2020 Y?l? Ö?retmenler Günü Ne Zaman En Güzel Anlaml? Resimli Mesajlar? 2 ile 4 K?ta Ö?retmenler ?iirleri Hediyeleri Neler

2020 Y?l? ö?retmenler günü bu y?l pazar gününe denk geliyor Milyonlarca ö?renci kendilerini okutup yeti?tiren ö?retmenlerine en güzel anlaml? hediye ve mesajlar?n? ?iirlerini haz?rl?yor.Ö?retmenler günü ne zaman diye her y?l merak için de kalanlar da 2020 y?l? cevab?n? bulmu? oldu.

2020 Y?l? Ö?retmenler Günü Ne Zaman En Güzel Anlaml? Resimli Mesajlar? 2 ile 4 K?ta Ö?retmenler ?iirleri Hediyeleri Neler

2020 Y?l? ö?retmenler günü bu y?l pazar gününe denk geliyor Milyonlarca ö?renci kendilerini okutup yeti?tiren ö?retmenlerine en güzel anlaml? hediye ve mesajlar?n? ?iirlerini haz?rl?yor.Ö?retmenler günü ne zaman diye her y?l merak için de kalanlar da 2020 y?l? cevab?n? bulmu? oldu.

2020 Y?l? Ö?retmenler Günü Ne Zaman En Güzel Anlaml? Resimli Mesajlar? 2 ile 4 K?ta Ö?retmenler ?iirleri Hediyeleri Neler
22 Kasım 2020 - 16:15

24 Kas?m pazar yar?n ö?retmenler günü olarak kutlanacak bu y?l pazar gününe denk gelmesi nedeniyle milyonlarca ö?renci pazartesi günü ö?retmenlerinin bu önemli günü nü kutlayacak en güzel hediyeleri ?iirleri mesajlar? ö?retmenler gününde okuyacak.

2020 Ö?retmen günü bu y?l 24 Kas?m Sal? gününe denk geliyor.Ö?retmenler gününe özel en güzel anlaml? ?iirleri mesalar? sizin için derledik.

Ö?retmenler Günü, ö?retmenlik mesle?ini icra eden kimseleri onurland?rmak için çe?itli etkinliklerin düzenlendi?i bir kutlama günüdür.
 

2020 Ö?RETMEN GÜNÜ MESAJLARI

 Ö?retmenler gününüzü en içten dileklerimle kutlar?m. Ö?retmen bir kandile benzer, kendini tüketerek ba?kalar?na ???k verir. (Atatürk)

- Çocuklar?m?z?n Yeti?mesinde Büyük Rol Oynayan, Her Türlü Fedakarl??? Gösteren Sizlere Çok Borçluyuz. Ö?retmenler Gününüz Kutlu Olsun.
 24 Kas?m Ö?retmenler Günü için en güzel mesajlar ve sözlerBugün 24 Kas?m ö?retmenler günü... Ö?retmen, bir bahç?vand?r. En güzel gülleri o yeti?tirir. Hiç yorulmadan, b?kmadan,...

 - Do?ruya, güzelli?e, odur yolu gösteren odur hep gelece?e güvenle gülümseyen. Bir ana, bir babad?r çocuklara sunulan. Odur eli öpülen, odur fedakâr insan. Ö?retmenler gününüz kutlu olsun…

- Sen bir ???k yolusun. Bizi hep ayd?nlatan bir bilgi kayna??s?n türlü ?eyler anlatan. Avukat, doktor, hâkim, hepsi senin eserin bu ülke, bu insanlar senindir ö?retmenim. Her ö?retmenler gününde, sevinçle çarpar kalbim. Gösterdi tüm gücünü sevgili ö?retmenim. Ö?retmenler gününüz kutlu olsun...

- Ö?retmen, do?an güne?e benzer. Etraf?n? ayd?nlatarak karanl?klara meydan okur. Ö?retmenler gününüz kutlu olsun...

- Bir gün dersem ki, ben ö?retmenim kalemimin mürekkebi al?n terindir. Vedala??p gidersem ö?retmenim unutmay? unuturum da, unutmad???m kalbimdeki en güzel yerindir. Ö?retmenler gününüz kutlu olsun..


.

 

Ö?RETMENLER GÜNÜ ?Ç?N ATATÜRK SÖZLER?

Yeni nesil en büyük cumhuriyetçilik dersini bugünkü ö?retmenler toplulu?undan ve onlar?n yeti?tirecekleri ö?retmenlerden alacakt?r.

Ö?retmenler günü ?iirleri 24 Kas?m Ö?retmenler günü ?iirlerini sizler için derledik. Bugün 24 Kas?m Ö?retmenler Günü. Milyonlarca ö?renci, her y?l 24...

Benim as?l anlat?lacak yan?m ö?retmenli?imdir. Topluma, milletime ben, ö?retmenlik yapabiliyorsam, beni onunla anlat?n. Yoksa kazand???m zaferler, yapt???m öteki i?lerle beni anlatman?z pek önemli de?ildir.

Toplumun dü?man? cehalet, cehaletin dü?man? ö?retmenlerdir.

Milletleri kurtaranlar yaln?z ve ancak ö?retmenlerdir. 

EN ANLAMLI 24 KASIM Ö?RETMENLER GÜNÜ SÖZLER?

Bir gün dersem ki ben ö?retmenim sen güne? kadar uzakta bile olsan her bak???mda gülümseyi?ini görürüm ???ks?z açmazm?? çiçek, gelmezmi? bahar inan seninle her mevsim bahar ö?retmenim. Ö?retmenler gününüz kutlu olsun...

Ö?retmenim bilir misin seni nas?l sevdi?imi? Sorsan bana nerde yerin gösteririm ben kalbimi. Ö?retmenler gününüz kutlu olsun.

Herkesin kendine göre bir zevki vard?r. Kimi bahçe ile me?gul olmak, güzel çiçekler yeti?tirmek ister. Baz? insanlar da adam yeti?tirmekten ho?lan?r. (M.Kemal Atatürk) Ö?retmenler gününüz kutlu olsun.
 

2017 ö?retmen günü yakla??yor.Okullarda milyonlarca ö?rencinin y?llarca ö?renmesi içi saç?n? süpürge eden hayat?n? adayan ö?retmenler bizler için en önemli mesleklerden birisidir. Bu yüzden ö?renciler de ö?retmenleri için vefa göstererek onlara güzel hediye ve ?iirler yazmaktad?r.

Türkiye’de her y?l 24 Kas?m, Ö?retmenler Günü olarak kutlan?r. 24 Kas?m 1928, Türkiye Cumhuriyeti devletininin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün "Millet Mektepleri’nin Ba?ö?retmenli?i"ni kabul etti?i gündür.

Pek çok ülkede 1994’ten beri her y?l 5 Ekim günü UNESCO tavsiyesiyle Ö?retmenler Günü olarak kutlanmaktad?r. 5 Ekim günü, 1966 y?l?nda Paris’te gerçekle?en “Ö?retmenlerin Statüsü Hükümetleraras? Özel Konferans?”’n?n sona erip UNESCO temsilcileri ile ILOtaraf?ndan “Ö?retmenlerin Statüsü Tavsiyesi”’ni oybirli?i ile kabul edili?inin y?ldönümüdür.

Kendi kültürel ve tarihi özelliklerine, okul tatil günlerine göre çe?itli ülkelerde farkl? tarihler Ö?retmenler Günü olarak belirlenmi?tir. Örne?in 12 Arap ülkesinde (Bahreyn, Birle?ik Arap Emirlikleri, Cezayir, Fas, Katar, Libya, M?s?r, Suudi Arabistan, Tunus, Umman, Ürdün, Yemen) her y?l 28 ?ubat günü, Ö?retmenler Günü olarak kutlanmaktad?r. Ö?retmenler Gününün tatil olup olmad??? da ülkesine göre de?i?ir

 

Ö?retmen günü hediyeleri içinde en çok tercih edilen bay ö?retmenler için kalem çakmak 


izin için bugünün ça?da? hediye anlay???na uygun, ilginç, anlaml? ve ki?iye özel, Türkiye'nin en güvenilir hediye siteleri içerisinden bir dünya ö?retmenler günü hediyeleri seçtik. 24 Kas?m Ö?retmenler gününde sevgili ö?retmeninizi çok mutlu edecek, sadece mutlu etmekle kalmay?p gururland?racak, erkek ve bayan ö?retmenler için al?nabilecek en güzel ö?retmenler günü hediyeleri bu yaz?m?zda sizi bekliyor.


Ö?rencilerde ve ailelerinde ?u günlerde yepyeni bir ö?retmenler gününü kar??layacak olman?n büyük heyecan? ya?an?yor. Velilerin ya?ad??? heyecan?n nedeni oldukça aç?k; Çocuklar?n?n iyi ve kaliteli bir e?itim almas?n? sa?layan, bu konuda tüm imkanlar?n? seferber eden, insan üstü bir çaba sergileyen ö?retmenlerine güzel bir ö?retmenler günü hediyesi seçmek. Çocuklar?n ya?ad??? heyecan ise çok daha farkl?! Onlar, anne ve babalardan farkl? olarak ?u günlerde ö?retmenler günün anlam ve öneminin alt?n? bir kez daha çizecek, güzel bir kompozisyon haz?rlama veya ?iir ezberleme tela??ndalar:)

Bu özel gün için ?imdiden tören haz?rl?klar? yap?lmaya ba?land? bile. Ö?retmenler gününün önemine vurgu yapan konu?malar yap?lacak, ?iirler okunacak ve ö?retmenli?in ne kadar yüce ve kutsal bir sorumluluk oldu?u bir kez daha hat?rlanacak. Ö?retmenlik mesle?ine emek veren, Türkiye'nin dört bir kö?esinde bilimi yaymaya çal??an, karanl??a ayd?nl?k olan, cehalete sava? açan tüm ö?retmenlerimizin 24 Kas?m 2015 ö?retmenler günü sayg? ve sevgi ile bir kez daha kutluyoruz.


S?n?fta bir u?uldu olur ve O bilindik sözü ö?retmenimizden i?itiriz; "Arka taraf ne oluyor? Kesin sesinizi!", Yine Hoca tahtada ders anlat?r ve bir anda yüzünü s?n?fa dönerek;"Evlad?m Dön Önüne!!" ??te bu ve bunun gibi art?k her ö?retmenden duymaya al???k oldu?umuz klasik sözler, ?imdi bu s?ra d??? kupa barda??n tasar?m?na ta??nd?. Klasik ö?retmen sözleri ile haz?rlanacak bu ??k kupa bardakla sevgili ö?retmeninizin yüzünü gülümsetecek en güzel hediyelerden birini verebilirsiniz. Ki?iye özel olarak haz?rlanan Klasik Ö?retmen Sözleri Kupa Barda?? Sevgili Ö?retmeninize özel olarak haz?rlatabilirsiniz.
[erkek ö?retmenler için hediye fikirleri]


Erkek Ö?retmene ö?retmenler Günü için ne hediye al?nabilir? ??te cevab?; prestijli ve karizmatik bir hediye seti i?te kar??n?zda. ??k oldu?u kadar erkek ö?retmeninize alabilece?iniz ömürlük bir hediye seçene?i. Türkiye'nin en kaliteli deri aksesuar üreticisi Zenga taraf?ndan %100 gerçek deri ile üretilmi? cüzdan ve deri kemer ??k hediye kutusu içinde! Üzeri siyah deri ile kapl? hediye seti ile, erkek ö?retmeninize 24 Kas?m Ö?retmenler Gününün en de?erli arma?anlar?ndan birini verebilirsiniz.


Çay ve kahve kupas? üzerine klasik ö?retmen sözleriyla haz?rlanacak kupa barda?a yukar?da örnek vermi?tik! Yine ayn? ?ekilde haz?rlanacak bir di?er hediyelik e?ya ise, Ö?retmenimin Klasik Sözleri Duvar Saati! ??k ve oldukça güzel bir görünüme sahip olan bu duvar saati, Ö?retmenler Günü Hediyesi olarak dü?ünülebilecek en e?lenceli hediyelerden biri.
 

Ö?retmeninize en anlaml? te?ekkürü, Onun foto?raf?na ve kendi mesaj?n?za özel haz?rlanacak bu madalyonla edebilirsiniz. Alt?n sar?s? renginde parlak d?? çeperi bulunan ve ortas?na Ö?retmeninizin resminin ta??naca?? Ki?iye Özel En ?yi Ö?retmen Mdalyonu ile Sevgili Ö?retmeninize en anlaml? ö?retmenler günü hediyelerinden birini verebilirsiniz.


Ö?retmeninize, evinde ayn? zamanda koltuk kenar? dekoratif bir süs e?yas? olarak da kullanabilece?i Ki?iye Özel Y?l?n En ?yi Ö?retmeni Yast?k hediye edin! Üzerine diledi?iniz mesaj? yazd?rabilece?iniz En ?yi Ö?retmen Yast??? tamamen Ö?retmeninizin ismine özel olarak haz?rlan?yor! Hem farkl?, hem anlaml?, hem de dekoratif bir ö?retmenler günü hediyesi dü?ünenler için, Ki?iye Özel Y?l?n En ?yi Ö?retmeni Yast?k iyi bir seçim olacakt?r.
 
Çikolatalar ve çiçekler ö?retmenler gününün en çok dü?ünülen hediye seçeneklerinden. Biz de hediye fikirlerimiz içerisinde çikolatalara de?inmeden geçemezdik! Ö?retmenler Gününün anlam?na uygun ve üzerinde ki?isel kutlama mesajlar?n?zla haz?rlanacak 15 adet özel çikolata ile Sevgili Ö?retmeninize te?ekkürlerinizi sunabilirsiniz. Kara tahta ?eklindeki ??k hediye kutusuna sahip, ve içerisinde özel ambalaj?na sar?l? 15 adet sütlü kare çikolata, ki?isel mesajlar?n?zla haz?rlan?yor.


Ç?lg?n Profesörlere ta? ç?karan ve laboratuvarda yapt??? deneylerle yüre?inizi a?z?n?za getiren Sevgili Kimya Ö?retmeninize, esprili bir deney önlü?ü hediye edebilirsiniz. Deney Önlü?ü üzerine "Kimyam?z? Bozan Ö?retmenimizin Ö?retmenler Gününü Kutluyoruz" ?eklinde bir mesaj yazd?rabilece?iniz gibi, "En K?ral Kimya Ö?retmeni" ?eklinde bir mesaj da yazd?rabilirsiniz. Ö?retmeninizin ismine özel olarak haz?rlanacak Esprili bir tasar?ma sahip olan Kimyac?lara özel deney önlü?ü, 24 Kas?m'?n en çok ad?ndan söz ettirecek 1. gündem maddesi olacak.


Hayat?n? insan e?itimine adam?? olan ve bu u?urda içinde bulundu?u tüm olumsuz ekonomik ko?ullar? bir kenara iterek, mesle?ini lay?k?yla yerine getirmeye koyulan Sevgili Ö?retmenlerimiz için "Te?ekkür Etmek" en hafif say?labilecek hareketlerden biridir. Ö?retmenlerimizi el üstünde tutmak ve de?erlerini iyi bilmek gerekiyor.


??te kar??n?zda 24 Kas?m Ö?retmenler Gününü en anlaml? biçimde kutlayabilece?iniz ve Sevgili Ö?retmeninizi mutluluktan dört kö?e edecek Ki?iye Özel En ?yi Ö?retmen Plaketi. Kutlama Mesaj?n?za, Ö?retmeninizin ismine ve Foto?raf?na özel olarak haz?rlanacak Ö?retmenlere Özel Plaket, en anlaml? ö?retmenler günü hediyesi olmaya aday!

Ö?retmeniniz kitap okumaya a??k biriyse, i?te bu ürünü gerçekten çok be?enecek. Geceleri karanl?kta kitap okumay? kolayla?t?ran LED I??kl? Kitap Okuma Gözlü?ü, en ilginç ö?retmenler günü hediyesi olmaya aday! ?çerisinde cam bulunmayan ve her iki yan?nda güçlü Led ???klar? sayesinde karanl?klar ayd?nl??a kavu?uyor.


Hem kitap okurken, hem de karanl?kta yap?labilecek rutin i?lerde kullan?labilen LED I??kl? Kitap Okuma Gözlü?ü, fonksiyonel özelli?i ile bir çok alanda kullan?labiliyor. S?radanl?ktan ve klasik olmaktan öte bir ?ekilde Ö?retmenime ne hediye alabilirim diyorsan?z, bu ürünü tavsiye edebiliriz.

Diyelim ki; çok sevdi?iniz ve çok be?endi?iniz bir ürünü, 24 Kas?m Ö?retmenler günü için Ö?retmeninize hediye edilmek üzere sat?n ald?n?z. Peki bu arma?an? daha anlaml?, daha de?erli bir hale nas?l getirebilirsiniz biliyor musunuz? ??te görmekte oldu?unuz Mini Mesaj ?i?eleri ile! 3 farkl? modeli bulunan Mini Mesaj ?i?eleri içerisine ö?retmenler günü ile ilgili en güzel kutlama mesaj?n?z? ya da ö?retmeninize sevgi sözlerinizi yaz?p, hediye kutusu içerisine koyabilirsiniz. Bu ?ekilde hem hediyenizin anlam?na anlam katacak, hem de ö?retmeninize unutulmayacak bir arma?an vermi? olacaks?n?z.

Gurur duydu?unuz, "?yi ki O benim ö?retmenim..." dedi?iniz biricik ö?retmeninize uzun y?llar, siz de?erli ö?rencisini hat?rlatacak bir Ö?retmenler günü hediyesini Ö?retmenler Gününe Özel Ah?ap Çerçeve ile vermeniz mümkün. ?çerisinde istedi?i foto?raf?n? koyarak, evinde, ö?retmenler odas?nda sergileyebilece?i bu özel çerçeve, ayn? zamanda dekoratif de bir ürün! Bu çerçevenin "Can?m Ö?retmenim" yaz?l? kahve rengi zemin sabit olmak üzere, sol alt kö?esinde bulunan alana gönlünüzden geçen en sevgi dolu mesajlar?n?z? yazd?r?p, Ö?retmeninize özel hale getirebilirsiniz.
 

Ah, ?u kara tahta yok mu ah! Bir çok ö?rencinin korkulu rüyas?! Ö?renci olan herkesin kara tahta ile ilgili bir hat?ras? mutlaka vard?r. Ayr?ca hangimiz önünde tek ayakta durma cezas? almad?k ki? Ya da hangimizin karizmas? kara tahtayla son bulmad? ki? Hafif bir u?ultu and?nda "O?lum /K?z?m Sen! Tahtaya Kalk" deyi?i ile Ö?retmenin radar?na giren ilk ki?i olursunuz. ??te kara tahta ile ilgili güzel bir ö?retmenler günü hediyesi! Ki?iye Özel Ö?retmenler Günü Kupas?, tasar?m?na kara tahtay? ta??yan ve Ö?retmeninize özel olarak haz?rlatabilece?iniz kullan??l? bir arma?an seçene?i.
 

Ö?retmenler günü için al?nabilecek hediyeler nelerdir?


Bu soruyu Google'a sordunuz ve kar??n?za yüzlerce ö?retmenler günü hediyeleri ç?kt?. Ancak eminiz ki siz de çok iyi biliyorsunuz ki, Çikolata, çiçek, kalem ö?retmenler günü için en çok tercih edilen arma?an türlerinden. E?er karar?n?z çikolatalardan yana ise, 16'l?, 24.'lü ve 32'li olamak üzere 3 farkl? modeli bulunan Kalp Kutuda Ki?iye Özel Çikolatalar, en mükemmel çikolatalardan biri. Hem kutusu, hem de içindeki çikolatalar? ki?iye özel haz?rlanabilen Kalp Kutuda Ki?iye Özel Çikolatalar ile ö?retmeninizi çok mutlu edebilirsiniz.

 

Okumak, yazmak ve alan? ile ilgili bildiklerini ö?rencilerine aktarmak Ö?retmenlerin i?i. ??te kar??n?zda ara?t?rmay? ve okumay? seven ö?retmeninize hediye edebilece?iniz Ki?iye Özel Mesaj ??lemeli Kitap Ayrac?! Metal malzemeden üretilmi? olan ve püskülü ile birlikte oldukça ??k bir tasar?m? bulunan Ki?iye Özel Mesaj ??lemeli Kitap Ayrac?, tamamen ö?retmeninize özel hale getirilebiliyor. Üzerine ister ünlü bir dü?ünürün anlaml? bir sözünü, isterseniz de ö?retmenler günü ile ilgili kutlama mesaj?n?z? yazd?rabilece?iniz kitap ayrac?, ö?retmeninizin ismine özel düzenleniyor. 


Annemiz yemek yapt???nda, sofradaki herkesin kendisine "Ellerin Sa?l?k çok güzel olmu?" denilmesinden, Babam?z bir i?i ba?ard???nda aile fertleri taraf?ndan "Harikas?n Baba, seninle gurur duyuyoruz." denilmesinden müthi? bir gurur duyar! Peki ö?retmenlerin de tüm çabalar?na, emeklerine kar?? gurur duymaya hakk? yok mu?


Bize göre, en fazla takdir edilmesi gereken, en fazla ödülü hak eden insanlar?n ba??nda ö?retmenler gelir. E?er siz de, hem ö?retmeninizin gururlanmas?n? sa?layacak, hem de ba?ar?lar?n? takdir etmek için özel bir hediye ar?yorsan?z, Y?l?n En ?yi Ö?retmeni Oscar'? tam da arad???n?z hediye! Sevgili Ö?retmeninize 24 Kas?m Ö?retmenler Gününde hem ??k, hem de esprili bir hediyeyi Y?l?n En ?yi Ö?retmeni Oscar? ile ö?retmeninize verin.


En Güzel Ö?retmenler Günü Hediyesi Nedir? ??te bu soruyu Google, Yandex gibi arama motorlar?na sorup çe?itli hediye fikirler ara?t?rd?n?z Buradan çocuklar?n? okutan ve ö?retmenler günü için hediye arayan velilere sesleniyoruz. Çocu?unuza kendi çocu?u gibi sahip ç?kan, bilgisiyle birikimiyle en iyi ?ekilde e?itmeye çal??an sevgili ö?retmeninize küçük bir hediye ile te?ekkür etmek istiyorsunuz öyle de?il mi? ??te biricik ö?retmeninizi el üstünde tuttu?unuzu, Ona ne kadar de?er verdi?inizi gösterecek ?stiridye ?çinde Gerçek ?nci Kolye! gerçek inci tanesi ile haz?rlanm?? bu kolye, sevgili ö?retmeninizin boynundan hiç inmeyecek! Güzel Ö?retmenler günü hediyeleri ara?t?ranlar için ?nci Kolye ideal bir tercih.
 


S?ra d??? bir arma?an ile ö?retmenler gününde sevgili ö?retmeninizi ?a??rtmaya ne dersiniz? Tam 42 parçadan olu?an yapboz ile, sizi bugüne kadar s?navlarda terleten ö?retmeninize bulmaca gibi bir arma?an vermi? olacaks?n?z. Ki?iye Özel Olarak haz?rlanan ve üzerine ö?retmeninizin en sevdi?iniz foto?raf?n? ve Ö?retmenler günü mesaj?n?z? yazabilece?iniz Ki?iye Özel 42 Parça Yapboz, bugüne kadar ö?retmeninizin alaca?? en ilginç, en güzel hediyelerden biri olacak.


 Hadi biraz ö?retmenimizin gururunu ok?ayal?m. Ona, üzerinde "Yüzy?l?n En ?yi Ö?retmeni" yaz?l? ve kendi ismi ile anlam kazanacak en iyi ö?retmen sertifikas?n? hediye edelim. 24 Kas?m Ö?retmenler gününde de?erli ö?retmeninize hediye edebilece?iniz en ??k tasar?ml? sertifika kar??n?zda! Üzerine ö?retmeninizin ad?n? ve soy ad?n? yazabilece?iniz Yüzy?l?n En ?yi Ö?retmeni Sertifikas? ile Onu çok mutlu edeceksiniz. Bir e?itim sezonu içerisinde, arkada?lar?m?zdan, anne ve babam?zdan, tüm dostlar?m?zdan çok daha fazla ö?retmenimizi görürüz. Her ?eyimiz ile birebir ilgilenen, tek amac? bize yararl? bilgiler ö?retmek olan ö?retmenlerimize, hem esprili, hem de y?llarca saklayabilece?i gösteri?li bir hediyeyi bu sertifika ile verebilirsiniz. Ö?retmeninize Yüzy?l?n En ?yi Ö?retmeni Sertifikas?n? vererek Ona tüm sene boyunca gösterdi?i emekleri için anlaml? bir te?ekkür edebilirsiniz. Fonunda ye?il tahta tasar?m? bulunan ve üzerine ö?retmeninizin foto?raf? ve ismi yer alacak olan bu sertifika, 24 Kas?m için en ideal arma?an alternatifi.


?irinlikte ve sevimlilikte rakip tan?mayan bu kupa bardak, Ö?retmeninize olan sevginizi göstermek için en güzel hediye seçeneklerinden biri! K?z ve erkek modellerinin bir arada sunuldu?u Seni Bu Kadar Çok Seviyorum Ürünleri ile, Ö?retmeninize kucak dolusu sevginizi gönderin! Kollar?n? iki yana açm?? ve "Ö?retmenim Seni Bu Kadar Seviyorum" diye hayk?ran bu ?irin çizgi karakter de kim? Bunu tahmin etmek pek de zor olmasa gerek:) Ö?retmeninize, küçük ancak kullan??l? bir ö?retmenler günü hediyesi almay? dü?ünüyorsan?z Seni Bu Kadar Çok Seviyorum Ürünleri içerisinden bir model seçin ve biricik ö?retmeninizi çok mutlu edin!


Özel günlerin en popüler hediye seçene?i çikolatalar. E?er siz de ö?retmenler gününde ö?retmeninize çikolata hediye etmeyi dü?ünüyorsan?z, bu neden kalpli çikolatalar olmas?n ki? ??te hem kutusu, hem de içinde çikolatalar?n kalp ?eklinde oldu?u Kalpli Kutuda Kalpli Çikolatalar, ö?retmeninizin a?z?n? çikolata lezzeti ile tatland?rmakla kalm?yor, Ona olan sevginizi de en ?irin ?ekilde gösteriyor. K?rm?z? kurdele ile süslenmi? ??k bir hediye kutusuna sahip olan Kalpli Kutuda Kalpli Çikolatalar, ö?retmenler gününün en sevgi dolu çikolatalar?.


Biliyorsunuz, 24 Kas?m Ö?retmenler günü için genellikle herkes, hediye tercihini geleneksel diye tabir edebilece?imiz hediyelerden yana kullan?r. Peki siz de öyle misiniz? Yoksa Ö?retmeninize, daha orijinal, daha farkl? bir hediye mi almay? dü?ünüyorsunuz? E?er hedefinizde, ö?retmeninizi ?a??rtacak s?ra d??? ve orijinal bir hediye seçmek varsa, i?te kar??n?zda Ki?iye Özel Kara Kalem Portre Resim! Sosyal Medyada Sevgili ö?retmeninizin s?k? bir takipçisiyseniz; (Örne?in facebook, Twitter, Instagram) buradan Ö?retmeninizin en be?endi?iniz foto?raf?n? seçip, kara kalem portre resim olarak yapt?rabilirsiniz. Üstelik Portre resim sipari?i vermek öyle zannetti?iniz gibi pahal? da de?il! Karakalem resim çizdirerek hem ö?retmeninize çok anlaml? ve çok farkl? bir arma?an vermi? olacak, hem de duvar?nda y?llarca sergileyebilece?i, her bakt???nda sizi hat?rlayaca?? özel bir hediye yapt?rm?? olacaks?n?z! Ayr?ca, a?a??da yer alan hediye fikirlerimiz içerisinde bol bol kalem, defter, ödül, çiçek gibi geleneksel hediyeler bulabilirsiniz. Tercih tamamen size kalm??!