K?? bahçesi Fiyatlar?2021 y?l?nda Ne Kadar Cam ve Kapal? Çat? Pergola Modelleri Hangileri

K?? aylar? ve yaz aylar?nda güne?ten korunmak so?uk hava da oda s?cak havada teras olarak kullabilece?iniz aç?l?r kapan?r sistem sabit sistem k?? bahçeleri büyük ilgi görmeye devam ediyor bu sistemlerin modelleri ve sistemlerine göre 2021 y?l?nda cam çat? pergole tente kapal? çat? k?? bahçe fiyatlar? maliyeti ne kadar belli oldu. cam ve alüminyum zamlar? m2 fiyatlar?n? etkiledi.

K?? bahçesi Fiyatlar?2021 y?l?nda Ne Kadar Cam ve Kapal? Çat? Pergola Modelleri Hangileri

K?? aylar? ve yaz aylar?nda güne?ten korunmak so?uk hava da oda s?cak havada teras olarak kullabilece?iniz aç?l?r kapan?r sistem sabit sistem k?? bahçeleri büyük ilgi görmeye devam ediyor bu sistemlerin modelleri ve sistemlerine göre 2021 y?l?nda cam çat? pergole tente kapal? çat? k?? bahçe fiyatlar? maliyeti ne kadar belli oldu. cam ve alüminyum zamlar? m2 fiyatlar?n? etkiledi.

 K?? bahçesi Fiyatlar?2021 y?l?nda Ne Kadar Cam ve Kapal? Çat? Pergola Modelleri Hangileri
27 Temmuz 2021 - 13:15

KI? BAHÇES? 


Özellikle k?? aylar?nda kullan?lmak üzere çat?s? caml? etraf? pvc alüminyum veya katlan?r cam olarak dizayn edilen bir kapatma sistemdir. Kupa yap? firmas? olarak bahçesi ni kapatmak isteyen siz de?erli mü?terilerimize en kaliteli malzemeler den en ucuz k?? bahçesini yapmay? hedef edindik.2021 YILI KI? BAHÇES? M2 F?YATLARI NE KADAR ?


2021 y?l?nda da k?? bahçesi fiyatlar? merak edilen sistemlerin ba??nda geliyor Cam'a ve alüminyum a gelen zamlar sonuncunda k?? bahçesi fiyatlar? da yüzde 20 zamland?.

K?? bahçesinin fiyatlar? piyasa da çok de?i?kenlik gösteriyor Yap?m? itibariyle en çok tercih edilen sistemler cam tavan aç?l?r tavan pergole kapal? çat? sistemler oluyor


- 2021 Y?l? Cam Tavan K?? Bahçesi Fiyatlar?        : 1700-  6000 TL /m2

- 2021 Y?l? Kapal? Çat? K?? Bahçesi Fiyatlar?        : 1500 -4000 TL /m2

- 2021 Y?l? Aç?l?r Tavan Pergole Tente Fiyatlar?    : 1000 TL- 2500 TL /m2KI? BAHÇES? 2021 YILI F?YATLARI DETAYLI B?LG? ?Ç?Nhttps://www.kupayapi.com/kis-bahcesi/
Kenet Çat?l? Pvc K?? bahçesi Modeli 


KI? BAHÇES?N?N MALZEMELER? NELER ?


K?? bahçe Modelleri Tek E?im Be?ik Çat? ve Viktorial Olmak Üzere bir kaç çe?itte yap?lmaktad?r Etraf Kapama Sisteminde ?ster Alman Pencere Devi kömmerling ?ster Saray-Çuhadaro?lu Asa? Alüminyum ?stenirse Katlan?r Cam Sürme Balkon Kapama Sistemi ile kapat?lmaktad?r.KI? BAHÇES? N?N MODELLER? ?Ç?N TIKLAYIN Kaynak : https://www.kupayapi.com/urun/yaz-kis-bahcesi-sistemleri/
 

Yukar?daki model de etraf? ?s? yal?t?ml? alüminyum çat?s? kiremit çat? olarak yap?lm??t?r.Alüminyum Hebeschiebe sürme sistemleri ile cam tavan modelleri Alüminyum Hebeschiebe sürme sistemleri ile cam tavan modeller

Çat?s? ?s? cam etraf? ?s? yal?t?ml? alüminyum sistem ile k?? bahçesi sistemleri yap?lm??t?r.Alüminyum Hebeschiebe sürme sistemleri ile cam tavan  modelleri[/caption]

Asa? marka alüminyum sürme sistemleri ile yap?lan ?s? yal?t?ml? cam ve profillerle yap?lan k?? bahçesi sistemleri
Alüminyum Hebeschiebe sürme sistemleri ile cam tavan  modelleri

Kurtköy Park Life Sitesi Cam Tavan Kömmerling Woswagen Sürme K?? Bahçesi Modelleri  Cam tavan ve etraf? alman pencere firmalar?ndan kömmerling pvc pencere ile kombine edilen yal?t?ml? bahçe k?? bahçesi kapatma sistemleri

Kapal? Çat? Çekmeköy ?dealist Kent Cam ?çi Jaluzili Kömmerling Pvc Pencere K?? Bahçesi Modeli Kapal? çat? ve gizli dereli sistem villa mutfak önü k?? bahçesi sistemleri modellerinden birisidir.

Kapal? Çat? Çekmeköy ?dealist Kent Cam ?çi Jaluzili Kömmerling Pvc Pencere K?? Bahçesi Modeli


Kapal? çat? K?? bahçesi Modelleri Alkent 2000 sitesi  ?stanbul Avrupa yakas?nda bulunan villalardan birisi olan etraf? Pvc Hebeschiebe sütme sistem çat?s? ?ing?l sistem k?? bahçesi modellerinden birisidir.Kapal? çat? K?? bahçesi Modelleri Alkent 2000 sitesiHb?b Sürme Sistem K?? Bahçesi Modelleri  


Pvc hebe?ibe sistemleri ile yap?lan konfor ?s?cam ve Pliseli sineklik sistemleri ile k?? bahçesi kombin edilmi?tir.

]Hb?b Sürme Sistem K?? Bahçesi ModelleriHb?b Sürme Sistem K?? Bahçesi Modelleri  Alman pencere firmalar?ndan kömmerling maun renk aksesuar olarak Gu marka wosvagen sürme sistem cam çat? k?? bahçesi sistemleri modellerinden birisidir.Villa önü de oda olarak yap?lm??t?r.


 

Çat? Teras K?? Bahçesi ModelleriÇATI TERAS KI? BAHÇES? KAPATMA MODELLER?

 

?stanbul ba?ak?ehir de bulunan 15.kata yap?lan cam çat? etraf? Alüminyum hebe?ibe sürme sistemleri ile yap?lan cam çat? teras kapatma modellerinden birisidir.

 

Çat? Teras K?? Bahçesi Modelleri

 

Çat? teras k?? bahçesi sistemlerinden mutfak ve oda olarak kullan?lmaktad?r.Etraf? Hebeschiebe alüminyum sürme konfor ?s?cam ile kapat?lm??t?r.

 

Cam Tavan K?? Bahçesi Modelleri


 

Çat? Teras K?? Bahçesi Modelleri


 

Teras Çat? K?? Bahçesi Modelleri


 

Teras Çat? K?? Bahçesi Modelleri


 

k?? bahçesiCam Tavan Teras Kapatma Sistemleri Modelleri

 

?stinye Cam Tavan K?? bahçesi  

Çat? Çelik ?skelet ile Haz?rland?ktan sonra özel K?? Bahçesi Profilleri ile Cam Yuvalar? haz?rlanmaktad?r.K?? Bahçe Sisteminde ?ster ?thal veyaz yerli ya?mur oluk uygulamas? yap?lmaktad?r

KATLANIR SÜRME CAM BALKON KI? YAZ BAHÇES?  K?? bahçeleri Çat? Olarak caml? istenmedi?i takdirde kapal? çat? veya polikarbon olarak sistem yap?lmaktad?r.Cam Tavan K?? Bahçe  Is? Caml? Güne? Kontrol Özelliklerinde oldu?undan içeri güne?i direk yans?tmamaktad?r.

 

11903856_10153541325664407_7033618320630296557_n

 

Katlan?r Cam Sistemleri Katlan?r Cam Sistemleri

Sürme Cam Balkon Sistemleri

Kapal? Çat? K?? Bahçesi Modelleri

Sürme Katlan?r Cam K?? Bahçesi Modelleri

 

Sürme Katlan?r Cam K?? Bahçesi Modelleri

Sürme Katlan?r Cam K?? Bahçesi Modelleri

Sürme cam sistemleri k?? bahçesi modelleri

 

Çat? Teras K?? Bahçesi Modelleri

 

Çat? Teras K?? Bahçesi Modelleri Sürme Caml? K?? Bahçesi Modelleri

 

Çekmeköy Çat? Caml? Sistem Etraf? Sürme Katlan?r cam k?? bahçesi modelleri

 

Kiremit çat? etraf? woswagen sürme sistem k?? bahçesi sistemleri

 

Sürme Caml? K?? Bahçesi Modelleri

 

Cam tavan çat? teras etraf? kömmerling pvc pencere sistemli k?? bahçesi uygulama

 

Cam tavan çat? teras etraf? kömmerling pvc pencere sistemli uygulama 

2015 Y?l? Art?k Bitmek Üzere K?? Aylar?na Girece?imiz ?u aylarda bahçesini teras?n? ve villa mutfak önlerini kapatmak isteyenler art?k 2016 y?l? haz?rl?klara ba?lan?yor Özellikle Gelecek yaz aylar?nda cam oda modelleri yapt?rmak için bir çok mü?teri fiyat almaya haz?rlan?yor.

Çekmeköy Eltes Güne?i çat? teras cam tavan k?? bahçesi uygulama  

Bu sistem ile birebir ili?kili olan giri? rüzgarl?k son y?llarda büyük ra?bet görmeye ba?lad? Giri? Rüzgarl?k Kap? Önü Kapama veya Villa Giri? Kapama Sistemi En çok cam kap?l? sistem olarak talep edilmektedir. Bu Sistemde çat? ve etraf? cam olarak ?effaf ?ekilde yap?labildi?i gibi pimapen  pvc pencere olarak’da yap?lmaktad?r.

Çat? Teras K?? Bahçeleri sistemleri Modeli ile Is? Yal?t?ml? Alüminyum HBCB Sürme Sistemleri ile dizayn edilmi? çat? sistemleri  Güne? Kontrol Özellikli Is? Camlarla kapat?lm??t?r.Ses ve Is? Yal?t?m? Sorunsuz Olup Yaz ve K?? Oda olarak çok rahatl?kla kullan?labilir.

Çengelköy giri? teras cam tavan sistemleri uygulama 

K?? Bahçeleri Sistemlerinde Fiyatlar? ve Modelleri M2 Üzerinden Verilmektedir Fiyat ara?t?rmas? yapan vatanda?lar?m?z için yapt?racaklar? yerin geni?lik ve uzunluk ölçüleri vermeleri takdirde k?? bahçesi modellerine göre fiyat an?nda verebilmekteyiz.

K?? Bahçeleri Yapan firmalar genellikle böyle fiyat olu?turmaktad?r. Cam Çat?l? ve Kapal? Çat? K?? Bahçeleri Fiyatlar?birbiri ile farkl? ?ekilde yap?lmakta oldu?u için özellikle kullan?lan malzemeler çok farkl? oldu?udunda cam ile kapal? k?? bahçeleri modellerinde fiyat fark? ç?kmaktad?r.

Çekmeköy ?dealist kent kapal? çat? cam içi jalulizi k?? bahçesi sistemleri uygulama  

Herkesin merak etti?in konular?n ba??nda gelen k?? bahçe nas?l yap?l?yor ile m2 fiyatlar? nas?l hesaplan?yor sorununa cevap vermek gerekirse Bu sistem herkesin yapabilece?i bir çal??ma de?ildir. Özellikle k?? bahçesinin çift e?ilimli modellerinde yal?t?m ve çelik iskelet kurulumunda büyük s?k?nt?lar ç?kmaktad?r.Yapt?raca??n?z bahçe kapatma modelinin yal?t?m?n?n sorunsuz olmas? gerekmektedir.

Alkent 2000 villalar? pvc hb?b sürme kapal? çat? k?? bahçesi sistemleri uygulama

Alkent 2000 villalar? pvc hb?b sürme kapal? çat? k?? bahçesi sistemleri uygulama[/caption]

2015 y?l?nda  modellerinde özellikle cafeler için aç?l?r tavan tente uygulamas? çok ra?bet gören bir sistemdir.Fakat çat? Teras ve Mutfak önü tabir edilen yerlerde mü?teriler oda ile iç içe istediklerinden dolay? cam tavan veya kapal? tavan k?? bahçeleri modelini tercih etmektedirler.

Kapal? Çat? K?? Bahçesi Modelleri  

Yap?lan K?? bahçesi modellerinde pvc ve alüminyum olsun say?s?z renk seçene?i mevcuttur.Özellikle alüminyum sistemleride boyama yap?ld???ndan dolay? yüzlerce renkte k?? bahçesi modeli ç?kmaktad?r.

Kupa Yap?  sistemlerinde Caml? Tavan Kapal? Çat? ?ing?l sistem Polikarbonatl? Çat? olmak üzere 3 çe?it k?? bahçesi uygulamas? yapmaktay?z . Çevresel Camlar ister Pvc (?thal veya Yerli Profil ?ster Alüminyum istersenizde Katlan?r Cam ?eklinde Yap?lmaktad?r . Pvc Sürme Aksesuar istenirse Woswagen Sürme HB?B sürme ?eklinde ?stenilen renk ve ebatta uygulama yap?lmaktad?r. Sistem Engeç 15 gün içerisinde kurulup oturmaya haz?r hale gelmektedir.

Hebe?ibe sürme sistemleri k?? bahçesi Hebe?ibe sürme sistemleri k?? bahçesi[/caption]


K?? bahçe kapatma türkiyede yeni yeni yayg?n olmas?na kar??n Almanya ve ?ngiltere bu konuda daha çok yayg?n olan ülkelerdir.K?? bahçesi yabanc? ülkelerde Winter Garden ad?yla yap?lmaktad?r. 

Cam Tavan K?? Bahçesi Modelleri Fiyatlar? Cam Tavan K?? Bahçesi Modelleri Fiyatlar?[/caption]

Cam tavan Kapal? Çat? ,Aç?l?r tavan K?? Bahçesi,fiyat konusunda farkl?l?k gösteren K?? Bahçe kapatma modelleridir.Ana profilleri Çelik Konstsiyon K?? Bahçesi Alüminyum Kapama Profilleri Çat? Camlar? Güne? Kontrol Özellikli Tam Güvenlikli Tepmerli+Lamine Is?caml? Çevresel Do?ramalar? Mü?terinin iste?ine göre ?ster Pvc Pencere ?ster Alüminyum Pencere ?stenirsede Katlan?r Cam ?eklinde Yap?lmaktad?r.

Cam tavan K?? Bahçesi Modelleri Cam tavan Çat? teras kapatma sistemleri modelleri[/caption]

K?? aylar?nda kullan?lan kapatma sistemleri  dekorasyonu,k?? bahçesi bittikten sonra yap?lan uygulamad?r.K?? Bahçeleri dekorasyonu yapan mü?teriler genellikle oda olarak kulland?klar? için aynen bir salona mobilya al?r gibi  bahçelerinde ayn? hassasiyeti gösterirler.

?ile Cam tavan K?? bahçesi Modelleri

 

Çekmeköy Aqua city villalar? giri? cam tavan uygulama ?s? yal?t?ml? alüminyum sistemleri  

Bahçenizde mutfa??n?zda teras?m?zda kullan?lmayan mekanlar? oda olarak kullanmak için k?? bahçesi yapt?rabilirsiniz

Odan?za ek bir ferah bir oda istiyorsan?z kapal? ortamdan camla ba?ba?a kamal istiyorsan?z k?? bahçesi yapt?rabilirsiniz

 

Kömmerling pvc pencereli cam tavan k?? bahçesi modelleri Çekmeköy çat? teras kömmerling pvc pencereli cam tavan modelleri[/caption]

KI? BAHÇES? ?YATLARI ?Ç?N 

https://www.kupayapi.com/2019/02/09/kis-bahcesi-fiyatlari-ne-kadar-cam-ve-kapali-cati-kis-bahcesi-maliyeti/

Pvc pencere genellikle pimapen olarak an?l?r. pimanpen olarak yap?lankapatma etraf? ve çat?s? pvc pimapen pencereler ile kapat?larak dizayn edilen k?? bahçesi modelleridir. Bu k?? bahçeleri genellikle ucuz olarak sat??? yap?l?r.cam çat?l? sistem özellikle son y?llarla müthi? art?? göstermi? bir sistemdir. Art?k kapal? bo?ucu ortamlarda s?k?lanlar cam çat? k?? bahçesi ile kendilerini yaz k?? gece gündüz ay ve güne?in alt?nda s?cak ve so?uk içeceklerini içme yemeklerini yeme f?rsat? sunmaktad?r.

Alüminyum veya pvc pencereler ile caml? ve ya kapal? çat? k?? bahçesi ve ya bahçeleri hiç kullan?lmayan mekanlar için yaz k?? kullanabilece?iniz s?cac?k odalar yap?yoruz. Bu mekanlarda misafirini a??rlayabilir toplant?lar düzenleyebilir i? stresini atabilirsiniz.

K???n evinizden mi s?k?ld?n?z kar?n ya?d???n? izlemek o lapa lapa kar alt?nda s?cac?k bir ortamda oturmak için istedi?iniz k?? bahçesi modeli için isted?iniz k?? bahçesi tiplerinden seçebilirsiniz.K?? bahçelerinde kullanm?? oldu?umuz kömmerling pvc pencereler kur?unsuz green line özelliklerine sahip profillerdir.

Kapal? Çat? Kömmerling Antrasit Gri K?? Bahçesi Modelleri  

Bu Sistem ile kullan?lmayan kamelyalar,çat? teraslar? bahçesinizdeki bo? mekanlar art?k eski hallerinden uzak ??k bir  ile oda s?cakl???nda bir mekan yapt?rabilirsiniz. ?sterseniz çat?s? caml? bir k?? bahçesi ister cam oda ?eklinde katlan?r caml? çat?s? caml? istenirse çat?s? kapal? bir oda yapt?rabilirsiniz.

Eski k?? bahçelerinizi sökün at?n yerine yep yeni çat?s? caml? etraf? kömmerling pvc pencere veya alüminyum kap? pencereli ister katlan?r caml? k?? bahçesi ile de?i?tirebilirseniz. Evinizin o kapal? ortam?ndan k?? bahçesinin o e?siz cam çat? güzelli?ine ad?m atmak için bir telefon kadar yak?n?z.

K?? bahçesinin o duru ve sade güzelli?ini sizde villan?zda mutfak önlerinizde çat? teraslar?n?zda bahçenizde ya?amak ve ya?atmak için k?? bahçe uygulamalar? yapt?rabilirsiniz. Yeni k?? ?n?aat projelerinizde k?? bahçesine ihtiyaç duyan mü?teriler art?k gecekondu kapama ?ekillerinden modern k?? bahçelerine ad?m atabilirsiniz.

Kapal? Çat? Mutfak Önü K?? Bahçe Kapatma Modelleri 

KI? BAHÇES? MODELLER? ?Ç?N

https://www.kupayapi.com/kis-bahcesi-modelleri/

Cam Oda  modelleri ve fiyatlar? birbirleri aras?nda ba?lant?l?d?r. Ne kadar farkl? bir model istenirse o kadar farkl? bir fiyat ç?kmaktad?r. K?? bahçeleri yap?lacak yerin montaja uyumlu olmas?yla fiyat?n alçak ve yüksekli?i o kadar de?i?mektedir. Kapal? çat?  caml? çat? modeller aras?nda fiyat fark? çok de?i?kendir.k?? bahçeleri yaz aylar?n?n gelmesiyle birlikte yo?un talep edilmeye ba?lanan k?? aylar?nda s?cac?k odan?zda s?cac?k çay?n?z? yudumlama zevki sunmaktad?r.?ster ferah bir ortam ister s?cak bir ortam ister bunalt?c? s?cak ister kar tipi olsun hiç farketmez k?? bahçeleri sizi en güzel ?ekilde a??rlayacakt?r.

Caml? çat? veya cam çat?l? k?? bahçeleri kullan?lan çat? cam?n?n niteli?i ve yap?lan k?? bahçesinin rengi ve modeline göre de?i?mektedir.Kapal? çat? k?? bahçe kullan?lan çat? malzemeleri ve etraf pvc pencereleri ile fiyat? a?a?? ve yukar? yönlü de?i?tirmektedir.

Katlan?r Caml? Teras Kapatma Modelleri 

Yaz s?caklar?n?n a??r a??r kendini hissettirmesiyle bu sistemlerindeki yo?un talep kendini göstermeye ba?lad?. Özellikle caml?  ve ?ing?l çat? cam oda mü?teriler taraf?ndan büyük ra?bet görmektedir. Evinin bahçesinin çat?s?n?n villas?n?n bo? olarak kullanmas? mümkün olmayan yerlerine k?? bahçesinin e?siz zerafeti ile süslemek isteyen mü?terilen birbirinden farkl? renk model seçenekleri aras?nda kendinlerine has bir tarz olu?turmaktad?rlar.

K?? bahçeleri herkesin veya her ustan?n yapabilece?i veya uygulayabilece?i bir sistem de?ildir. Uzman ellerde yap?lmayan k?? bahçesi siz de?erli mü?teriler için ileride büyük s?k?nt?lar ç?karacakt?r.

K?? bahçeleri art?k lüx hayat tarz?ndan ç?k?p gereksim haline gelmi?tir.Özellikle son y?llarda yap?lan tüm in?aat projelerinde k?? bahçesi ?artnameye yaz?l?r hale gelmi?tir.En çok tercih edilen  veya k?? bahçeleri modelleri aras?nda cam çat?l? ?s? cam konforlu güne? kontrol özelli?i bulunan modelleridir.

W?NTER GARDEN CAM ODA S?STEMLER? 

K???n so?uk havalarda oda s?cakl???n?n zevkini veren tek sistem k?? bahçesi sistemidir. Çünkü Çat?s?n?n cam olmas? nedeniyle k???n ya?an kar ve ya?murun alt?nda s?cak çay?n?z? yudumlama zevkini vermektedir.

Cam kombinasyonu ile etraf kapama sitemi kombinasyonu uyumlu yap?lmad??? takdirde k?? bahçe yal?t?mda büyük s?k?nt?lar?n ç?kmas?na neden olur.

Yaz aylar?n?n bitmesiyle birlikte art?k k?? bahçesi yapt?ran yeni mekanlar?nda oturmak için sab?rs?zlan?yor. Bu sistemlerin e?siz zevkini ya?amak için sizden bir önce yerinizi belirleyip kullanmad???n?z bo? mekanlara kapatma yapt?rabilirsiniz.

Bu sitemlerinde her gün teknolojinin yeni imkanlar?na kullan?lmaktad?r. Özellikle pvc veya alüminyum k?? bahçe sistemlerinde son sistem aksesuarlar kullan?lan profillere uygulanmaktad?r.

Yapm?? oldu?umuz yal?t?m ile s?zd?rmazl?k garantisi vermekteyiz. Kesinlikle çat? camlar?m?z güne? kontrol özellikli olup mü?teriyi ma?dur edecek hiç bir malzeme ve aksesuar kullanmamaktay?z.

Giri? Kapal? Çat? Mutfak Önü Modelleri Fiyatlar? 

Yaz K?? Hiç fark etmez ister kapal? çat? ister cam çat? ister aç?l?r tavan olsun etraf? ister pvc pencere ister sürme sistemleri veya katlan?r cam sistemleri olsun. winter garden yapt?rmaya karar verdi?iniz an hizmetinizdeyiz.

K?? Bahçesi ülkemize 90 y?llarda pvc pencerenin girmesiyle ve ?s? cam sektörünün olu?mas? ile birlikte gelmi?tir. Önceleri demir do?rama ile yap?lan ve çat? tek caml? sera olarak kullan?lan cam oda ?imdilerde güne? kontrol özelliklidir. Pvc,alüminyum veya katlan?r caml? olarak istenilen marka ve modelde uygulama yap?labilmektedir.

] 

Bu Sistem en çok villa tarz? binalar?n mutfak ve bo? veranda önlerine tercih edilen bir sistemdir. Cam oda sistemlerinde  hiç güne? almamak için alttan perde uygulamas? veya kapal? kaçt? k?? bahçesi yapt?rmakta mümkündür.

 K?? Bahçesinde yap?lacak yerin büyüklü?üne göre kullan?lan çelik profiller ile ba?layan süreçte k?? bahçesi alüminyum veya pvc kapama profilleri ile iskelet i?i bitmi? oluyor.

Çevresel kapamalar için yine mü?terinin iste?ine göre kömmerling pvc pencere alüminyum ?s? yal?t?ml? pencere veya katlan?r cam balkon k?? bahçesi ile sistem tamamlan?yor. Önü ayn? renkte dere ve konfor ?s? cam ile sistem bitirilmi? oluyor.

KI? BAHÇES? S?STEMLER? DAHA ÇOK B?LG? ALMAK ?Ç?N TIKLAYINIZ.

https://www.kupayapi.com/

 


YORUMLAR

  • 0 Yorum