MEB Bakan? Ziya Selçuk'dan Kritik Aç?klama Okullar Ne Zaman Aç?l?yor YKS-LYS Ertelenecek mi

Milli e?itim bakan? Ziya Selçuk dan korona virüsü sonras?nda kritik aç?klamalar geldi. Okullar?n tatil süresi uzat?lacak m? uzaktan e?itim nas?l olacak 2020 y?l? üniversite s?nav? ne zaman olacak ertelenecek mi YKS ve LYS s?nav tarihleri de?i?ecek mi bir çok soruya cevap verdi. 23 mart pazartesi günü uzaktan e?itim ba?l?yor

MEB Bakan? Ziya Selçuk'dan Kritik Aç?klama Okullar Ne Zaman Aç?l?yor YKS-LYS Ertelenecek mi

Milli e?itim bakan? Ziya Selçuk dan korona virüsü sonras?nda kritik aç?klamalar geldi. Okullar?n tatil süresi uzat?lacak m? uzaktan e?itim nas?l olacak 2020 y?l? üniversite s?nav? ne zaman olacak ertelenecek mi YKS ve LYS s?nav tarihleri de?i?ecek mi bir çok soruya cevap verdi. 23 mart pazartesi günü uzaktan e?itim ba?l?yor

MEB Bakan? Ziya Selçuk'dan Kritik Aç?klama Okullar Ne Zaman Aç?l?yor YKS-LYS Ertelenecek mi
19 Mart 2020 - 13:53

Milli E?itim Bakan? Ziya Selçuk AA Editör Masas?'na kat?larak aç?klamalarda bulundu. 

"Okullarda tatil uzat?lacak m??" sorusuna,"Bu sürecin uzamas? ya da uzamamas?na ili?kin haz?rl?klar?m?z, senaryolar?m?z var. Yar?n dönmeye de dönmemeye de haz?r?z" yan?t?n? veren Selçuk, "Dün itibar?yla 900 milyon ö?renci okulda de?il. Bütün dünyada 1 milyara yak?n ö?renci okula gitmiyor. Bu say? artacak" diye konu?tu. 

Uzaktan e?itimin içeri?i hakk?nda da konu?an Selçuk, "Uzaktan e?itimimizin ?u andaki merkezi televizyon çünkü internet eri?imiyle ilgili baz? s?n?rl?l?klar var" diye konu?tu. Bakan Selçuk'un aç?klamalar?nda öne ç?kan ba?l?klar ?unlar:


Televizyonda verece?imiz e?itim ayn? zamanda geçmi? konularla, yüz yüze e?itimle de ba?lant?l? olacak. ?nternet eri?im s?k?nt?s? oldu?u için TV'de de yay?n olacak. 

Ders süreleri okul gibi de?il, 20 dakika olacak. Diyelim ki kaç?rd?, tekrar dersleri olacak.

Ders ortam? gibi olmal?. Bir masa düzeni olabilir, ders izlerken veya çal???rken sürekli bir ?eyin yenildi?i, içildi?i çok daha esnek bir ortam yerine daha ders ortam?na benzer, s?n?f ortam?na odaklanmay? sa?layacak bir yakla??m söz konusu olabilir.

TELEV?ZYONDAN UZAKTAN  E??T?M NASIL OLACAK?

?lkokul için hangi saatte hangi dersler ne ?ekilde olacak... Mesela pazartesi günü saat 09.00'da ba?l?yor, okuldaki gibi 40 dakika de?il, 20'?er dakikal?k sürelerle. Daha k?sa süreli olacak. 6 frekanstan bu yay?n yap?l?yor.

Diyelim ki çocuk kaç?rd?, dersin tekrar saati yaz?yor. ?lkokulun listesi ayr?, ortaokulun, lisenin listeleri ayr?. Hepsi haz?r. ?u an pilotlar? yap?yoruz. Baz? eksiklerimiz var, bunlar? tamamlamak için yat?r?mlara ba?lad?k. Dünyada en iyi sistem Çin'in, sonra biziz. Altyap? sorunlar?n? çözme sürecimiz devam ediyor. Depremler oldu, oradaki çocuklar?m?z?n da telafi eksikleri olmas?n diye çal???yoruz.

Televizyon kanallar?yla ilgili tüm ayr?nt?lar birazdan bütün televizyonlarda, haber mecralar?nda yer alacak. ?u anda da??t?m? yap?l?yor.

Biz "Televizyondan izledi?iniz derslerden s?nav yapaca??z" diye bir yakla??m içinde de?iliz. Bizim derdimiz denetlemek de?il, bizim derdimiz illa s?nav yapal?m da de?il. Bizim derdimiz e?itimi e?itim gibi yapmak."

2020 ÜN?VERS?TE SINAVI LGS VE YKS ERTELENECEK M??

S?nav sürecindeki çocuklar?m?z için ekstra bir çal??mam?z var. Mesela sanal s?n?flar. Bu s?n?flar? onlar için öncelikli olarak kullanaca??z. Bu s?navlarda sadece yüzyüze e?itimlerin içeri?inden s?nav yaparsak bunun avantaj ve dezavantaj? nedir, buna bakt?k. ?u anda biz sadece senaryo olarak ertelemeden bahsediyoruz. E?er sa?l?k ko?ullar? gerektirirse ertelenebilir. Tercihimiz ertelememek, zaman?nda yapmak. 

TELAF? PAKET?
Y?ll?k program?m?z bu sene geçerli de?il. Geçerli olan y?l sonunda ö?rencilerimizin ula?mas?n? bekledi?imiz yere ula?mak için telafi paketi.

ANNE BABALAR...
Anne babalar s?navla ilgili endi?eye sahipse bilsinler ki kitap okuyan çocuklar s?navlarda daha ba?ar?l?. Ortak okuma saatleri yapabilirler.

Ö?RETMEN ATAMALARI
20 bin ö?retmenin takvimiyle ilgili çal???l?yor. Tatil, virüs meselesinden dolay? biraz izliyoruz. Atama gibi takvimi de ilan edece?iz.

PS?KOSOSYAL DESTEK PAKET?
Psikososyal destek paketimiz bir iki gün içinde devreye giriyor.