Bilim Kurulu Yüz Yüze E?itim Hakk?nda Kritik Aç?klama! Yüz yüze E?itim Tekrar m? Erteleniyor?

Artan vaka say?s?ndan dolay? restoranlar,kafeler ve lokantalar kapat?lmak zorunda kald?.Ayr?ca birçok ö?rencide pandemiden dolay? okula uzunca bir süre gidemediler.Okullar 15 ?ubat tarihinde aç?laca?? söylense de bilim kurulu bu tarihin çok erken oldu?unu söyleyip tarihi uzatman?n daha iyi oldu?unu söylediler.

Bilim Kurulu Yüz Yüze E?itim Hakk?nda Kritik Aç?klama! Yüz yüze E?itim Tekrar m? Erteleniyor?

Artan vaka say?s?ndan dolay? restoranlar,kafeler ve lokantalar kapat?lmak zorunda kald?.Ayr?ca birçok ö?rencide pandemiden dolay? okula uzunca bir süre gidemediler.Okullar 15 ?ubat tarihinde aç?laca?? söylense de bilim kurulu bu tarihin çok erken oldu?unu söyleyip tarihi uzatman?n daha iyi oldu?unu söylediler.

Bilim Kurulu Yüz Yüze E?itim Hakk?nda Kritik Aç?klama! Yüz yüze E?itim Tekrar m? Erteleniyor?
29 Ocak 2021 - 12:00

Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsam?nda uzaktan e?itimle devam eden e?itim kurulu?lar?n?n aç?l?? tarihiyle ilgili Sa?l?k Bakanl??? Koronavirüs Bilim Kurulu bir tarih tavsiye etti. CNN Türk muhabiri Duygu Ayaz Bayram'?n aktard??? son dakika bilgilerine göre; Bilim Kurulu Toplant?s?'ndan 15 ?ubat tarihi için 'erken' tavsiyesi ç?kt?.

?kinci dönem yüz yüze e?itimin ba?lamas?na erken diyen Bilim Kurulu'nun, ö?retmenler a??lanmadan yüz yüze e?itime geçilmemesi yönünde hemfikir oldu?u belirtildi. Vaka say?s?n?n da yüz yüze e?itime ba?lanmas? için yüksek oldu?u belirtildi. Bilim Kurulu'nda ?ubat ay?nda de?il ama mart ay?nda yüz yüze e?itime geçilmesi tekrar görü?ülebilir tavsiyesi ç?kt?.

15 MART KR?T?K TAR?H 

Toplant?da özellikle; ö?retmenlerin a??lanmas? ve toplumdaki a??lanma say?s?n?n artmas? ve vakalarda azalma kaydedilmesi ?art?yla 15 Mart'ta yüz yüze e?itime geçi?in mümkün olabilece?i vurguland?.

A?ILANMA SÜREC?
 

A??lanma s?ras? hizmet sektörüne geldi?inde önce polisler ve ö?retmenler koronavirüs a??s? olacak. Bu a??lanma sürecinden sonra okullar?n tekrar aç?lmas? hakk?nda net bir tavsiye karar? al?nabilecek

'HENÜZ ERKEN' 

Toplant?da restoranlar?n, kafelerin ve lokantalar?n aç?lmas?yla ilgili durumda gündeme geldi. Bilim Kurulu üyeleri restoranlar?n, kafelerin ve lokantalar?n aç?lmas?yla ilgili henüz erken tavsiyesinde bulundu.

MUTANT V?RÜS VE A?I ETK?S? 

Bilim Kurulu Toplant?s?'nda vaka say?s?n?n hala yüksek olmas?ndan dolay?, toplumdaki normalle?me için ?u an erken denildi. Mutant virüs de Bilim Kurulu'nun gündemindeydi. Bilim Kurulu üyeleri mutasyon için yak?ndan takip karar? ç?kt?.

Toplant?da koronavirüs a??s?n?n mutant virüse etkili kar?? etkileri de konu?uldu ve yap?lan henüz bu konuyla ilgili ara?t?rmalar olmad???ndan a??n?n mutasyona kar?? olumlu etkileri öngörülere dayand?r?ld?.

B?L?M KURULU'NDAN SONRA AÇIKLAMA 


Sa?l?k Bakan? Fahrettin Koca, yar?n sabahtan itibaren 75 ya? üzerindeki vatanda?lar?n sa?l?k kurulu?lar?ndan randevu alarak a?? olmaya gidebileceklerini bildirdi. Koca, video konferans yöntemiyle kat?larak ba?kanl?k etti?i Koronavirüs Bilim Kurulu Toplant?s?'n?n ard?ndan yaz?l? aç?klama yapt?.

Aç?klamas?nda, "Sa?l?k ordumuz silahland?, büyüklerimiz koruma alt?nda" ba?l???na yer veren Koca, salg?n?n dünyadaki birinci y?l?n? tamamlad??? günlerde salg?na kar?? umutla beklenen mücadele gücü olan a??n?n uygulanabilir hale geldi?ini belirtti. Koca, 30 Aral?k'ta Türkiye'ye gelen, ilk parti olan 3 milyon doz a??ya gerekli kontrollerinin tamamlanmas?yla 13 Ocak'ta "Acil Kullan?m Onay?" verilerek yayg?n a??lama döneminin ba?lad???n? hat?rlatt?.

Cumhurba?kan? Recep Tayyip Erdo?an'?n a?? kampanyas?n? ba?latmak için bizzat Ankara ?ehir Hastanesine giderek ilk doz a??s?n? yapt?rd???n? an?msatan Koca, "Kendilerine hem tüm vatanda?lar?m?z?n a??lanmas? ad?na yapt???m?z çal??malara verdi?i destek hem de bu konuda da gösterdi?i önderlik için minnettar?z." ifadesini kulland?.

Bilim Kurulu'nun önerileriyle haz?rlanan a?? program?na göre öncelikle sa?l?k çal??anlar?n?n a??lanmas?n?n tamamland???n? aktaran Koca, ?u bilgileri verdi:"Sa?l?k çal??anlar?m?z?n a??lanmas?, sava?a haz?rlanan askerlerimizin silahlanmas? ile e? de?erdir. Mücadelenin en ön saf?nda bulunan neferlerimiz daha güvenli bir alana yakla?m??lard?r. Sa?l?k çal??anlar?m?z? takiben engelli, ya?l? bak?mevleri ile huzurevlerinde ya?ayan vatanda?lar?m?z?n yerlerinde a??lamalar? tamamland?. Koruma sorumlulu?u üzerimizde en çok bulunan bu grup öncelikle a??lanm?? oldu.

Kademeli olarak 90 ya? ve 85 ya? üzeri vatanda?lar?m?z evlerinde a?? oldular. ?leri ya?lar? nedeniyle evlerinde a?? uygulamas?na gitti?imiz vatanda?lar ile ayn? hanede ya?ayan 65 ya? üstü vatanda?lar?m?z varsa onlar?n da a?? uygulamalar? evlerinde gerçekle?tirildi.

Pazartesi günü 80 ya? üzerindeki vatanda?lar?m?z?n sa?l?k kurulu?lar?nda a??lanmas?na ba?lanm??t?. Yar?n sabahtan itibaren yeni bir ad?ma geçerek 75 ya? üzerindeki vatanda?lar?m?z? sa?l?k kurulu?lar?nda a??lamaya ba?layaca??z. Yar?ndan itibaren 75 ya? üzeri vatanda?lar?m?z sa?l?k kurulu?lar?ndan randevu alarak a?? olmaya gidebilecekler."

A?? program?nda kullan?lan inaktif a??n?n 10 milyon dozluk ikinci sevkiyat?n?n ilk bölümü olan 6,5 milyon dozun hafta ba??nda Türkiye'ye getirildi?ini an?msatan Koca, gerekli testlerin tamamlanmas?ndan sonra a??lar?n kullan?ma sunulaca??n? bildirdi. Koca, ?öyle devam etti:

"Virüsün dünyadaki seyri gerek merkez ve ta?ra te?kilat?m?z taraf?ndan gerekse Bilim Kurulu'muzca düzenli olarak takip edilmektedir. Bildirilen mutasyonlar üzerine ?ngiltere, Danimarka ve Güney Afrika ile olan uçu?lar durdurulmu?tu. Brezilya ile olan uçu?lar da buna eklendi. Özellikle Güney Afrika’da bildirilen mutasyonlu virüsün daha ölümcül oldu?u iddia edilmektedir. Mutant virüsün görüldü?ü yerler karantina alt?na al?nmaktad?r. Ülkeler yeniden s?n?rlar?n? kapatmaya ba?lam??t?r. Bu durum tedbirleri elden b?rakmamam?z konusunda bize önemli bir hat?rlat?c? olmu?tur."

'TEDB?RLERE UYMAYA DAVET ED?YORUM' 

Al?nan tedbirlerle vaka say?s?nda yüzde 80'e varan h?zl? bir dü?ü? sa?land???n? vurgulayan Koca, ?unlar? kaydetti:

"Ancak bütün çabalar?m?za ra?men bu dü?ü? yava?lad?. 5-7 bin aras?nda dalgalanan günlük vaka say?lar? görülmeye devam etmektedir. Dünyada da artan risk durumu göz önüne al?nd???nda tedbirlere s?k? s?k?ya uymaya devam etmemiz gerekti?i ortadad?r. Mücadelenin bu döneminde kalabal?k ve kapal? ortamlarda bir araya gelmek, yakla?t???m?z mutlu günleri görme hedefinden bizi uzakla?t?rabilir. Bu konuda vatanda?lar?m?z? azami derecede k?s?tlama ve tedbirlere uymaya davet ediyorum.

Tedbirlerdeki kontrolsüz gev?emeler bir sonrakini daha zor atlatabilece?imiz dalgalanmalara yol açabilir. Tedbir ve temkini elden b?rakmamam?z gerekiyor. Salg?n?n tüm dünyaya bir ki?iden yay?ld???n? akl?m?zdan ç?karmamal?y?z. Salg?n süresince zorlu bir mücadele verdik ve tüm milletimiz çok yoruldu. Bu emeklerin kar??l???n? almaya çok yakla?t???m?z ortadad?r."

YORUMLAR

  • 0 Yorum