? merak ediyor. Milli E?itim Bakanl??? (MEB), 2020-2021 e?itim ö?retim y?l?na ili?kin de?erlendirme sürecinin nihai a?amada oldu?unu belirterek bugün yap?lacak Bilim Kurulu toplant?s? sonucuna göre al?nacak karar?n en k?sa sürede kamuoyu ile payla??laca??n? duyurdu.

“OKULLAR 31 A?USTOS PAZARTES? AÇILACAK MI?” 

Bakanl???n sosyal medya hesab?ndan yap?lan aç?klamada 2020-2021 e?itim ö?retim y?l?na ili?kin de?erlendirme sürecinin nihai a?amada oldu?u kaydedildi.

Aç?klamada bugün yap?lacak Sa?l?k Bakanl??? Koronavirüs (corona virüsü) Bilim Kurulu toplant?s? sonucuna göre al?nacak karar?n en k?sa sürede kamuoyu ile payla??laca?? belirtildi.

2020 -2021 YILI OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK, NE ZAMAN KAPANACAK?

MEB’in geçti?imiz günlerde yay?mlad??? genelgeye göre, okullar?n aç?l??? için 31 A?ustos 2020 tarihi belirlendi. Okullar?n kapan?? tarihi ise 18 Haziran 2021.

Birinci dönem ara tatili 16-20 Kas?m 2020’de, yar?y?l tatili 25 Ocak-5 ?ubat 2021’de, ikinci dönem ara tatili 12-16 Nisan 2021’de yap?lacak.

Tarihler bugün gerçekle?ecek toplant? sonras?nda de?i?ebilir.