Kabine Toplant?s? 10 Haziran Per?embeye Al?nd? Pazar günü Soka?a Ç?kma Yasa?? Var m? Bitti mi ?

Nato zirvesi nedeniyle kabine toplant?s? 10 haziran per?embe günü yap?lacak. Cumhurba?kan? Erdo?an ba?kanl???nda yap?lacak toplant?n?n ana gündemi Pandemi süreci ve normalle?me ad?mlar? olacak. Pazar günleri soka?a ç?kma yasa?? bitecek mi 10 haziran kararlar? merakla bekleniyor.

Kabine Toplant?s? 10 Haziran Per?embeye Al?nd? Pazar günü Soka?a Ç?kma Yasa?? Var m? Bitti mi ?

Nato zirvesi nedeniyle kabine toplant?s? 10 haziran per?embe günü yap?lacak. Cumhurba?kan? Erdo?an ba?kanl???nda yap?lacak toplant?n?n ana gündemi Pandemi süreci ve normalle?me ad?mlar? olacak. Pazar günleri soka?a ç?kma yasa?? bitecek mi 10 haziran kararlar? merakla bekleniyor.

Kabine Toplant?s? 10 Haziran Per?embeye Al?nd? Pazar günü Soka?a Ç?kma Yasa?? Var m? Bitti mi ?
06 Haziran 2021 - 21:08

KAB?NE TOPLANTISI TAR?H?NDE DE????KL?K
?ki haftada bir gerçekle?tirilen Cumhurba?kanl??? Kabine Toplant?s?'n?n tarihi de zirve dolay?s?yla öne çekildi. Toplant?n?n 10 Haziran Per?embe günü yap?lmas? kararla?t?r?ld?. Cumhurba?kanl??? Külliyesi'ndeki toplant?n?n en önemli gündem maddesi koronavirüs salg?n?yla mücadele olacak. Toplant?da, Kovid-19'la mücadele kapsam?nda kademeli normalle?meye geçilmesinin ard?ndan vaka ve vefat say?lar?n?n seyri, a??lama sürecindeki son durum ve yerli a?? çal??malar? ele al?nacak.

Güvenlik konular?n?n da görü?ülmesi beklenen toplant?da, yurt içinde ve s?n?r ötesinde devam eden terörle mücadele operasyonlar? konusunda kabinenin bilgilendirilmesi bekleniyor. Ekonomik geli?melerin ele al?naca?? toplant?da, NATO Zirvesi öncesi d?? politikaya ili?kin de de?erlendirmeler yap?laca?? öngörülüyor.

Hürriyet gazetesinden Gizem Karak??'?n haberine göre, vaka say?lar?ndaki azalma ve a?? h?z?na ba?l? olarak, 21 Haziran'?n ard?ndan baz? rahatlamalar?n olabilece?i de de?erlendirildi. MKYK toplant?s?nda, Temmuz ay?nda ise tedbirlerle ilgili kararlar?n tekrar gözden geçirilece?i konu?uldu.

Cumhurba?kan? Erdo?an'?n, "A??lanma h?zlanacak, bununla birlikte 21 Haziran sonras? yapaca??m?z toplant?da Sa?l?k Bakan?m?z, Bilim Kurulumuz ve ilgili bakanl?klar?m?zla tedbirleri tekrar gözden geçirece?iz. Temmuz ay? in?allah daha iyi olacak" dedi?i ö?renildi.

Haziran ay? boyunca soka?a ç?kma s?n?rlamalar? hafta içi ve cumartesi günü ak?am 22.00 ile sabah 05.00 saatleri aras?nda uygulanmaya devam edecek.Bu s?n?rlama hafta sonu cumartesi 22.00 ile pazartesi sabah? 05.00 aras?nda, yani pazar gününün tamam?n? da kapsayacak ?ekilde uygulanacakt?r. Temmuz ay?nda bu k?s?tlama süreleri ve günleri, vaka ve vefat say?lar?ndaki de?i?ime, a??lamada kat edilen mesafeye göre yeniden belirlenecektir.